Keski-Suomen liitto on laatimassa maakuntakaavaa, jossa pääpaino on tuulivoimaan soveltuvien alueiden merkitseminen sekä hyvinvoinnin aluerakenteen kehittäminen. Kaavaluonnos on lähdössä lausuntokierrokselle ja sen on tarkoitus tulla maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi loppuvuodesta. Lausunnolle lähtevässä luonnoksessa on mukana vain muutaman kilometrin päähän kansallispuistosta Höystösensuon ympäristöön 10,1 neliökilometrin alue yli 9 myllyn tuulivoima-alueeksi. Minimipinta-ala maakuntakaavaan merkityille, yli 9 myllyn alueille, on 10 neliökilometriä.

Keski-Suomen liiton teettämän tuulivoiman maisemavaikutusten selvityksessä todetaan: ‘’Leivonmäen kansallispuistosta aukeavissa näkymissä, melko lähellä sijaitsevien ja laajalle alueelle levittäytyvien tuulivoimaloiden voidaan kokea suurena muutoksena nykytilaan verrattuna.’’ sekä ‘’Kansallispuiston erämainen luonne voi osittain muuttua alueen osissa, joissa on hyvä näkyvyys tuulivoimaloille.’’ Maisemavaikutukset voivat selvitysten mukaan ulottua Päijänteelle, Suonteelle ja Puulalle asti. Koska kaavaluonnokseen merkitty Höystösensuon tuulivoima-alue on hyvin pieni, tuulimyllyjen sijoittelulla ei ole mahdollista vähentää sen maisemahaittaa kansallispuistoon.

Maakuntakaavaluonnoksessa Leivonmäen kansallispuistoon ja sen ympäristöön on merkitty merkittävä matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue. Joensuun yliopistossa tehdyssä matkailututkimuksessa (Puhakka 2005) todetaan, että ‘’Luonnon ideaan sisältyy ajatus kulttuurin ulkopuolisuudesta. Siten idean kanssa ristiriitaisina pidetyt modernin yhteiskunnan piirteet pilaavat maiseman visuaalisen ilmeen ja “luonnontilaisen olemuksen”: ne häiritsevät matkailijoiden käsitystä luonnosta ja kansallispuistoista.’’

Vuosina 2020–2022 Leivonmäen kansallispuistossa on vieraillut vuosittain 28.700–37.600 kävijää. Metsähallituksen vuonna 2021 tekemän kävijätutkimuksen mukaan kävijät kuluttivat käynnillään kansallispuistossa ja sen lähialueella keskimäärin 29 e, mikä oli 8 e enemmän kuin vuonna 2010. Eniten rahaa käytettiin ruoka- ja vähittäiskauppaostoksiin, majoittumiseen ja huoltamo-ostoksiin. Vuoden 2020 käyntimäärällä laskettuna kävijöiden paikallistaloudelliset vaikutukset olivat 0,9 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutukset 8 henkilötyövuotta. Menolajeista eniten tulovaikutuksia tuotti majoittuminen.

Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n vuosikokous (28.3.) esittää, että Keski-Suomen liitto poistaa maakuntakaavaluonnoksesta Höystösensuon tuulivoima-alue merkinnän. Lisäksi vetoamme Joutsan kuntaan, että se ei kaavoita pienempääkään tuulivoimateollisuutta, koska se aiheuttaa peruuttamatonta haittaa kansallispuistolle, siihen tukeutuvalle luontomatkailuyrittäjyydelle, asumiselle, mökkeilylle ja kansallispuiston virkistyskäytölle.

Yhdistyksen puolesta:

Merja Olenius