Suur-Savon Sähkö Oy aikoo rakentaa Luhangan Lempään kylälle, Latavuoren alueelle, tuulivoimapuiston. Nyt tästä hankkeesta on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valittajana on Hannu Heinonen.

Valitus koskea kahta Luhangan kunnanhallituksen päätöspykälää 2.1.2023 (pykälä 4) ja 7.11.2022 (pykälä 178). Heinonen vaatii, että nämä päätökset sekä niillä hyväksytty kaavoitussopimus kumotaan muun muassa hallintolain, kuntalain ja maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena.

Luhangan kunnanhallitus hylkäsi päätöksellään (2.1.2023) Heinosen oikaisuvaatimuksen siitä päätöksestä, jonka kunnanhallitus oli tehnyt 7.11.2022. Kyseessä oli Latavuoren alueelle laadittavan tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavoituksen käynnistämisestä sekä yhtiön ja kunnan välisen kaavoitussopimuksen hyväksymisestä. Sopimuksen mukaan Luhangan kunta laatii suunnittelualueelle osayleiskaavan yhteistyössä Suur-Savon Sähkön kanssa.

Kaavan tarkoittama tuulivoima-alue koostuisi noin 7 tuulivoimalasta, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Hankkeen voimaloiden yhteistehoksi on arvioitu noin 44,8 MW.

Heinonen oli oikaisuvaatimuksessaan korostanut, että suunnittelun tulee tapahtua avoimesti ja kunnan tahdonmuodostus tulee perustaa vuorovaikutteisesti kuntalaisten kanssa kattavaan tietoon hankkeen vaikutuksista. Valittajan mukaan kaavoituksen käynnistäminen ja kaavoitussopimus hyväksyttiin kiirehtien ja yllätyksellisesti ilman julkista keskustelua.

Lisäksi valituksessa kerrotaan päätöksen syntyneen muun muassa esteellisyyssääntelyn vastaisesti. Tällä viitataan siihen, kunnanjohtaja Tuomo Kärnä kuuluu Suur-Savon Sähkö Oy:n (SSS) yhtiön hallitukseen sekä myös kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marjo Merivirran valitsemiseen SSS Oy:n hallintoneuvostoon huhtikuussa 2022. Heinonen pitää heitä siten esteellisinä käsittelemään tuulivoimahanketta koskevia asioita kunnassa.

Edelleen päätöksiä moititaan hallinnon riippumattomuuden, tasapuolisuuden, vuorovaikutuksen sekä selvitysvelvollisuuden näkökulmista. Valituksenalaisen päätöksen perusteluissa ei Heinosen mukaan ilmaista, millä tavoin hanketta on valmisteltu, miten siitä on tiedotettu kuntalaisille ja kunnanhallituksen jäsenille, tai mikä merkitys kunnanjohtajan ja kunnanvaltuuston puheenjohtajan asemalla SSS:ssä on hankkeen käynnistymisen tai kunnan ja yrityksen riippuvuussuhteen kannalta. Tämä on johtanut siihen, ettei hanketta ole perusteltu riittävällä tavalla.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Suur-Savon Sähkö Oy:n järjestämä infotilaisuus Latavuoren tuulivoimala-alueen suunnitelmista veti 31.10.2022 salin täyteen yleisöä Luhangan kylätalolle. Kuva: JS Arkisto.