Joutsan kunnan kotisivuille laitetaan jatkossa esityslistojen liitteeksi pääsääntöisesti sama materiaali kuin luottamushenkilöillä on käytössä Innofactorissa pois lukien julkisuuslain mukaiset, salaisena pidettävät asiat tai niihin verrattavat asiat. Esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen säilytetään kotisivuilla valtuustokausittain eli neljä vuotta.

Esimerkiksi tällaisia avoimuuteen liittyviä parannuksia kunnan avoimuus- ja osallisuustyöryhmä esittää kunnanhallitukselle toimenpidesuunnitelmaksi kuluvalle valtuustokaudelle. Kunnanhallitus asetti työryhmän viime kesänä kehittämään kuntalaisten osallisuutta ja lisäämään avoimuuden tapoja kunnassa, ja elokuussa tapaamiset aloittanut, seitsemän kertaa kokoontunut ryhmä on nyt laatinut ideoistaan yhteenvedon ja esityksen kunnanhallitukselle.

Työryhmään kuuluivat kunnanhallituksen jäsenistä puheenjohtajana toiminut Pauliina Maukonen (kesk.), Iiris Ilmonen (kok.), Lea-Elina Nikkilä (vihr.) ja Tenho Tornberg (kesk.) sekä virkamiehistä kunnanjohtaja Harri Nissinen ja talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen. Osalla kokoontumiskerroista oli myös muutamia muita kunnan työntekijöitä, pääasiassa viranhaltijoita sekä yhdellä kerralla myös median edustajia.

Avoimuuteen liittyvinä toimenpiteinä avoimuus- ja osallisuustyöryhmä esittää myös arkistojen digitalisoimista vaiheittain ja tässä yhteydessä pyrkimistä siihen, että yhä suurempi osa arkistoitavasta tiedosta avataan julkiseksi, sekä valmistella olevista asioista kertovien, kuntalaisille tarkoitettujen infotilaisuuksien järjestämistä ja mediayhteistyön tiivistämistä.

Viimeksi mainittua voitaisiin työryhmän mukaan toteuttaa esimerkiksi järjestämällä ennen tärkeimpiä kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouksia ja välittömästi niiden jälkeen lehdistölle ”aamukahvitilaisuudet”, joissa ovat läsnä keskeiset viranhaltijat ja luottamushenkilöt.

Työryhmä oli huolissaan erityisesti nuorten ja kesäasukkaiden osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista. Vaikuttamistoimielimet eli nuorisovaltuusto ja kesäasukkaiden toimikunta toimivat, mutta työryhmä oli sitä mieltä, etteivät ne käytä laajemman väen ääntä. Työryhmä esittääkin kunnanhallitukselle nuorten osallisuuden lisäämistä päätöksentekoon muun muassa kummivaltuutettutoiminnalla ja säännöllisillä nuorten ja päättäjien tapaamisilla. Myös vaikuttamistoimielimien toiminnalle haluttaisiin varata enemmän resursseja.

Osallisuuden lisäämiseksi työryhmä esittää myös osallistavan budjetoinnin kokeilemista tulevaisuudessa kohderyhmittäin tai toimialoittain esimerkiksi investointien tärkeysjärjestyksessä, kyläkierrosten jatkamista valtuustokauden loppuun asti ja kaikkien kylien kiertämistä yhden valtuustokauden aikana sekä kahden vuosittaisen kuntalaistapaamisen järjestämistä esimerkiksi paneelikeskustelun merkeissä, aiheena kunnan strategiaan keskeisesti liittyvät asiat.

Työryhmän oman pohdinnan lisäksi ideoita osallisuuden kehittämiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi pyydettiin myös kuntalaisilta kunnan viime vuonna ilmestyneen tiedotuslehden välityksellä. Tältä osin ideasaldo tosin jäi vähäiseksi, vain yksi henkilö vastasi. Ideoiden joukossa oli osin samoja kuin työryhmällä.

Tarja Kuikka