Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt kunnallisvalituksen, joka koski Joutsan kunnanhallituksen päätöstä olla tutkimatta kunnanhallituksen Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 viranomaisehdotuksesta antamaan lausuntoon liittyvä oikaisuvaatimus.

Kunnanhallitus antoi keväällä Joutsan kunnan lausunnon uuden maakuntakaavan viranomaisehdotuksesta. Joutsalainen Kalle Willman (kok.) teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen vaatien päätöksen kumoamista virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja siten lainvastaisena. Hän vaati kunnanhallitusta toteamaan, että hallintosäännön mukaan tekninen johtaja on toimivaltainen lausunnonantaja asiassa.

Vaatimustaan Willman perusteli hallintosäännön yksityiskohtien lisäksi sillä, että lausuntoa oli hyväksymässä myös kunnanhallituksen puheenjohtaja, jota on hänen mielestään pidettävä tuulivoima-asioissa esteellisenä. Näin siitä syystä, että tämä toimii tuulivoima-alalla toimivan Suur-Sähkö Oy:n päättävissä elimissä, ja myös tämän puoliso toimii Höystösensuon suunnitellun tuulivoimapuiston alueen maanomistajana olevan Joutsan seurakunnan päättävässä elimessä.

Willman myös totesi oikaisuvaatimuksessaan, että hyväksyessään maakuntakaavan viranomaisehdotuksesta annettavan lausunnon luottamushenkilöiden olisi pitänyt noudattaa niiden 460 kuntalaisen tahtoa, jotka jättivät kuntaan tuulivoimarakentamista Leivonmäelle vastustavan aloitteen.

Kunnanhallitus siis kuitenkin totesi, ettei päätös hyväksyä lausunto ollut oikaisuvaatimuskelpoinen sen koskettua asian valmistelua ja jätti oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Elokuun lopulla Willmanin kunnallisvalitukseen ratkaisun antanut hallinto-oikeus asettui samalle kannalle kunnanhallituksen kanssa.

Perusteluissaan hallinto-oikeus totesi, että maakuntakaavan laatii ja hyväksyy maakunnan liitto, eikä kunnan lausunnolla ole sitovaa vaikutusta maakuntakaavan valmistelua ja hyväksymistä koskevassa päätöksenteossa. Hallinto-oikeuden mukaan kunnanhallituksen päätös koskee siten kuntalain 136. pykälässä tarkoitetulla tavalla vain valmistelua, eikä siitä näin ollen voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Edelleen hallinto-oikeus totesi, että kunnanhallituksen on tämän vuoksi tullut mainitsemallaan perusteella jättää oikaisuvaatimus tutkimatta, eikä kunnanhallituksen päätös ole lainvastainen.

Tarja Kuikka