Joutsan kunnassa on parhaillaan nähtävillä Yhdystietä koskeva kaavamuutos. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta kunnan jäsenet sekä muut osalliset voivat esittää mielipiteensä kunnan tekniselle lautakunnalle, joka päätti 26.1. kuuluttaa vireille asemakaavan Joutsan maanteiden muuttamiseksi kaduiksi Yhdystien osalta.

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että Joutsan kunnan asemakaava-alueilla on kuusi kaduiksi muutettavaa maantietä, joiden yhteispituus on noin 6,5 kilometriä. Tästä Yhdystie on noin 600 metriä, koskien Jousitien ja Länsitien välistä pätkää.

Joutsan kunta on käynyt lähivuosina neuvotteluita ely-keskuksen kanssa useampaan otteeseen koskien Yhdystien perusparannusta. Ely-keskus on muistiossaan todennut parantavansa Yhdystien väylän perustasoon maantien muuttuessa kaduksi.

Jotta maantie voidaan siirtää kunnalle, se täytyy kaavoittaa kaduksi. Asemakaavassa kaduksi osoitettu maantie muuttuu kadunpitopäätöksellä kaduksi. Maantie lakkaa, kun kadunpitopäätös on tehty, ja samalla kadunpito siirtyy kunnalle.

Kaavaluonnos Yhdystien muuttamisesta kaduksi on laadittu A-insinöörien toimesta. Asemakaavaluonnoksesta laaditaan myöhemmin kaavaehdotus, jossa tarvittaessa huomioidaan luonnosvaiheessa saatu palaute.

Jonna Keihäsniemi

Kuvassa Yhdystien kaduksi muutettava maantiealue punaisella.

Tagged with →