Voimassa olevan, joulukuussa vahvistetun hallintosäännön mukaan valtuuston puheenjohtajan tehtävänä on edistää rakentavaa poliittista keskustelukulttuuria ja edistää valtuuston ja kunnan muiden toimielinten yhteistoimintaa.

Kunnanhallituksen keskeiset tehtävät määritellään hallintosäännössä julkisten asioiden kysymyksiin, joihin ratkaisuvalta ei kohdistu operatiiviselle toiminnalle. Joutsan kunnanhallituspöydän muodostaa 12 päättäjää omista ryhmistään. He päättävät, valmistelevat ja linjaavat yhteisiä kuntaamme ja kuntalaisiamme koskevia asioita. Tämä joukko edustaa kuntalaisia mitä suuremmassa määrin.

Pari vuotta sitten pidetyissä kuntavaaleissa annettiin Joutsassa 2.061 ääntä. Kunnanhallituspöytä pitää hallussaan noista äänistä 953 kappaletta eli 46,2 prosenttia. Osuus on merkittävä ja näkemykseni mukaan olemme näin voineet kattaa merkittävän osan äänestäjien antamasta valtuutuksesta Joutsan asioiden hoitoon ja toimintaan kuntalaistemme parhaaksi.

Vuonna 2021 vaalien jälkeen teimme sopimuksen paikkajaosta ja siinä yhteydessä oli toivomuksena ja keskeisenä painotuksena, yhteen hiileen puhaltaminen aidossa Joutsa-hengessä, yhtenä Joutsa-puolueena, pois politikointi ja jatkuva toistensa toiminnan aliarviointi.

Kuluneesta kaksivuotiskaudesta on merkittävä osuus ajankäytöstä mennyt valituksiin, kanteluihin, oikaisuvaatimuksiin ja toistensa mustamaalaamiseen sosiaalisissa medioissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä. Voimme hyvin arvailla kuinka paljon nämä prosessit ovat vieneet kunnan johtavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden aikaa ja luoneet jatkuvaa painetta toimintatavoille ja toiminnan tuloksellisuudelle.

Kaikesta huolimatta henkilöstötutkimuksien tulokset kertovat positiivista kieltä siitä, että kunta on hyvä työnantaja, siellä viihdytään ja esimiehet toimivat asiallisesti henkilöstöstään huolehtien. Olemmeko me päättäjät omilla toiminnoillamme olleet tätä myönteisyyttä edesauttamassa ja rakentamassa? 

Pari kysymystä pohdittavaksi: miten yhteinen taival tällä valtuustokaudella on sujunut ja mitkä ovat olleet palautteet äänestäjiltä, kuntalaisilta? Olisiko peiliin katsomisen paikka ja menettelytapojen tarkistamisen paikka?

Valtuuston puheenjohtajana näen, että kunnanhallitus on ottanut sille uskotut tehtävät vahvasti haltuunsa, toiminta on ollut tuloksellista ja operatiiviselle johdolle on annettu mahdollisuus toimia. Myös verkostot toimivat, älkäämme menettäkö tilannetta käsistämme.

Edessämme on haastava tulevaisuus. Kuntakentän tehtävät uudistuvat ja muuttuvat, rahoitusmahdollisuudet ovat kaventumassa, ilmastonmuutos luo uusia haasteita, osaavasta työvoimasta on puutetta, saatavuus takkuilee, myös koulutuksen tulevaisuus on haastava. Julkisen sektorin ylivelkaantumiskierre tulee erityisen tarkastelun kohteeksi, niukkuuden lainalaisuudet tulevat rasittamaan kuntataloutta. Valtionosuudet pienenevät ja kuitenkin tehtävät lisääntyvät.

TE-palveluiden uudelleen järjestely ja vastuiden siirtyminen kunnille luovat uudet haasteet. Myös hyvinvointialueiden toiminta ja kuntien kanssa toteutettavat ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä rajapintojen tarkastelut ovat jokapäiväistä toimintaa. Pitovoimatekijät yhdessä mainekysymyksien kanssa nousevat arvoon arvaamattomaan.

Edessä olevat muutokset ja niihin panostaminen edellyttää vahvaa näkemyksellisyyttä ja vahvaa yhteistyötä Haastan tähän kotikuntamme muutoskehitykseen mukaan kaikki osapuolet.

Mikäli nykyinen meno jatkuu, esitän todellakin kysymyksen: ”Pitääkö olla huolissaan?”

Heikki Kuurne

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Tagged with →