Ennen kesän koittamista Joutsan kunnanvaltuusto sinetöi kokouksessaan 5.6. ilman äänestyksiä Joutsan kunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen, mitä ennen käsiteltiin kunnan tarkastuslautakunnan laatima talouden ja hallinnon arviointikertomus vuodelta 2022 ja todettiin JHT/HT-tilintarkastaja Mika Mikkosen antama tilintarkastuskertomus, jonka yhteydessä käytettiin valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot (jotka julkaistaan tämän uutisen lopussa).

Niin tilintarkastaja esittämässään lausunnossaan, kuin myös koko valtuusto yksimielisenä olivat tilinpäätöksen hyväksymisen kannalla. Tilikauden tulos osoittaa noin 1,23 miljoonan euron alijäämää. Tappion aiheutti pitkälti vuoden 2022 lopussa lakkautetun Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämäosuuksien kattamisvelvoite.

Joutsan kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä 31.12.2022 on hieman päälle 2,9 miljoonaa euroa. Erillistä tasapainottamisohjelmaa ei täten tarvitse tehdä. Kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnettiin samalla vastuuvapaus tilivuodelta 2022.

Valtuutettu Eero Peltoniemen (sd.) johtaman kunnan tarkastuslautakunnan laatimaa arviointikertomusta pidettiin hyvänä ja monipuolisena. Sen tiimoilta käytiin jonkin verran keskustelua. Valtuutettu Kalle Willman (kok.) poimi kertomuksesta kohdan, jossa todetaan: ”Hallinnon työtä ja sitä kautta kustannuksia lisäsivät vuoden aikana tavanomaista useammat eri toimielimien päätöksiin liitetyt valitukset ja niihin liittyvät oikaisuvaatimukset.” Niistä lähes kaikkien takana oleva Willman ihmetteli, miksi tarkastuslautakunta ei ole tehnyt asialle mitään, koska hänen mielestään jossain täytyy olla vikaa, koska löytyy jatkuvasti tarvetta valittaa kunnan päätöksistä ja asioiden heikosta valmistelusta.

Iiris Ilmonen (kok.) puolestaan kummasteli arviointikertomuksessa havaitsemaansa ristiriitaa: kun kuntakonsernin velkaantuneisuus on lisääntynyt, niin miten silloin ylijäämä asukasta kohden voi olla kasvanut. Tämä luonnollisesti korjataan.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen (kesk.) tähdensi, että kunnan tärkein ja sen toimintaa ohjaava asiakirja on kuntastrategia, ja että heti sen perään tulee tarkastuslautakunnan vuosittain laatima arviointikertomus.

– Siinä pohditaan, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet suunnitellulla tavalla. Ja sitä, kuinka tuloksellista ja tarkoituksen mukaista toimintamme on ollut. Tarkastuslautakunta arvioi valtuustolle myös taloussuunnitelman toteutumista, Maukonen selvitti.

Hänen mielestään tarkastuslautakunta on nostanut kertomuksessaan esille tärkeitä asioita, kuten kuntakonsernin velkamäärän kasvun, hallintohenkilöstön työssä jaksamisen, hyvinvoinnin roolin, elinkeino- ja yritystoiminnan sekä teknisen toimen kulut ja investoinnit.  

– Vaikka kunnalla itsellään on vielä kertynyttä ylijäämää vajaat kolme miljoonaa euroa, niin se on ikävä kyllä syöty parissa vuodessa, jos nykyiset vero- ja valtionosuusennusteet pitävät paikkansa. Tilannettamme Joutsassa heikentää myös väkimäärän väheneminen ja matala syntyvyys. Tässä talous- ja maailmantilanteessa lainanhoitokuluja pitää seurata tarkasti koko kuntakonsernin osalta, kuten tarkastuslautakunta raportissaan ehdottaa. Emme halua olla kriisikunta jatkossakaan. Tulopohjaa tulee laajentaa ja menoja priorisoida ja leikata. Seuraamme kunnanhallituksessa jo nykyisin taloutta säännöllisesti, mutta syksyllä aloitamme pitkäjänteisen taloustyön, Maukonen sanoi.

Tarkastuslautakunnan esittämä huoli siitä, miten luoda lisää yritystoimintaa Joutsaan, on myös Maukosen mukaan aiheellinen.

– Vastikään aloittaneella kunnan elinvoimapöydällä on tässä keskeinen rooli, mutta myös näytön paikka. Oravakiven kohtalo erityisesti mietityttää, Maukonen totesi, ja otti kantaa lisäksi horisontissa siintävään TE-uudistukseen, jonka seurauksena työllisyyden ja elinkeinojen kehittämisen palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Tämän myötä Joutsa tulee kuulumaan eteläiseen toiminta-alueeseen yhdessä muun muassa Jämsän kanssa, jos edellytetty vähintään 20.000 työllisen alue saadaan kokoon.       

– Joutsan on syytä olla nyt aktiivinen tätä TE-uudistusta valmisteltaessa, jotta alueellinen, elinkeinopoliittinen ja työvoimaerityisyytemme tarpeineen tulevat uudistuksessa huomioiduksi.

Teknisen toimen kuluja ja investointeja osin kriittisesti tarkastellen tarkastuslautakunta nosti Pauliina Maukosen mukaan niin kutsutusti ”kissan pöydälle”.

– Teknisen toimen kustannusten pienentämistä on pohdittava ja investointeja pitää jatkossa miettiä huolella. Tulevaisuudessa kaikkeen ei ole varaa, mutta näivettyäkään ei pidä, jos haluamme pitää kuntamme elinvoimaisena myös jatkossa. Joutsan onni on olleet viisaat päätöksentekijät menneinä vuosina: liikuntapaikat, koulut, esiopetus ja sote-rakennukset ovat hyvässä käyttökunnossa, Maukonen mainitsi. Hänen mukaansa on syytä huomioida, että Joutsassa on sitouduttu keskusta-alueen kehittämiseen. Tässä avainasemassa on mm. Yhdystien ja Jousitien siirtyminen kunnalle.  

Maukonen lupasi, että ”kunnanhallitus ottaa arviointikertomuksesta ja sen huomioista vaarin”.

– Toiminnassamme tulee jatkossa keskittyä siihen, että teemme oikeilla resursseilla oikeita asioita, kuten tarkastuslautakunta meitä ansiokkaasti muistuttaa. Kunnanhallitus antaa syksyllä tarkemman vastineen valtuustolle tarkastuslautakunnan esittämistä huomioista.

Valtuusto hyväksyi muutaman puheenvuoron saattelemana myös Joutsan kunnan vuoden 2022 henkilöstökertomuksen. Sen mukaan kunnan henkilöstön määrä viime vuoden lopussa oli 265 henkilöä, mikä on 17 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sote-uudistuksen ja toimintansa v. 2023 alussa aloittaneiden hyvinvointialueiden myötä kunnan henkilöstömäärä putosi tänä kuluvana vuonna noin 160:een.

Henkilöstökertomuksen käsittelyn yhteydessä kunnanhallituksen pj. Pauliina Maukonen mainitsi, että eläköityminen ja rekrytoinnit ovat Joutsan kunnalle iso haaste.

– Viimeaikaiset rekrytoinnit ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia. Tehtäviä on jouduttu uudelleen järjestelemään ja priorisoimaan, jotta keskeiset työt tulevat tehdyksi, Maukonen totesi.

Marko Nikkanen

Joutsan kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu Eero Peltoniemi (sd.) vierellään valtuutetut Aila Niinikoski (sd.) ja Heidi Niiranen (sd.).

Valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot Joutsan valtuustossa 5.6.2023

Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 5.6. Hyväksymisen yhteydessä kuultiin viiden valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorot. Perussuomalaiset eivät antaneet ryhmäpuheenvuoroa.

Keskusta, Pekka Lankia:

Arvoisa puheenjohtaja! Mennyt vuosi 2022 oli kunnassa varsin työteliäs. Sote-hallinnon siirtymävaihe aluehallinnolle tuotti eri hallintokunnille runsaasti ylimääräistä työtä. Henkilöstöjärjestelyt, sopimusten siirrot ja kiinteistöjen vuokrasopimusasiat vaativat tiukassa aikataulussa niukoilla henkilöstöresursseilla toimivalta hallinnolta melkoista venymistä. Normaalien työtehtävien ja mittavien investointien loppuun saattamisen ohella. Siitä kiitos koko henkilöstölle, hyvin te haasteesta selvisitte!

Muutoinkin kunnan oma palvelutuotanto toimi varsin mallikkaasti ja kaikki hallintokunnat selvisivät tehtävistään kunnialla myös kuntatalouden mittareilla. Tiukat budjettiraamit pitivät kaikkien osalta.

Soteuudistuksen odotusarvona oli, että kuntatalouden ennustettavuus paranee tehtäväkentän kaventuessa ja aiempien kuntayhtymälaskutusten yllätysten poistuessa. Siirtymävaiheen perintönä kaikki kunnat, erityisesti täällä Keski-Suomessa saivat kuitenkin jättilaskun edesmenneen sairaanhoitopiirin alijäämien kattamisesta. Se vaikuttaa kielteisesti myös tulevien vuosien valtionosuuksien määrään ia laittaa kunnat totuuden eteen lähivuosien taloussuunnittelun osalta.

Onneksi Joutsan taseessa on edelleen lähes kolme miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää, mutta todellinen tarve talouden tasapainottamiseen on otettava vakavasti jo tulevan vuoden talousarviota laadittaessa.

Tässä tilanteessa ei ole viisasta kategorisesti ja kevytmielisesti sulkea pois mitään työkaluja sen paremmin kunnan tulopohjan vahvistamisen kuin kulusäästöjen työkalupakista. Kaikki välineet on syytä nostaa keskusteluun, tulevat investoinnit priorisoitava ja jaksotettava talouden raamien sallimiin puitteisiin ja kiinteistöomistukset nostettava pöydälle myös sote-kiinteistöjen osalta.

Keskustan valtuustoryhmä kiittää henkilöstöä ja hallintoa tuloksellisesta vuodesta 2022 ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Kokoomus, Kalle Willman:

Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää valtuuston puheenjohtajaa tilaisuudesta antaa ryhmän lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2022 ja esittää valtuustolle kohteliaimmin seuraavan.

Kunnallisvaaleissa ei käytetä listavaalia, joten kukin valtuutettu on saanut kuntalaisilta äänet ja valtuutuksensa luottamushenkilöksi yksilökohtaisesti. Valitsija on valinnut henkilön eikä antanut ääntänsä puolueelle, sen paikallisosastolle tai valtuustoryhmälle. Siksi Kokoomuksen ryhmä ei näissä asioissa ota ryhmänä kantaa, vaan suosittelee jäsenilleen esiintymistä asiassa oman harkintansa mukaisesti edustaessaan valitsijoittensa ja muiden kuntalaisten näkemyksiä.

SDP, Aila Niinikoski:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkamiehet, yleisö salissa ja kotikatsomoissa sekä viestimien edustajat. Aivan aluksi haluan SDP:n valtuustoryhmän puolesta kiittää kunnan henkilöstöä kaikilla tasoilla ja kaikilla toimialueilla. Olette jaksaneet ja osanneet toimia taitavasti kunnan ja kuntalaisten parhaaksi menneenä merkillisenä vuotena.

Olemme eläneet vuonna 2022 jo kolmatta merkillistä vuotta. Venäjän röyhkeän hyökkäyssodan vaikutukset ovat näkyneet myös Joutsassa. Hinnat ja kustannukset ovat nousseet ja kuntaan on tullut sotaa pakenevia ukrainalaisia.

Muutama sana talousarvion toteutumisesta: Opetus ja kulttuuritoimi pysyi perinteiseen tapaansa talousarvion puitteissa toimintakulujen alittaessa talousarvion noin 61 000 eurolla. Kunnan asukasluku alentui vuoden aikana 90 henkilöllä ja muuttotappiota muodostui. Vetovoimaan ja pitovoimaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Opetus- ja kulttuuritoimella on siinä erittäin tärkeä rooli.

Teknisen toimen osalta on nostettava esiin esimiesten vaihtuvuus. Toimiala on jatkossa kunnan toinen kivijalka ja on suotavaa, että esimiestoiminta voidaan vakiinnuttaa pysyvämmin. Talous on pysynyt arvioidussa raamissa.

Sosiaalitoimessa on aiempina vuosina tapahtunut merkittäviä määrärahaylityksiä ja on tarvittu jopa lisätalousarvioita. Viime vuoden toimintakulut ovat nousseet maltillisesti vuoteen 2020 verrattuna ja sosiaalitoimi on alittanut arvioidut toimintakulut noin 548 000 eurolla. Näyttääkin siltä, että toimiala on ratkaissut suurimmat ongelmansa juuri ennen hyvinvointialueelle siirtymistään.

Terveystoimen osalta Seututerveyskeskuksen laskutus perusterveyden huollossa ylitti selvästi arvioidut kulut, ylityksen ollessa 681 000 euroa. Vielä suurempi ylitys tapahtui erikoissairaanhoidossa. Kunnan joutuessa kattamaan K-S:n sairaanhoitopiirin alijäämiä sen toiminnan päättyessä terveystoimen kulut kokonaisuutena ylittivät talousarvion noin 2 miljoonalla.  Ilman alijäämien kattamista vuoden 2022 tilinpäätös olisi tasapainossa.

SDP:n valtuustoryhmä pitää mennyttä talousvuotta kokonaisuutena tyydyttävänä. Tulevat vuodet sisältävät kuitenkin suuria haasteita. Osa tunnistetaan, joitakin haasteita voi vain arvailla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole ohi. 

Demariryhmä haluaa kiinnittää valtuutettujen huomion kunnanjohtajan toteamukseen katsauksensa lopussa: ”Valitusten ja oikaisuvaatimusten määrä on edelleen suuri, ja valitukset heikentävät työntekijöiden työhyvinvointia ja keskittymistä olennaisiin tehtäviin.” Onko valituksista ja oikaisuvaatimuksista tullut Joutsassa uusi normaali?

Arvoisa puheenjohtaja, näillä muutamilla huomioilla SDP:n valtuustoryhmä yhtyy tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksien myöntämisestä ja kiittää vielä kerran kunnan koko henkilöstöä erinomaisesti suoritetusta työstä.

KD, Arto Hölttä:

Käsittelemme nyt vuoden 2022 tilinpäätöstä. Tilinpäätöksestä muodostui 1,2 miljoonaa € alijäämäinen. Tappiollisen tilinpäätöksen aiheutti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämän kattaminen Joutsan osalta.

Muutoin hallintokunnat pysyivät kiitettävästi talousarvioissaan yleishallintoa lukuun ottamatta. Investointien suhteen arvioidut määrärahat toteutuivat vaihtelevasti. Kun investoinneista jäi osa tekemättä, pystyttiin alittamaan talousarvion määrärahat.

Tilinpäätöksen parasta antia on menestys sivistystoimen lukio-rankingissa, ykkönen viime vuonna Keski-Suomen lukioissa on kova saavutus.

Teknisellä puolella on paljon haasteita, mutta ainakin kunnan vuokra-asuntojen 93 %:n käyttöaste on todella hyvä. Vastaanottokeskus on tässä suhteessa korjannut Joutsan tilannetta.

Huolestuttavaa tilinpäätöskertomuksessa on kunnan väkiluvun voimakas väheneminen. 90 henkeä vuodessa vaikuttaa moneen kunnalliseen palveluun ja rapauttaa myös yksityisten palveluiden mahdollisuuksia.

Myös työttömyyden nousu 10,7 %:iin on huolestuttavaa samalla kun valtakunnan tasolla puhutaan työvoimapulasta. Miksi työmarkkinat eivät kohtaa täällä Joutsassa?

Joutsan kunta on investoinut voimakkaasti sote-rakennuksiin viimeisten vuosien aikana. Rakennuskanta on nyt ajanmukainen ja hyvässä kunnossa. Kääntöpuolena on kunnan raju velkaantuminen. Kokonaisvelka on nyt 18,2 milj. €, 4350 per asukas. Tämä huolestuttaa.

Omavaraisuusaste on 27,5 %, kun hyvä taso olisi noin 70 %. Suhteellinen velkaantuminen on myös jatkanut kasvuaan ollen nyt lähes 60 %. Investointikyky on menetetty ja toimintamahdollisuudet rajoittuvat radikaalisti. Edellä mainitut luvut näyttävät vuoden päästä vielä rumemmilta, kun verotulot putoavat ja valtionosuudet kutistuvat. On ryhdyttävä vahvoihin toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi.

Kuntatalous elää nyt suuressa muutoksessa ja Joutsan on pysyttävä mukana muutoksessa.

Vihreät, Lea-Elina Nikkilä:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat, media ja yleisö. Kunnan oman toiminnan talous niin hyvinvointi- ja sivistystoimessa kuin teknisellä osastolla ovat hyvin tasapainossa. Kouluista voimme hyvien tuloksien valossa olla vuosi toisensa jälkeen todella ylpeitä. Nuortemme hyvinvointiin tai pitäisikö sanoa pahoinvointiin on kiinnitetty paljon huomiota. Esimerkiksi Nuorisokahvilan toiminta on ollut hyvää ja siihen kannattaa jatkossakin satsata. Se on osa nuorten turvaverkkoa yhdessä koulun toimijoiden työn kanssa.

Tilinpäätöstä 2022 leimaa sairaanhoitopiirin alijäämän kasvun aiheuttama miljoonalasku, jolle emme voineet omin toimin mitään. Sen sijaan huolettaa omissa käsissä olevat, kasvaneet lainanhoitokulut. Kunnan lainat olivat vuoden 2022 lopussa 18,2 M€, mikä on 4 350 € asukasta kohti. Laina kasvoi edellisvuodesta 623 €/asukas. Konsernin velka nousi jo 31,95 M€ ollen asukasta kohden 7655 €. Tulevia investointeja on katsottava tässä valossa.

Miten hyvin pystymme seuraamaan kunnassa aiemmin perusturvalautakunnan alla olleiden asioiden toteutumista ja kulujen kasvua hyvinvointialueella? Hyvinvointialueen alijäämä vaikuttaa kuntien talouteen ja myös meillä Joutsassa paikallisesti saataviin sote-palveluihin. Hyvinvointialueelle siirtyminen tuo jatkossa vähemmän ennakoimattomuutta talouteen, mutta samaan aikaan kutistuneet tulot haastavat kunnan kehittämistyötä ja vaativat toimintojen sopeuttamista jälleen koronavuosien jälkeen alkaneeseen väkiluvun laskuun.

Uuteen Elinvoimapöytään kohdistuukin paljon toiveita ja odotuksia. Kun maakuntaan on saatu historiallisen suuri potti kehittämisrahaa ja sitä tarjotaan painotetusti turvetuotannon loppumisesta kärsineille alueille, kuten Joutsaan, on käsillä ainutlaatuinen aika elinkeinorakenteen monipuolistamiseen ja olemassa olevan toiminnan kehittämiseen hankerahoituksella. Miten saamme täytettyä avoimet työpaikat, luotua uusia työpaikkoja ja toisaalta vähennettyä työttömyydestä kärsivien määrää?

Isona mahdollisuutena elinvoiman vahvistamiselle näen Joutsan vastaanottokeskuksen perustamisen kautta kuntaan mahdollisesti muuttavat uudet asukkaat. Tämä edellyttää vastaanottokeskuksen ja kotouttamistoimien sujuvaa integrointia muuhun kunnan toimintaan esimerkkeinä mm. kuntalaiseksi siirtyminen, lasten siirtymät normaaliin kouluopetukseen, tiedon välittyminen työnantajille uusista työntekijöistä ja mukaan ottaminen kunnan vapaa-aika toimintaan.

Henkilöstökertomus antaa kuvan hyvin sitoutuneista ja motivoituneista työntekijöistä. Kaikkia kuntia, myös Joutsaa piinaa kuitenkin pula henkilöstöstä. Hyvä johtaminen ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen, kannustava työilmapiiri ja kilpailukykyinen palkka sekä palkalliset koulutuspäivät lisäävät sekä työhyvinvointia että työn tuottavuutta. Kun kilpailu työntekijöistä vain kiihtyy, tulee pito- ja vetovoimaa lisätä kaikin mahdollisin keinoin.

Vihreä valtuustoryhmä esittää tilinpäätöstä 2022 hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Kiitämme kunnan henkilöstöä hyvin tehdystä työstä. Toivotamme kaikille kuntalaisille virkistävää kesäaikaa!