Useampaan kertaan käsiteltävänä ollut Joutsan kirkonkylän osayleiskaavan ehdotus laitetaan uudelleen nähtäville kuukauden ajaksi, päätti torstaina 23.2. kokoontunut tekninen lautakunta. Samalla lautakunta päätti pyytää muutetusta kaavaehdotuksesta viranomaislausunnot ely-keskukselta, Keski-Suomen liitolta sekä Keski-Suomen museolta.

Osayleiskaavan ehdotusta on muutettu ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen enemmän kuin vähäisesti, joten kaavaehdotus on tarpeen asettaa uudelleen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.

Muutetussa kaavaehdotuksessa Perttulanojan luonnonsuojelualue on osoitettu luonnonsuojelualueen merkinnällä (SL) suojelutilanteen mukaisesti. Vastaavasti Myllykosken luonnonsuojelualue on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL), sillä sitä ei ole perustettu luonnonsuojelualueeksi.

Tarkistetussa ehdotuksessa Myllykosken luontoarvot on huomioitu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeänä alueena. Lisäksi kaava-alueen rajausta Joutsansalmen kohdalla on muutettu niin, että Oravakivi-Karimäki osayleiskaava jää voimaan.

Puolestaan valtatie 4:n liikennemeluun liittyviä, meluntorjunnan tarvetta kuvaavia merkintätapoja sekä kaavamääräyksiä on muutettu. Muut tehdyt muutokset on lueteltu kaavaselostuksessa.

Jonna Keihäsniemi