Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut tammikuun lopussa välipäätöksen valitukseen, joka koski Joutsan kunnanhallituksen päätöstä hylätä hyvinvointikoordinaattorin tehtävän perustamista koskeva oikaisuvaatimus. Kunnanhallitus päätti syyskuussa perustaa Joutsan kuntaan hyvinvointikoordinaattorin tehtävän, määrittää tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3.000 euroa kuukaudessa, siirtää erityispalveluiden esimiehenä tuolloin toimineen Johanna Pajusen tehtävään 1.1.2023 alkaen ja lakkauttaa erityisenpalveluiden esimiehen tehtävän samasta ajankohdasta lukien.

Joutsalainen Kalle Willman (kok.) teki tästä päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka kunnanhallitus siis kuitenkin lokakuussa hylkäsi. Willman valitti oikaisuvaatimuksen hylkäämispäätöksestä hallinto-oikeuteen vaatien, että päätös kumotaan ja toimen perustamista koskevan päätöksen täytäntöönpano kielletään.

Hiljattain antamassaan välipäätöksessä hallinto-oikeus ei kuitenkaan kieltänyt toimen perustamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa. Valitusasian se ilmoitti ratkaisevansa myöhemmin erikseen.

Välipäätöksessä todetaan, että Kuntalain 143. pykälän mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Hallinto-oikeuden mukaan kunnanhallituksen syyskuussa tekemän päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta.

Oikaisuvaatimuksessaan Willman muun muassa piti erityispalvelujen esimiehen jäämistä kuntaan henkilöstöä koskevan lainsäädännön vastaisena ja katsoi, että tämän olisi pitänyt siirtyä palvelukseen. Yhtenä valitusperusteena hän esitti myös esimerkiksi sen, että kunnanhallitus rikkoisi perustuslain edellyttämää kansalaisten tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta, kun se päätti olla järjestämättä julkista hakua hyvinvointikoordinaattorin tehtävään.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka

Lue myös:

JS 22.12.2022: Joutsan kunnanhallitus joutui antamaan hallinto-oikeudelle lausunnon hyvinvointikoordinaattoriasiassa

JS 27.10.2022: Hyvinvointikoordinaattorin tehtävää koskeva oikaisuvaatimus hylättiin

JS 28.9.2022 Joutsaan perustetaan hyvinvointikoordinaattorin tehtävä