Luhangan kunnanhallitus esittää, että Latamäki ja Latavuori tulisi merkitä tuulivoima-alueeksi Keski-Suomen maakuntakaavaan. Tuulivoimatuotantoon soveltuva alue eli tv-merkintä tarkoittaa, että alue on seudullisesti merkittävä, eli soveltuu rakennuspaikaksi vähintään kymmenelle voimalalle.

Aki Virtaniemi (kok.) teki kokouksessa vastaesityksen, jota ei kannatettu. Virtaniemi jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Keski-Suomen maakuntaliitto on pyytänyt maakuntakaavan luonnoksesta lausunnot kunnilta ja viranomaisilta. Kaavaluonnos on hyväksytty maakuntahallituksessa maaliskuussa. Luhangan kunta ei ole antanut lausuntoa Keski-Suomen maakuntakaava 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai luonnosvaiheesta.

Tarkkojen selvitysten sekä valmisteluvaiheesta saadun palautteen perusteella Keski-Suomen maakuntaliitto merkitsi tv-merkinnällä Keski-Suomeen yhteensä 19 aluetta. Lisäksi päivitettyä kaavaluonnosta varten maakuntaliiton toimesta on laadittu paikkatietopohjainen puskuritarkastelu.

Missään kaavavalmistelun vaiheessa Latamäki ja Latavuori eivät ole olleet esillä mahdolliseksi tuulivoima-alueeksi. Sen sijaan Joutsan Höystösensuo on yksi näistä tv-merkinnän saaneista alueista.

Kunnanhallitus perusteli päätöstä muun muassa sillä, että Latamäessä on jo kuuden voimalan puisto, Latavuoreen puolestaan on vireillä enintään seitsemän tuulivoimalan rakentaminen Suur-Savon Sähkö Oy:n toimesta. Keski-Suomen liiton paikkatietopohjainen puskuritarkastelu sekä Keski-Suomen hiilineutraalisuustavoite (Keski-Suomi on hiilineutraali maakunta vuoteen 2030 mennessä) huomioon ottaen kunnanhallitus pitää Latamäen ja Latavuoren alueen tv-merkintää tarkoituksenmukaisena.

Lisäksi kunnanhallitus katsoo, että Suur-Savon hankkeen ympäristövaikutuksia on selvitetty kattavasti YVA-tarveharkintaa varten tehdyllä ympäristöselvityksellä, mikä vastaa maakuntakaavan tarpeisiin.

Jonna Keihäsniemi

Luhangan kunnanhallitus esittää Latamäen ja Latavuoren alueen merkitsemistä tuulivoima-alueeksi Keski-Suomen maakuntakaavaan.