Joutsan kunnanhallitus ajautui kokouksessaan 8.5. äänestykseen käsitellessään Joutsan kunnan lausuntoa Keski-Suomen maakuntakaava 2040 -viranomaisehdotuksesta. Niukasti äänin 5-4 hyväksyttiin alkuperäinen pohjaesitys, jonka valmisteluun ovat osallistuneet Joutsan kunnan tekninen johtaja Arttu Mönkölä, ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo ja kunnanjohtaja Harri Nissinen, joka toimi myös asian esittelijänä.

Kokouksessa tässä pykälässä vastaesityksen teki jäsen Iiris Ilmonen (kok.) ja sitä kannatti Jussi Lehtosen varajäsen Kari Tapper (ps.). Äänestyksessä vastaesityksen kannalle asettuivat em. lisäksi jäsen Ilari Suuronen (kok.) ja jäsen Lea-Elina Nikkilä (vihr). Pohjaesityksen taakse asettuivat puheenjohtaja Pauliina Maukonen (kesk.) sekä jäsenet Martti Kuitunen (kesk.), Jarmo Liukkonen (kesk.), Tenho Tornberg (kesk.) ja Heidi Niiranen (sd.). Vastaesityksessä ydinpointtina oli Höystösensuon tuulivoima-alue -merkinnän poistaminen maakuntakaavasta.

Nyt hyväksytyssä lausunnossaan Joutsan kunta toteaa Keski-Suomen maakuntakaavaprosessin johtavina periaatteina olevan avoimuuden ja vuorovaikutuksen. Näitä se pitää tärkeinä ja hyvinä asioina kaavan mahdollistavan luonteen ja strategisuuden lisäksi. Tuulivoima-alueiden osalta tulee Joutsan mukaan huomioida merkittävien maisemallisten vaikutusten lisäksi myös kaikki muut selvityksessä esiin tuodut vaikutukset.

”Matkailu, virkistysalueet ja niiden reitistöt ovat oleellisilta osiltaan huomioitu maakuntakaavaehdotuksessa, kuten myös asumisen ja vapaa-ajan asumisen vetovoima-alueista Rutalahti. Luonnosvaiheen lausunnon mukaisesti Joutsan kunta pitää merkittävänä Leivonmäen kansallispuiston ympärille osoitetun matkailun ja virkistyksen vetovoima-aluetta. Liikenteen muutostarpeen ja tavoitteiden suhteen Joutsan kunnalla ei ole lausuttavaa.”

Kunnanhallituksen esityslistan liitteeksi oli oheistettuna myös Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n vuosikokouksessaan 28.3.2023 hyväksymä kannanotto. Siinä yhdistys nostaa esille muun muassa tuulivoimaan soveltuvien alueiden merkitsemisen maakuntakaavaan ja Keski-Suomen liiton teettämän tuulivoiman maisemavaikutusten selvityksen.

”Maisemavaikutukset voivat selvitysten mukaan ulottua Päijänteelle, Suonteelle ja Puulalle asti. Koska kaavaluonnokseen merkitty Höystösensuon tuulivoima-alue on hyvin pieni, tuulimyllyjen sijoittelulla ei ole mahdollista vähentää sen maisemahaittaa kansallispuistoon”, kyseisessä kannanotossa todetaan. Leivonmäen kansallispuiston ystävät esittää, että Keski-Suomen liitto poistaa maakuntakaavaluonnoksesta Höystösensuon tuulivoima-aluemerkinnän.

”Lisäksi vetoamme Joutsan kuntaan, että se ei kaavoita pienempääkään tuulivoimateollisuutta, koska se aiheuttaa peruuttamatonta haittaa kansallispuistolle, siihen tukeutuvalle luontomatkailuyrittäjyydelle, asumiselle, mökkeilylle ja kansallispuiston virkistyskäytölle.”

Kunnanhallituksessa käytiin pj. Pauliina Maukosen mukaan lausuntoasian tiimoilta vilkas ja hyvä keskustelu. Maukonen haluaa korostaa nimenomaan maakuntakaavan 2040 mahdollistavaa roolia myös Joutsan kunnan kannalta, ja siitä syystä hänen mielestään on erittäin tärkeää, ettei siitä lähdettäisi mitään kesken kaiken ja ainakaan vielä tässä vaiheessa poistamaan. Maakuntakaavan 2040 valmis ehdotus on tällä tietoa tulossa maakuntavaltuuston käsittelyyn ja hyväksyntään tämän vuoden lopussa.   

Marko Nikkanen

Uutiseen korjattu 9.5.2023 kello 9.21 tieto siitä, että Ilmosen vastaesitystä kannatti Kari Tapper, ei Lea-Elina Nikkilä ja että äänestyksessä vastaesityksen kannalle asettui Nikkilä, ei Tapper.