default

Joutsan kunta on saanut teknisen lautakunnan päättämänä hakemansa ympäristöluvan betoni- ja tiilijätteen vastaanottoon, käsittelyyn ja murskaukseen, sekä maa- ja kiviainesten ja asvalttijätteen välivarastointiin ja hyödyntämiseen Hapetuslammen kiinteistöllä. Samalla toiminnanharjoittajalle annettiin lupa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta, eli aloitusoikeus mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tekninen johtaja Arttu Mönkölän mukaan tätä ympäristölupaa haettaessa ajateltiin ensisijaisesti Joutsan kunnan tulevia purkuhankkeita. Esillä tässä mielessä on lähinnä ollut erityisesti Joutsan Liikekeskus, jonka tämän vuoden huhti-lokakuussa toteutettavaan purku-urakkaan on juuri valittu urakoitsija tarjouskilpailun perusteella. Kokonaisurakkahinta sisältää Liikekeskuksen purkamisen kaikkinensa haitta-aineineen ja lisäksi purusta syntyvän kentän soratäytön. Täten on mahdollista, jopa hyvin todennäköistä, että purku-urakan saanut yritys hoitaa operointikohteen purkujätteen muualle käsiteltäväksi ja toisaalle hyödynnettäväksi.

– Koska Liikekeskuksen purkamisen kilpailutuksen aikana ei ollut varmaa, saadaanko kunnalle haettu lupa, niin sitä ei voitu ottaa huomioon tammikuussa päättyneessä kilpailutusprosessissa, Mönkölä taustoittaa. Tähän peilaten voitaisiin tehdä johtopäätös, ettei Hapetuslammikon alueen ympäristöluvan alaisten jatkotoimien suhteen olisi ainakaan välitön kiire, koska Liikekeskusta seuraava suunnitelmissa oleva merkittävämpi purkuhanke siintelee vasta tulevaisuudessa.

– Vaikka nyt luvitettua aluetta ei Länsitie 7:n (Liikekeskus) purussa hyödynnettäisikään, sitä on mahdollista käyttää varastokenttänä sekä myöhemmissä hankkeissa, kuten vanhan terveysaseman purkamisessa. Tämä on sisällytettynä kunnan hyväksyttyyn investointiohjelmaan vuosille 2024–2025. Tällöin otetaan tarkasti huomioon ympäristönäkökohdat, Mönkölä korostaa. Hän toteaa, että esimerkiksi näytteenotot materiaaleista tullaan suorittamaan mara- eli maarakennusasetuksen mukaisesti. Lisäksi murskaaminen alueella on kielletty kesäaikana, jolloin melu todennäköisesti olisi kaikkein häiritsevintä.

– Ennen toiminnan aloittamista tehdään melumallinnus ja sitten toiminnan alettua tarvittaessa melumittaukset lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Ainakaan murskaamisesta ei siis pitäisi kohtuutonta meluhaittaa aiheutua, varsinkin kun alue on tarkoitettu vain Joutsan kunnan omista kohteista tulevien jätteiden hyödyntämiseen sekä välivarastointiin. Yleistä jäteasemaa siitä ei ole missään nimessä tulossa, Mönkölä sanoo.   

Ympäristöluvan julkisena kuulutusaikana Joutsan kunnalle jätettiin Mönkölän mukaan yhteensä yhdeksän muistutusta, lausuntoa tai naapurinkuulemista, jotka kaikki hän kertoi esitelleensä lupa-asiasta päätöstä 23.2. tehneelle tekniselle lautakunnalle.

– Ympäristölupaprosessin aikana kävi ilmi, että alueella sijaitsee sellaisia putkia, jotka voivat rajoittaa varastokentän rakentamista ja sen käyttöä, tekninen johtaja toteaa. Kyseessä ovat kunnan jätevedenpuhdistamoon liittyvä järeä viemäriputki ja alueella operoivan yksityisen kaasualan yrityksen biokaasun siirtoputki. Mönkölän mukaan näiden osalta tarvitaan vielä lisäselvityksiä.

Ylipäätään hän näkee, että Hapetuslammikon alueella ympäristöluvan mukaisten toimintojen käynnistämistä tulisi vielä riittävällä vakavuudella harkita ja tarkastella lisää myös kustannusten, saatavien hyötyjen sekä haittojen ja uhkien, kuin myös alueen toimintojen ylläpitoon liikenevien resurssien valossa.

– Tämä Hapetuslammikkoa koskeva asia ei ole mikään helppo, eikä myöskään riskitön, vaikka tiukoilla lupamääräyksillä voidaankin erinäisiä riskejä paljolti hallita ja valvontaan velvoittaa. Joka tapauksessa olemme jatkossakin valmiita avoimin mielin, hyvässä yhteishengessä keskustelemaan tästäkin aiheesta, sekä kuulemaan mielipiteitä ja myös mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisuja, antaa Arttu Mönkölä ymmärtää.

Joutsan kunnan omistama Hapetuslammikon kiinteistö on nelostien länsipuolella ainoastaan muutaman sadan metrin etäisyydellä lähimmistä, keskustaajamassa olevista asuinrakennuksista. Vuosina 2020–2022 paljon julkisuutta saaneen Muttilaisen Kuljetus Oy:n ”Peräaukon” kiinteistön vieressä olevan Hapetuslammikon alueen tuntumasta löytyy myös jätevesien käsittelylaitos sekä biokaasuntuotantoon liittyviä rakennuksia ja toimintoja kaasutankkauspisteineen. Eteläpuolella vain pienen matkan päässä on Angesselän vesistö- ja järvialuetta.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Etualalla ja keskellä Hapetuslammikon kiinteistöön kuuluvaa aluetta. Oikealla näkyy Rieskalantietä. Kuvan vaakatasossa halkaiseva väylä on Rieskalantieltä jätevedenpuhdistamolle johtava, alussa biokaasun tankkauspisteen ohittava ja koko alueen läpi kulkeva soratie. Kuva: Heikki Utula.