Asiakirjajulkisuutta koskeva valitusasia ratkesi Joutsan Seutu Oy:n eduksi – kunnan luovutettava salaamansa kiinteistönhoidon tukipalveluselvitys paikallislehdelle  

Paikallislehteä kustantava ja julkaiseva Joutsan Seutu Oy on Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä voittanut tietopyyntöä ja asiakirjajulkisuutta koskevan valitusasian, jossa toisena osapuolena on Joutsan kunta. Oikeuden ratkaisun mukaisesti ”Tekninen lautakunta ei ole voinut mainitsemillaan perusteilla kieltäytyä luovuttamasta pyydettyä tukipalveluselvitystä Joutsan Seutu Oy:lle. Teknisen lautakunnan päätös on kumottava ja asia palautettava sille pyydettyjen asiakirjojen antamiseksi”.  

Joutsan kunta oli vaatinut hallinto-oikeudelta Joutsan Seutu Oy:n tekemän valituksen hylkäämistä ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista laillisine viivästyskorkoineen. Oikeus ei hylännyt asianomaista valitusta. Kunnan oikeudenkäyntikuluvaatimus sitä vastoin hylättiin.

Tämä valitusasia juontaa vuoteen 2021 ja paikallislehden asiakirjapyyntöä koskevaan Joutsan kunnan teknisen lautakunnan päätökseen. Lehden toimittaja pyysi syyskuussa 2021 saada Joutsan kunnalta käyttöönsä teknisessä lautakunnassa 25.2.2021 käsiteltyä kiinteistönhoidon tukipalveluselvitystä. Sitä ei kuitenkaan saatu, vaan silloinen Joutsan kunnan tekninen johtaja kieltäytyi antamasta kyseisiä asiakirjoja nojautuen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 17 kohtaan. Joutsan Seutu Oy saattoi tämän jälkeen asian teknisen lautakunnan ratkaistavaksi. Tekninen lautakunta 25.11.2021 tekemällään päätöksellä hylkäsi lehden asiakirjapyynnön todeten teknisen johtajan toimineen lautakunnan helmikuussa tekemän päätöksen sekä em. julkisuuslain kohdan mukaisesti.

Siitä seurasi, että Joutsan Seutu Oy teki asiasta valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle vaatien asianomaisen teknisen lautakunnan päätöksen kumoamista. Lehtiyhtiö vaati, että Joutsan kunnan on luovutettava pyydetty asiakirja kokonaisuudessaan, ja toissijaisesti osittain ja rajoitetusti peitettynä.

Lausunnossaan lehtiyhtiö mainitsee, että asiassa on kyse Joutsan kunnan yhden hallintosektorin teettämästä selvityksestä, jolla tarkastellaan kuinka monta työtuntia ja kuinka monen työntekijän tekemänä kohdistetaan kuhunkin Joutsan kunnan omistamaan toimitilaan ja alueeseen, ja että kysymys on kunnan normaalista teknisen osaston huoltotoimenpiteiden tarkastelusta kustannusten näkökulmasta. Joutsan Seutu Oy:n tulkinnan mukaan kunnan vastuulla oleva verovaroin tehty työ ei voi kuulua liikesalaisuuden piiriin. Lehtiyhtiön mukaan liikesalaisuuden paljastuminen ei ole mahdollista, koska kunta ei kilpaile markkinoilla teknisen osaston toimialalla.

”Selvityksen hinta on ollut 10.000 euroa. Kuntalaisilla ja veronmaksajilla on oikeus tietää, miten kuntalaisten verovaroja käytetään. Joutsan kunnan laventava tulkinta on omiaan johtamaan siihen, että selvitykset siitä, miten kunta hoitaa sen perustehtäviä, kuten huoltotoimenpiteitä, muuttuvat salassa pidettäviksi. Se ei voi olla julkisuuslain tarkoitus. Mikäli laventava tulkinta kunnan asiakirjojen salaamisessa sallitaan, se johtaa erittäin vakaviin kielteisiin seurauksiin sananvapauden ja tiedotusvälineiden työskentelyn kannalta”, perusteli Joutsan Seutu Oy hallinto-oikeudelle.

Joutsan kunta oli tilannut AikaPlus Oy:ltä selvityksen kiinteistönhoidon mitoituksesta ”osana teknisen osaston tavoitteita ja toimenpiteitä”.

”Selvitys on osa kunnan strategiaa ja sen tavoitteena on varmistaa, että tukipalvelut ovat oikein mitoitettuja ja toimivia. Tulosten perusteella on mahdollista harkita esimerkiksi sitä, olisiko toiminnon hankkiminen ostopalveluna taloudellisesti järkevä vaihtoehto. Selvityksessä on lisäksi kuvattu euromääräisesti ja yksityiskohtaisesti, mikä on kunkin toiminnon kustannus Joutsan kunnalle kuukaudessa. Lisäksi laskelmista selviää muun muassa kiinteistöhuollon laskennallinen tuntihinta nykyisen toiminnan puitteissa. Mikäli kyseiset pyydetyt tiedot olisivat julkisesti saatavilla, Joutsan kunnan mahdollisuus tehdä taloudellisesti kannattavia julkisia hankintoja vaarantuisi olennaisesti ja peruuttamattomasti.”

”Tällöin potentiaaliset tarjoajat tietäisivät jo valmiiksi Joutsan kunnan nykyisen hinnan, ja hinnoittelisivat tarjouksensa siten, että nykyinen hinta toimisi pohjahintana, jonka päälle tarjoavat lisäävät oman preemionsa. Näin ollen Joutsan kunta saisi epäedullisempia ja taloudellisesti kannattamattomampia tarjouksia, kuin siinä tapauksessa, että tiedot eivät olisi saatavilla. Tiedon antaminen asiakirjoista aiheuttaisi Joutsan kunnalle olennaista ja peruuttamatonta vahinkoa”, totesi Joutsan kunta lausunnossaan.

”Sen lisäksi, että pyydetyt asiakirjat sisältävät tietoa Joutsan kunnan liikesalaisuudesta, sisältävät asiakirjat myös mitoituslaskelmien laatijan AikaPlus Oy:n yksityisiä liikesalaisuuksia”, kunta myös lausui, todeten lisäksi, että mitoituslaskelmat perustuvat muun muassa AikaPlus Oy:n laatimiin luokituksiin, jaotteluihin, laskenta- ja seurantamenetelmiin sekä taustatietoihin.

”Mitoituslaskelmat perustuvat AikaPlus Oy:n hankkimaan kokemukseen sekä teknisiin tietoihin ja taitoihin. AikaPlus Oy on ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin tietojen suojaamiseksi. Tiedot eivät ole yleisesti tunnettuja tai helposti selville saatavia”, kunta selvitti.

Joutsan Seutu Oy lausui oikeudelle puolestaan seuraavaa:

”Se, miten paljon Joutsan kunnan kiinteistönhoidossa on työvoimaa käytössä ja palkattuja henkilöitä töissä, ja miten he käyttävät aikansa, on ollut merkittävä julkisen keskustelun aihe Joutsan kunnassa monien vuosien ajan. Keskustelu liittyy pohdintaan siitä, ovatko Joutsan kunnan teknisen osaston resurssit ylimitoitetut. Monilla kuntalaisilla on ollut käsitys, että kunnan kiinteistönhoidon resurssit ovat ylimitoitetut. Joutsan Seutu -lehti on vuosien ajan yrittänyt selvittää kuntalaisten väitteiden paikkaansa pitävyyttä. Kuntalaisten sananvapauden toteutumisessa paikallisella lehdellä ja sen tutkivalla journalismilla on keskeinen tehtävä.”

Lehtiyhtiö valotti, että Joutsan kunta on julkistanut avoimuusperiaatteen nojalla tietopyynnön kohteeseen rinnastuvia tietoja niin sanotuissa vyörytyslistoissa. Niissä kerrotaan, miten paljon Joutsan kunta käyttää tunteja ja työvoimaa kuhunkin kiinteistönhoidon kohteeseen ja mikä on työn tuntihinta.

”Lista on julkinen asiakirja, jonka Joutsan kunta laatii vuosittain. Kuntalaisten tiedonsaannin kannalta on tärkeää, että he voivat vertailla näitä tietoja tukipalveluselvityksen tietoihin”, Joutsan Seutu mainitsi.

Lehtiyhtiö näkemyksenään totesi, että Joutsan kunta ei ole missään vaiheessa ilmoittanut olevansa aikeissa kilpailuttaa Joutsan kunnan kiinteistönhoitoa. Lisäksi Joutsan Seutu Oy toi esille, että Joutsan kunta on teettänyt myös siivoustyön mitoituksesta vastaavan tutkimuksen. Sitä ei ole kuitenkaan salattu, vaan kunta on julkistanut kyseisen asiakirjan.

Päätösperusteluissaan hallinto-oikeus viittasi Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lakiin (julkisuuslaki) ja ratkaisussa sovellettuihin säännöksiin. Julkisuuslain 3 §:n mukaisesti tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

Viitaten AikaPlus Oy:n laatimaan tukipalveluselvitykseen ja teknisen lautakunnan määräykseen sen salassa pitämiseen hallinto-oikeus muun muassa toteaa, että viranomainen ei voi ilman lakiin perustuvaa oikeutta määrätä asiakirjaa omalla päätöksellään salassa pidettäväksi.

”Valituksenalaisen päätöksen perustelujen mukaan tukipalveluselvitys sisältää julkisuuslain 24 § 1 momentin 17 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja. Kyseisellä lainkohdalla suojataan julkisyhteisön liikesalaisuuksia ja julkisyhteisön liiketoimintaa koskevia tietoja, Lainkohdassa tarkoitetaan liiketoiminnalla tavaroiden ja palvelujen tarjoamista vastiketta vastaan markkinoilla ja muuta julkisyhteisön toimintaa markkinoilla. Tällaisesta toiminnasta ei ole kysymys, kun kunta järjestää kiinteistöjensä huoltopalvelut omana toimintanaan.”

”Kunnan strategiaan perustuva tukipalveluselvitys on tehty sen selvittämiseksi, ovatko tukipalvelut oikein mitoitettuja ja toimivia. Kyseessä ei ole kunnan liiketoimen valmisteluun liittyvä asiakirja, eikä sen sisältämiä tietoja voida pitää kunnan liiketoimintaa koskevina yksinomaan sillä kunnan lausunnossa mainitulla perusteella, että selvityksen tulosten perusteella on mahdollista harkita myös tukipalvelujen ulkoistamisen järkevyyttä.”

”Suomen perustuslain 12 §:n 2 momentista ja julkisuuslain 1 §:n 1 momentista ilmenevä julkisuusperiaate ja julkisuuslain 3 §:stä ilmenevä lain tarkoitus huomioon ottaen valituksenalaisessa päätöksessä sovellettua salassapitosäännöstä ei ole syytä tulkita laventavasti. Kysymyksessä olevien asiakirjojen salassapito ei siten voi perustua edellä mainittuun lainkohtaan”, toteaa hallinto-oikeus tarkastellen myös liikesalaisuuskysymystä AikaPlus Oy:n osalta:

”Joutsan kunta on lausunnossaan todennut, että asiakirjoihin sisältyy selvityksen toteuttaneen AikaPlus Oy:n liikesalaisuuksia. Selvitykseen kirjatut havainnot sisältävät tietoja kunnan toiminnasta. Asiakirjoihin tutustumisen perusteella voidaan myös havaita, ettei niihin sisälly kuvauksia yhtiön selvityksen tekemisessä käyttämistä menetelmistä.”

”Kiinteistönhoidon tukipalveluselvityksessä mitatut toiminnot ovat yleisiä kiinteistönhoidossa suoritettavia toimintoja. Toimintoja on mitattu kunnan omistamissa kiinteistöissä, ja ne vaihtelevat kiinteistökohtaisesti sen mukaan, millaisia huoltotoimenpiteitä kussakin kiinteistössä tarvitaan. Asiakirjojen ei edellä esitetyn perusteella voida katsoa sisältävän sen laatijan liikesalaisuuksia.”

Tähän hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.

Marko Nikkanen