Pohjois-Päijänteen kalatalousalue hakee vesilain mukaista lupaa Rutajoen Seinäkoskessa sijaitsevan Tammen myllyn padon purkamiseen sekä kosken kalataloudelliseen kunnostamiseen. Lopullisena tavoitteena on parantaa järvitaimenen lisääntymismahdollisuuksia. Lisäksi hakija hakee kosken patoamista ja veden käyttöä koskevien aiempien lupien rauettamista. Paikan nimenä käytetään myös Tammenkoski sekä Tammen Myllykoski.

Hankkeesta on laadittu kunnostussuunnitelma. Hakemuksen mukaan hankkeella ei ole vaikutuksia Rutajärven veden pinnan korkeuksiin. Hakemuksen mukaan hanke ei myöskään heikennä Natura 2000-verkostoon kuuluvan hankealueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja.

Leivonmäellä Rutajoessa elää elinvoimainen järvitaimenkanta ja havaintoja suurista kutukaloista on tehty käytännössä joka vuosi. Tämä on merkityksellistä siksi, että Päijänteen taimenen kutualueet ovat suurimmaksi osaksi hävinneet vesistörakentamisen seurauksena. Pienempien virtavesien ongelmana ovat taimenen näkökulmasta olleet patoaminen ja perkaus, vaellusten estyminen ja veden johtaminen kanaviin. Nykyisin Päijänteen lähivesissä kutu- ja poikasalueiksi soveltuvia jokia koskineen on vain muutama.

Rutajokea on kunnostettu 1990-luvun puolen välin jälkeen. Tuolloin joen yläosat jäivät kunnostamatta, mutta nyt asia on virinnyt uudelleen. Joki virtaa säännöstellyltä Rutajärveltä Päijänteen Rutalahteen. Joen yläosalla sijaitseva Tammen myllyn pato on nykyisellään täydellinen nousueste kaloille. Rutajoessa ja Rutajärven yläpuolisessa Kiertojoessa esiintyy järvitaimenen luonnonvaraiset kannat. Myös Tammen myllyn padon alapuolella ja Rutapohjan kanavassa on tehty taimenhavaintoja.

Tammen myllyn padolla ei ole enää toiminnassa olevaa vesivoimaa tai vettä käyttäviä laitoksia, kuten kalaviljelylaitoksia. Uittosääntö on kumottu vuonna 1967. Vanhoista rakenteista on jäljellä kolmiaukkoinen pato, jolla säännöstellään yhä padon yläpuolisen Myllylammen veden pinnankorkeutta.

Hankkeessa Tammen myllyn pato puretaan ja kosken niskan rakennetta siirretään 16 metriä ylävirtaan rakentamalla kyseiseen kohtaan pohjakynnys. Kynnyksen alapuolella uomaa siirretään itään päin maamassojen siirrolla noin 5,5–8 m. Alaosastaan uoma siirretään kulkemaan ulkokaarteen vanhan kala-altaan kautta, johon muodostuu koskisuvanto ennen uoman laskemista Rutajokeen.

Kunnostettavan uoman rantapenkereitä korotetaan tavoitekeskivedenpinnan yläpuolelle 30–50 cm. Korotetun uomaosuuden leveys vaihtelee 11–15 metriä. Kunnostuksen jälkeen koskiuoman pituus on noin 110 metriä. Uoman pudotuskorkeus jaetaan kynnystämällä koko uoman pituudelle, ja siihen tehdään suurista kivistä suisteita ja poikittaiskynnyksiä sekä lisääntymis-, poikastuotanto- ja suoja-alueiksi soveltuvia alueita. Kunnostustyöt toteutetaan alivirtaamakaudella uoman itärannalta.

Seinäkosken padon purkamiseen liittyvien töiden kustannusarvio oli vuoden 2021 hintatasossa noin 70.000. euroa. Rahoituksessa valtion avustukset ovat merkittävässä roolissa.

Vesilain mukainen lupahakemus oli kuulutuksessa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 24.4. asti. Muistutuksia tuli yksityishenkilöltä yksi, mutta kaikkia viranomaislausuntoja ei ole vielä saatu. Keski-Suomen ely-keskus on saanut lisäaikaa lausunnon antamiseen 8.5. asti. Kun kaikki muistutukset tai mielipiteet ovat Avin käytössä, ne toimitetaan hakijalle vastaselitystä varten. Lupapäätös valmistuu tämän vuoden aikana.

Mikäli koko joki saadaan kunnostettua, niin kyse on moniosaisesta projektista. Käytännössä se jakautuisi neljään osaan. Siihen liittyy Tammen myllyn nykyisen betonipadon purkaminen ja korvaaminen luonnonmukaisella koskella sekä Rutapohjan kanavan ja Tammen myllyn tienoon virtavesikunnostukset sekä Rutajoen yläosan nykyisen säännöstelypadon korvaaminen pohjapadolla.

Viimeksi mainitun suhteen Pohjois-Päijänteen kalatalousalue ehdottaa Joutsan kuntaa toimimaan luvanhakijana. Tällöin vaellusyhteys Pohjois-Päijänteen ja Rutajärven välillä vapautuisi, kun säännöstelypato on muutettu pohjapadoksi.

Asia oli Joutsan teknisessä lautakunnassa käsittelyssä huhtikuun lopulla, ja kokouksessa aiheesta kaivattiin vielä lisätietoja, joten ratkaisu syntyy myöhemmin kesän aikana. Pohjapadon tekeminen maksaa arviolta noin 40.000 euroa.

Pohjapadolla, jota voi kuvailla luonnonmukaiseksi pohjakynnykseksi virrassa, on mahdollista saada aikaan sama tulos vedenkorkeuden suhteen kuin nykyisellä säännöstelypadolla. Kuitenkin sillä erotuksella, että pohjapatoa ei tarvitse ylläpitää, kun taas säännöstelypato vaatii jonkun käyttäjän säätämään toimintaansa vuodenajan ja vesimäärän mukaan.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Rutajoen Seinäkosken pato on ilmeisesti nykymuodossaan ollut virrassa 1940-luvun lopulta lähtien. Nykyään sen kunto on heikentynyt, ja pato haittaa järvitaimenen lisääntymismahdollisuuksia. JS Arkisto: Janne Airaksinen.