Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima Oy, kotipaikkanaan Espoo, on jättänyt Joutsan kunnalle kaavoitusaloitteen koskien osayleiskaavoitusprosessin käynnistämistä tuulivoimapuiston rakentamiseksi Leivonmäen itäpuoliselle Höystösensuolle. Mikäli Pohjan Voiman toistaiseksi vielä valmisteluasteella olevat hankekaavailut toteutuisivat, niin Leivonmäen kirkonkylän ja Pajumäen välisellä alueella sijaitsevalle Höystösensuolle nousisi muutaman vuoden kuluessa 9-17 tuulivoimalayksikköä käsittävä tuulivoimapuisto. Kyseessä olisi merkittävän kokoluokan investointi Joutsan seutukunnalle.

Leivonmäelle sijoittuva hankealue on suuri, laajuudeltaan 26 neliökilometriä, eli 2.600 hehtaaria, ollen täysin yksityisten tahojen omistamaa maata. Kuluvana vuonna valmistuvassa Keski-Suomen maakuntakaavassa 2040 Höystösensuo on koko eteläisessä Keski-Suomessa ainoa potentiaaliseksi tuulivoimala-alueeksi luokiteltava kohde. “Potentiaalisuus” edellyttää vähintään yhdeksän tuulivoimalan muodostamaa kokonaisuutta. Lisäksi jokaisen yksittäisen ”myllyn” kokonaiskorkeus on vähintään 300 metriä.

Höystösensuon alueen suurimpiin yksittäisiin maanomistajiin lukeutuvan Jukolan Maitotila Oy:n toimitusjohtaja Pertti Liias kertoi, että heidän viime syksynä perustamansa, muutaman yksityisen maanomistajan muodostama neuvottelukunta pääsi nyt alkuvuodesta kaikkia mukana olleita osapuolia tyydyttävään neuvotteluratkaisuun ja lopulta sopimukseen Pohjan Voima Oy:n kanssa. Pertti Liias vahvistaa, että muitakin alueesta kiinnostuneita tahoja oli liikkeellä. Näidenkin kanssa keskusteltiin ja neuvoteltiin, mutta lopulta parhaaksi katsottuun vaihtoehtoon päädyttiin. Liiaksen mukaan neuvottelukunta suosittelee muitakin tähän hankkeeseen liittyviä maanomistajia hyväksymään Pohjan Voiman kanssa allekirjoitetun sopimuksen.

Mikäli Höystösensuon tuulivoimahanke toteutuu, niin Pohjan Voima Oy sitoutuu maanomistajien kanssa määräaikaisiin 35 vuoden vuokrasopimuksiin. Määräajan täyttyessä vuokra-aikaa on mahdollista jatkaa.    

”Lottovoitto” paikkakunnalle

– Tämä hanke on ”lottovoitto” paikkakunnalle, joten toivottavasti se myös toteutuu. Tärkeää olisi, että asiat etenisivät nyt ripeästi ja saataisiin myllyt mahdollisimman pian pyörimään, Pertti Liias tiivistää.

– Voimalahanke tietää seudullemme isoja investointeja ja sillä on varmasti myös paikallista ja alueellista yrittäjäkuntaa työllistävä vaikutus, Liias painottaa. Hän arvelee, että tämän hankkeen osalta puhuttaneen jopa noin 100-150 miljoonan euron rahallisesta investointipanostuksesta.

Pertti Liiaksen mielestä nykyisellään pääosin tavanomaista peltoa ja metsää puustoineen oleva Höystösensuo sopii sijaintinsa puolesta ja monessa muussakin mielessä erittäin hyvin tuulivoimalapuistolle. Turvetta sieltä ei ole nostettu enää 20 vuoteen, mutta alueelta löytyy Vapon turvetuotannon ajalta edelleenkin hoidettua, hyväkuntoista tiestöä, jota muun muassa metsähallitus ja puutavaraliikenne tänäkin päivänä käyttävät. Näitä teitä voidaan Pertti Liiaksen mukaan hyödyntää myös tuulivoimapuiston rakentamisessa ja sen ylläpidossa. Vapon silloiset turpeennostoalueet ovat nykyisin suurelta osin Jukolan Maitotilan omistuksessa.

Höystösensuolla itsessään ei ole asutusta, eikä sitä kovin runsaasti ole myöskään sen lähiympäristössä. Muutamia vakituisesti asuttuja taloja on, ja myös paikkoja, joissa käydään toisinaan viettämässä aikaa. Lisäksi löytyy muutamia autiotaloja tai sen tyyppisiä tiloja. Varsinaisia mökkiläisiä ei aivan hankealueen ympärillä tiettävästi juuri ole. Matkaa Höystösensuon alueen reunamilta Leivonmäen kirkonkylän taajamaan tulee vähimmillään 3-4 kilometriä ja lähin vakituinen asumus on noin 1,5 km:n päässä.

”Joutsassa valmiita edistämään, ei ole tarpeen vitkastella”

Keski-Suomen uuden maakuntakaavan 2040 valmistelusta ja Höystösensuon isosta tuulivoimala-aluevarauksesta uutisoitiin ensimmäisen kerran lehdessämme vajaat vuosi sitten maaliskuussa (JS 13/2022). Pohjan Voima on sen jälkeen ryhtynyt ripeästi toimiin ja vuoden 2022 aikana valmistellut tätä tuulivoimapuistohanketta. Yhtiö on jo alustavasti esitellyt sitä Joutsan kunnanhallituksen jäsenille. Varsinaisen kaavoitusaloitteen saapuminen kuntaan todettiin 23.1. Joutsan kunnanhallituksessa, joka merkitsi sen tiedoksi.

Puheenjohtaja Pauliina Maukonen vahvisti, ettei keskustelua hallituksessa asian tiimoilta tässä vaiheessa käyty, eikä mitään linjauksia tai päätöksiä tehty. Maukonen arvelee, että asia voi edetä kunnassa joutuisasti: jopa niin, että Pohjan Voiman jättämä kaavoitusaloite olisi kunnanhallituksen käsiteltävänä jo maalis-huhtikuussa. Siihen mennessä hankkeesta saataneen tarvittavaa lisätietoa, kuten esimerkiksi havainnekuvia, vähintään suuntaa-antavaa arviointisuunnitelmaa, kuin myös jonkinasteista luonto- ja ympäristöselvitystä.

Kunnanjohtaja Harri Nissisen näkemyksen mukaan Joutsan kunnassa ollaan valmiita edistämään tätä tuulivoimahanketta. Asioiden etenemisnopeudesta hän on samoilla linjoilla kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukosen kanssa.

– Ei tässä ole tarpeen vitkastella. Kyse on tässä vaiheessa kaavoituksesta, mikä tehtävä kuuluu kunnalle. Selvää on, että tällaisesta projektista voi kunnan sisällä ja myös kunnanhallituksessa nousta pintaan monenlaista mielipidettä, Nissinen realistisesti toteaa. Kaavoitusaloitteen hyväksymisen jälkeen hankkeesta tulee tehtäväksi YVA eli ympäristövaikutusten arviointimenettely, koska Höystösensuolle kaavailtujen tuulivoimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää pakolliselle YVA-menettelylle asetetun 45 megawatin (MW) raja-arvon.

Nissinen viittaa myös vielä valmistelutyön alla olevaan Keski-Suomen maakuntakaavaan 2040. Hänen mielestään mahdollisesti keväällä hyväksyntävaiheeseen tuleva maakuntakaava on erittäin hyvin laadittu. Tällaisissa voimalahankkessa siinä on mm. huomioitu riittävät suojaetäisyydet asutukseen. Leivonmäen kirkonkylän ja Joutsasta Kangasniemelle johtavan maantien 616 välisen Poikkitien varrella sijaitseva Höystösensuo on Nissisen mukaan riittävän etäällä myös Joutsan varalaskupaikasta, joten mahdollinen tuulivoimapuisto ei aiheuttaisi haittaa tai ongelmaa Puolustusvoimien toiminnoille.     

Pohjan Voimalla vireillä useita voimalahankkeita

Kaupparekisteriin tammikuussa 2021 nykynimellään merkitty Pohjan Voima Oy onnistui siis aikaansaamaan sopimuksen Höystösensuon hankealueen keskeisimpien maaomistajien kanssa. Tämä on erittäin olennainen ja merkitsevä asia. Yhtiö on menestynyt sopimusasioissa hyvin myös toisaalla maassamme.

– Kotimaista uusiutuvan energian tuotantoa suunnittelevan ja toteuttavan Pohjan Voima Oy:n toiminnan painopiste on maalle rakennettavissa tuulivoimahankkeissa. Jo keväällä 2021 meillä oli esiselvitysvaiheessa yli 10 uutta tuulivoimahanketta ja uusia sijoituspaikkoja on etsitty koko ajan, toteaa yhtiön toimitusjohtaja ja toinen perustajajäsen Tomi Mäkipelto. Hänen lisäkseen toinen perustaja on Juho Rönni. He molemmat ovat toimineet jo pitkään monissa energia-alan sekä rahoitusmarkkinoiden johtotehtävissä. Vuoden 2021 lopulla Pohjan Voiman omistajajoukkoon liittyi myös LähiTapiola -vakuutusyhtiö.

Pohjan Voima on parin viime vuoden aikana operoinut aktiivisesti ja edennyt tuloksekkaasti. Se on onnistunut saamaan monella paikkakunnalla ”jalan oven väliin” ja jättänyt kuntiin kaavoitusaloitteita. Yhtiö on vuosien 2021-2022 aikana aloittanut tuulivoimalaa koskevan hankesuunnittelun (kaavoitus- ja YVA-menettelyvaihe) joko yksin tai yhdessä jonkun toisen alan toimijan kanssa Kajaanissa (tavoitteena 9 voimalayksikköä), Kankaanpäässä (12-18), Alajärvellä (9), Vaalassa (40), Perhossa (15 ja 9-16), Pyhäjärvellä (26), Saarijärvellä (12-16), Karstulassa (9), Siikaisissa (7), Sonkajärvellä (30), Puolangalla (9) ja Keuruulla (15). Näiden tuulivoimapuistojen kohdalla voimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho on suurimmillaan 240-400 MW (Vaala, missä PV:n kumppanina on Taaleri Energia) ja vähimmillään 45-70 MW (Siikainen). Lisäksi yhtiöllä on parhaillaan vireillä yksi 50 MW:n aurinkovoimapuisto Perniöön.

Höystösensuon kanssa suunnilleen saman kokoluokan tuulivoimapuistoa Pohjan Voima tavoittelee parhaillaan Perhon Ahvenlammelle. Sinne on ajateltuna 9-16 tuulivoimalan pakettia nimellisteholtaan yhteensä 70-130 MW. Jos yhden voimalayksikön nimellinen teho olisi keskimäärin noin 8 MW, niin tätä soveltaen 9-17 myllyn kattauksella Höystösensuolle syntyisi kokonaisnimellisteholtaan 70-140 MW:n tuulivoimapuisto.

Kyseisen Perhon tuulivoimalahankkeen valmistelu on Pohjan Voimassa aloitettu vuonna 2021, minkä jälkeen prosessi on yhtiön kertoman mukaan edennyt ja etenee aikataulullisesti seuraavasti: tammikuu 2022 kaava-aloitteen hyväksyminen, hankkeen esittely paikallisille asukkaille ja YVA-menettelyn aloitus; toukokuu 2022 YVA nähtäville; v. 2023 YVA-selostus ja kaavaluonnos ja v. 2025 tuotannon suunniteltu aloitus.

Karkeasti ottaen voimala-alueen kaavoituksen valmistumisesta noin vuoden kuluttua saatetaan hankkeen valmistelu rakentamisvalmiuteen ja haetaan rakennusluvat, kahden vuoden kuluttua alkaa varsinainen rakentaminen ja kolmen vuoden kuluttua on valmista ja sähkötuotanto aloitetaan. Tätä aikajanaa soveltaen: jos Höystösensuon TVP-hankkeen osalta kaavoitusaloite hyväksyttäisiin jo ennen kesää 2023 ja kaavoitus olisi valmiina, hyväksyttynä ja lainvoimaisena vuoden kuluttua siitä – ja projekti muutoin etenisi sujuvasti ja normaaliin tempoon – niin ainakin teoriassa sähköntuotanto voisi Leivonmäellä alkaa jo vuonna 2027.

Marko Nikkanen

EDIT 30.1.2023 klo 14.15: lisätty kuvateksti yllä olevaan karttakuvaan.

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä. Kaavaluonnoksen kohdekortti piirtää kuvan mukaisen rajauksen Höystösensuon potentiaaliselle tuulivoimala-alueelle Leivonmäen taajaman itäpuolelle. Kuva on peräisin jutusta, joka on alunperin julkaistu Joutsan Seudussa maaliskuussa 2022.