Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen valitukseen, joka koski muun muassa Rutalahden pudotus- ja jäälleajopaikkaa koskevan lisäyksen tekemistä Päijänteen lauttaus- eli uittosääntöön. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen muilta osin, mutta muutti uittosäännön määräyksen 14. pykälää niin, että sen mukaan Rutalahden uiton toimintapaikassa ei saa harjoittaa toimintaa juhannusaaton ja 15.8. välisenä aikana, jollei asianosaisten kesken toisin sovita, ja että muuna aikana toiminta on sallittua arkisin kello 7–18 välillä.

Järvi-Suomen Uittoyhdistys, jonka hallussa uitossa aikanaan käytetty Rutalahden niin sanottu tukinpudotuspaikka on, haki Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta (avi) lupaa muuttaa pudotuspaikan käyttötarkoitusta siten, että paikkaa voitaisiin käyttää uiton lisäksi muuta vesitse tapahtuvaa puutavaran kuljetusta varten. Yhdistyksen tarkoituksena oli hyödyntää pudotuspaikkaa saaristohakkuiden proomujen tyhjentämisessä.

Avi lisäsikin uittosääntöön määräyksen toimintapaikan käyttötarkoituksen muuttamisesta. Samalla siihen lisättiin määräys, että toiminta on sallittua arkipäivisin kello 7–18, ja luvan saajan on etukäteen ilmoitettava toiminnasta lähikiinteistöjen omistajille. Muilta osin uittosääntö jäi entisenlaisena voimaan.

Avin päätökseen hakivat muutosta hallinto-oikeudelta Rutalahdessa tilan omistavat yksityishenkilöt, jotka vaativat ensisijaisesti päätöksen kumoamista ja uittoyhdistyksen hakemuksen hylkäämistä. Toissijaisena vaatimuksena oli asettaa lupaehtoihin proomukuljetukset ajalla 15.6.–15.8. kieltävä määräys.

Muutoksenhakijoiden mielestään lupaharkinnassa ei ole huomioitu riittävästi asian kokonaisuutta ja rantakiinteistöille proomuista ja rekkaliikenteestä aiheutuvaa haittaa. He katsoivat, että uittosäännön muuttamiseen ei ole haittojen vuoksi vesilain edellyttämiä perusteita. He pitivät kohtuullisena sitä, ettei alueella liikennöitäisi kesäaikaan, jolle loma-asuntojen käyttö keskittyy.

Kuultuaan vielä molempia osapuolia hallinto-oikeus siis hylkäsi valituksen muilta osin, mutta rajasi Rutalahden pudotuspaikan toiminta-aikaa kesällä. Perusteena oli se, että Rutalahden pudotus- ja jäälleajopaikkojen uittosääntöön lisäämisen jälkeen alueella on tapahtunut asumisessa muutoksia, joiden takia toimintaa tulee rajoittaa kesällä.

Hallinto-oikeus totesi, että aluetta, johon on vesilain nojalla myönnetty pysyvä käyttöoikeus, ei voida ottaa aikaisemmin määrätystä poikkeavaan käyttöön ilman erityistä säännöstä. Vesilain 9. luvun 4. pykälä kuitenkin mahdollistaa sen, että lupaviranomainen voi antaa oikeuden uiton toimintapaikan käyttämiseen myös puutavaran muuta vesitse tapahtuvaa kuljettamista varten. Toimintapaikan alkuperäinen käyttötarkoitus ei estä laajentamasta käyttötarkoitusta vesilain mainitussa pykälässä mainitulla tavalla.

Hallinto-oikeus katsoo avin voineen tehdä uittosääntöön Rutalahden toimipaikkaa koskeneen lisäyksen, joskin hakemus olisi tullut käsitellä vesilain 9. luvun 4. pykälän mukaisena uittosäännön käyttötarkoituksen muuttamista koskevana asiana vanhan vesilain säännösten soveltamisen sijaan. Toiminta ei hallinto-oikeuden mukaan muutoksen myötä muutu lain tarkoittamalla tavalla toisentyyppiseksi, eikä se ole näin ollen edellyttänyt uutta lupaa.

Tarja Kuikka

Karttaan merkitty Rutalahden puutavaran pudotuspaikka. Karttapohja: OpenStreetMap.

Lue myös:

JS 13.11.2021: Rutalahden puutavaran pudotuspaikan uittosääntöä halutaan muuttaa – valitus vireillä hallinto-oikeudessa