Joutsan Seudun digilehdessä selostettiin 19.1. Luhangan kunnanvaltuuston saman päivän kokouksen kulkua varsin seikkaperäisesti. Laajan esityksen varjoon jäi tarkastuslautakunnan väliraportti, jossa arvioidaan kunnanhallinnon ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita.

Raportissa mainitaan myönteisinä seikkoina muun muassa hyvä tekninen yhteistyö kunnanviraston toimiston kanssa.  Tällä on suuri arvo lautakunnalle, jonka kokoukset valmistelee viranhaltijoiden sijasta puheenjohtaja. Lautakunnan työtä on helpottanut parantunut talouden raportointi ja nyttemmin kiinteistöverotietojen saanti lautakunnan tarkasteltavaksi.

Hallinnollisen johdon kanssa yhteistyö ei valitettavasti ole normalisoitunut. Kunnanjohtaja ei hallintosäännön velvoitteista huolimatta ole suostunut tulemaan tarkastuslautakunnan kuultavaksi, eikä hallitus työnantajana ole sitä häneltä edellyttänyt. Väliraportin mukaan Luhangassa on syntynyt nurinkurinen tilanne, jossa kuntalain, hallintosäännön ja kunnanjohtajasopimuksen vastaisesti kuntaa johtaa kunnanhallituksen sijasta tosiasiallisesti kunnanjohtaja.

Ongelmista lakien noudattamisessa kertoo sekin, ettei kunnanhallitus ole yli puolen vuoden aikana onnistunut antamaan lausuntoa tarkastuslautakunnan kunnanvaltuustolle 29.6.2022 toimittamasta arviointikertomuksesta, jota kuntalaki (121.5 §) edellyttää.  Sen sijaan tarkastuslautakunnan odotuksiin on vastattu käynnistämällä poliittiset toimet lakisääteisen viranomaiselimen erottamiseksi.

Tarkastuslautakunnan yksi keskeinen tehtävä on pitää yllä ja päivittää sidonnaisuusrekisteriä. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa tarkastuslautakunnalle sidonnaisuuksistaan esimerkiksi elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä sekä muista sidonnaisuuksista, joilla saattaa olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Rekisteritietojen päivittämisen yhteydessä on todettu ne luottamushenkilöt ja viranhaltijat, jotka eivät ole toimittaneet tai päivittäneet sidonnaisuusilmoituksiaan.  Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä on jättänyt ilmoittamatta omistamansa tilan, joka ulottuu alueeseen, josta kunnanhallitus on päättänyt käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadinnan Suur-Savon Sähkö Oy:n (SSS) aloitteesta.

Tuomo Kärnän rooli alueen maanomistajana, SSS:n hallituksen ja aiemmin hallintoneuvoston jäsenenä ja kunnanjohtajana tullee tarkasteltavaksi tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksessa. Uskoakseni kaikkien osapuolten etujen mukaista olisi kiireellisesti selvityttää riippumattomalla asiantuntijalla kunnanjohtajan mahdolliseen kolmoissidonnaisuuteen liittyvät juridiset ja hallintomoraaliset ongelmat.

Juhani Räsänen

Luhangan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, sit.