”Terveys petti”, tiivisti kunnanjohtaja Harri Nissinen Joutsan kunnan vuoden 2022 tilinpäätöstä, lainaten samalla kunnan entisen talousjohtajan Pekka Takalan käyttämää ilmaisua. Tuloslaskelma osoittaa alimmalla rivillään noin 1,24 miljoonan miinusta, mikä Nissisen mukaan johtuu Joutsan kunnalle koituneista jälkimaksuosuuksista liittyen hyvinvointialueiden perustamiseen ja samalla lakkautettujen sairaanhoitopiirin sekä seututerveyskeskuksen viime vuoden loppuun mennessä tuottamien palvelujen laskennallisten alijäämien kattamiseen.

Näiden alijäämien osalta puhutaan yhteensä jopa yli 1,9 miljoonasta eurosta ja joka tapauksessa vähintään noin 1,46 miljoonasta. Tässä ratkaisee, lankeaako jäsenkunnille Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä vielä käsittelyssä oleva, Joutsalle jyvitetty 440.000 euron alijäämäosuus maksettavaksi vai ei. Asia selviää myöhemmin ja on tässä vaiheessa sisällytetty pakollisena, tulosta koko määrällään heikentävänä varauksena 31.12.2022 tilinpäätökseen.    

Ilman näitä terveyspuolen kuntayhtymien toiminnallisista alijäämistä aiheutuneita, pitkälti sote-uudistukseen liittyviä kertaluontoisia maksurasitteita Joutsan kunnan vuoden 2022 tulos olisi reilun miljoonan euron tappion sijaan likipitäen 700.000 euroa ylijäämäinen, eikä vuoden 2021 loppuun mennessä kertynyttä kunnan 4,17 miljoonan ylijäämää olisi tällöin tarvinnut käyttää lainkaan. Nyt sitä joudutaan syömään alijäämäisen tuloksen verran. Tämän jälkeen ylijäämää jää jäljelle vielä noin 2,92 miljoonaa, eikä erillistä tasapainottamisohjelmaa tarvitse kunnanjohtajan mukaan tehdä.

Joutsan kunnan toimintakulut 2022 kasvoivat edellisvuodesta 8,1 prosenttia ja toimintatuotot vähenivät 4,2 prosenttia. Terveystoimen määrärahat ylittyivät kaikkinensa melko tarkalleen 2,0 miljoonalla eurolla. Muiden toimialojen osalta saavutettiin kautta linjan alituksia budjetoituun: sosiaalitoimen määrärahat alittuivat lähes 550.000 eurolla, opetus- ja kulttuuritoimen n. 160.000 eurolla ja teknisen toimen n. 50.000 eurolla.

– Kunnan omatoiminta v. 2022 oli 778.000 euroa ylijäämäinen. Omaa toimintaamme ei voi mielestäni moittia. Kunta selvisi tehtävistään hyvin ja henkilöstömme erinomaisesti. Myös luottamushenkilöt ovat sitoutuneet kuntaan hyvin ja olleet henkilöstöä tukemassa. Viime vuonna valmistauduttiin siirtymiseen hyvinvointialueeseen ja paljon tätä sote-uudistusta koskien otettiin kuntien selkänahasta. Omissa toiminnoissamme päivitettiin muun muassa kuntastrategiaa ja hallintosääntöä, kunnanjohtaja Nissinen toteaa.

Joutsan kunnan työntekijöiden määrä väheni yli 100 hengellä perusturvan henkilöstön siirryttyä vuodenvaihteessa hyvinvointialueen palvelukseen. Kunnan henkilöstön määrä 2022 lopulla oli 265 henkilöä, missä on vähennystä vuodentakaiseen 17. Kunnan henkilöstömenot sisältäen palkat ja luottamustoimipalkkiot sivukuluineen olivat noin 12,2 miljoonaa euroa, mikä on suunnilleen kolmannes toimintakuluista.

– Haasteet kuntataloudessa jatkuvat myös tämän päättyneen tulosvuoden jälkeen, mutta me kyllä pärjäämme. Joutsalla on taloutensa turvana vielä lähes kolmen miljoonan edestä ylijäämiä. Lisäksi vastaisuudessa kuntatalouden ja muiden sille kuuluvien asioiden ennustettavuus parantuu ja helpottuu olennaisesti, koska lakisääteinen sosiaali- ja terveysturva kuin myös pelastustoimi siirtyivät kunnilta 2023 alusta lukien toimintansa aloittaneiden hyvinvointialueiden vastuulle, Nissinen toteaa.

Sote-uudistukseen liittyen kaikissa maamme kunnissa tuloverojen kertymä laskee merkittävästi jo tänä kuluvana vuonna verrattuna viime vuoteen ja aikaisempiin vuosiin. Samalla leikkaantuvat isosti myös kuntien saamat valtionosuudet. Kunnanjohtaja Nissisen mukaan kunnan taloudellinen liikkumavara on kiistatta kaventunut ja tulevat vuodet ovat haasteellisia vuosikatteen pitämiseksi positiivisena. Nissinen antaa ymmärtää, että talouden leikkaustoimia joudutaan kunnassa hyvin todennäköisesti tekemään ja niitä kohdennettaneen esimerkiksi sivistystoimeen ja tukipalveluihin.

Joutsan kunnalle kertyi vuonna 2022 verotuloja 16,2 me (miljoonaa euroa), josta kunnallisveroa noin 12,0 me (edellisvuoteen +0,9 %), yhteisöveroa 2,35 me (-3,7 %) ja kiinteistöveroa 1,85 me (+5,4 %). Vuoden 2022 talousarvioon verrattuna verotuloja kertyi noin 556.000 euroa ennakoitua enemmän ja vuoteen 2021 verrattuna noin 112.000 euroa enemmän. Valtionosuuksia tuli 17,3 me, missä on kasvua vajaat 400.000 euroa (+2,3 %). Koronatukia Joutsan kunnalle myönnettiin noin 324.000 euroa. Verotulot ja valtionosuudet olivat yhteensä noin 33,5 me, ylittäen talousarvion reilulla 700.000 eurolla. Toimintakate oli samaa tasoa, mutta erimerkkinen (vajaat -33,5 me) ja vuosikate edellä oleviin lukuihin perustuen noin 38.000 euroa. Tuloslaskelmaan kirjattiin poistoja vähän yli 1,3 me.

Investointimenojen toteutuma oli n. 2,9 me, myynnin arvot n. 40.000 euroa ja nettoinvestoinnit n. 2,86 me. Investointeihin käytettiin n. 400.000 euroa vähemmän kuin mitä oli budjetoitu. Kunnanjohtajan mukaan toteutumatta jäi asioita eritoten yhdyskuntatekniikan saralla: kaavateissä, katuvalaistuksissa ja hulevesijärjestelmien rakentamisessa.

– Näissä ei edetty sillä tavoin kuin olisi pitänyt. Muutoin Joutsan kunta on jo saanut tehtyä merkittävimmät investoinnit: koulut ja liikuntapaikat sekä sosiaali- ja terveystoimen tilat ovat ensiluokkaiset.  Seuraavaksi Joutsan kunta kehittää keskustaajamansa aluetta purkamalla Joutsan Liikekeskuksen rakennuksen, sekä suunnittelemalla Yhdystien, Länsitien, Rantatien ja Keskustien välisen alueen uudelleen. Keskustan kehittämiseen liittyy myös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiealueiden siirtyminen kunnan vastuulle, Nissinen selvittää.

Kunnalla lainaa 4.350 €/asukas ja kuntakonsernilla 7.655 €/asukas

Joutsan kunnalla oli pitkäaikaisia lainoja vuoden 2022 lopussa 18,16 me (4.350 euroa/asukas, kun vastaava määrä vuotta aiemmin oli 15,9 me (3.737 euroa/asukas), joten lainamäärä kasvoi vuoden 2022 aikana lähes 2,3 miljoonalla. Korkokuluja kirjattiin n. 320.000 euroa, kun v. 2021 korot olivat vain 62.000 euroa.  

Joutsan kuntakonsernin lainat olivat 32,0 me (7.655 euroa/asukas) ja konsernin ylijäämä vuoden 2022 lopussa on noin 1,54 me. Konserniin kuuluvista yhtiöistä tekivät positiivisen vuosituloksen muun muassa Joutsan Lämpö Oy (v. 2022 tulos/voitto noin 29.000 euroa), Joutsan Vesihuolto Oy (18.000) ja Kiinteistö Oy Joutsan Vuokra-asunnot (52.000).

– Toimintavarmuus sekä vesihuollossa että lämpötoiminnassa on ollut erinomaisella tasolla. Vuokra-asuntojen käyttöaste oli hyvä, viime joulukuussa 95 prosenttia, Nissinen kiittelee.

Joutsassa oli vuoden 2022 lopussa 4174 vakituista asukasta, kun vuotta aiemmin asukkaita oli 4264. Kun käännetään katse lähimenneisyyteen, niin vuoden 2018 lopussa vakiväkeä oli 4470.

– Väestömäärän osalta maakuntamme väestömäärän kehitys muuttui yhden positiivisen vuoden jälkeen taas negatiiviseksi: Keski-Suomen väestö väheni edellisvuoden tasosta 162 hengellä, ollen nyt noin 272.500. Kuusi Keski-Suomen kuntaa ylsi muuttovoittoon ja maakunta sai muuttovoittoa yhteensä 1.099 henkilön verran, tässä maan sisäinen muuttoliike ja maahanmuutto huomioituna. Luonnollinen väestömuutos on ennätyksellisesti miinuksella (-1256). Yhdessäkään Keski-Suomen kunnassa syntyneiden määrä ei ylittänyt kuolleiden määrää, Nissinen sanoo.

Tässä yhteydessä hän mainitsee Joutsaan loppuvuodesta 2022 perustetun pakolaisten vastaanottokeskuksen, jossa oli vuodenvaihteessa lähes 130 asukasta, suurin osa Ukrainasta sotaa paenneita. Vastaanottokeskusta ylläpitää Kotokunta Oy.

Nissinen mainitsee vielä, että keskimääräinen työttömyysaste väheni Joutsassa 2,4 prosenttia, vuoden 2022 työttömyysasteen keskiarvon ollessa 10,7 prosenttia.

Joutsan kunnan tilinpäätös vuodelta 2022 käsiteltiin ja hyväksyttiin maanantaina 27.3. kunnanhallituksessa. Seuraavaksi se menee tilintarkastukseen ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, ja sieltä sitten kunnanvaltuustolle.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen (vas.) ja talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen kunnan tilinpäätöksen 2022 äärellä.