Vaasan hallinto-oikeus on käsitellyt valitusta Luhangan rakennuslautakunnan (sittemmin lupalautakunta) 6.5.2021 antamasta päätöksestä, joka koskee ympäristönsuojelulain mukaista valvontaa ja hallintopakkoa. Käytännössä kyse on siitä, aiheuttavatko Latamäen tuulivoimalat meluhaittaa ympäristön ihmisille ja mitä asialle voisi jälkikäteen tehdä. Asiaa on puitu siitä lähtien, kun Lempään kylässä sijaitsevat 6 voimalaa aloittivat toimintansa vuonna 2014.

Viimeistä edeltävä käänne oli, kun silloinen rakennuslautakunta velvoitti toukokuussa 2021 muutaman yksityishenkilön ja Purnu-Tohtaan ympäristöyhdistyksen hallintopakkohakemuksen takia Ilmatar Luhanka Oy:tä hakemaan Luhangan tuulipuistolle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa.

Valituksenalaisen päätöksen antamisen jälkeen yhtiöksi on vaihtunut Luhanka Tuuli Ky:ksi, joten muutoksenhakijaksi tuli nyt tämä taho. Siten Luhanka Tuuli Ky vaati hallinto-oikeutta kumoamaan lautakunnan päätöksen.

Näin myös tapahtui 23.1., kun Vaasan hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen palauttaen asian Luhangan kunnan lupalautakunnalle uutta käsittelyä varten. Oikeudellisen arvioinnin mukaan asiassa on valituksessa esitettyjen vaatimusten perusteella ratkaistu, onko Luhangan rakennuslautakunnan päätös ollut lainmukainen kuulemismenettelyn osalta ja onko päätöstä riittävällä tavalla perusteltu.

Kävi ilmi, että lupalautakunta ei ole kuullut Luhanka Tuuli Ky:tä Rambollin tekemän melumittauksen mittaustuloksista, eikä myöskään vastapuolen vastineesta tai terveydensuojeluviranomaisen lausunnosta. Ennen mahdollisen hallintopakkopäätöksen tekemistä lautakunnan olisi tullut kuulla toiminnanharjoittajaa ja ilmoittaa, että hallintopakkopäätöksellä annettavaa määräystä voidaan tehostaa sakon tai keskeyttämisen uhalla. Toiminnanharjoittajalle olisi myös tullut ennen asian ratkaisemista varata tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Hallinto-oikeus katsoi, että asian lautakuntakäsittelyssä on tapahtunut kuulemisvirhe, jonka takia lautakunnan päätös on kumottava. Päätöksessä on suppeasti perusteltu ympäristönsuojelulain mukaisen luvan kynnyksen ylittymistä, eikä siitä riittävällä tavalla ilmene, millä tavoin lupalautakunta on katsonut mittaustulosten perusteella toiminnasta aiheutuvan kohtuutonta rasitusta.

Koska päätös on ollut perusteluiltaan myös sikäli puutteellinen, että siinä ei ole mainittu ratkaisussa sovellettuja säännöksiä, ja koska päätös lisäksi on annettu väärässä järjestyksessä, lausuminen muista valitusperusteista raukeaa.

Asian käsittelyssä tapahtuneen kuulemisvirheen sekä päätöksen vajavaisten perustelujen vuoksi lautakunnan päätös on kumottava ja se on palautettava rakennuslautakunnalle uutta käsittelyä varten, eikä kuulemisvirheen korjaaminen muutoksenhakutuomioistuimessa ole mahdollista.

Oikeus toteaa, että palautunut asia on käsiteltävä hallintolain ja ympäristönsuojelulain mukaisesti ja ennen kysymyksen ratkaisemista kuultava toiminnanharjoittajaa asianosaisten vastineesta ja terveydensuojeluviranomaisen lausunnosta.

Latamäen tuulivoimala-alueella on toiminnassa 6 teholtaan 3 megawatin Vestas V-112 3,0 MW tuulivoimalaa. Voimaloiden napakorkeus on 140 metriä ja voimalan yksittäisen lavan pituus on 54,6 metriä. Luhangan rakennuslautakunta on myöntänyt tuulivoimaloille rakennusluvan 3.7.2013. Tuulivoimalat ovat aloittaneet sähköntuotannon marraskuussa 2014.

Latamäen tuulivoimala-alue sijaitsee Lempään kylällä. Lähin asuinrakennus sijaitsee 700 metrin etäisyydellä lähimmästä tuulivoimalasta ja kilometrin säteellä tuulivoimaloista sijaitsee ainakin kahdeksan asuinrakennusta.

Suur-Savon Sähkö Oy suunnittelee rakentavansa Latamäen läheisyyteen lisää tuulivoimaa. Projekti julkistettiin viime vuoden loppupuolella.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Latamäen tuulivoimaloiden meluhaitan määrästä ja melumittausten oikeellisuudesta on käyty välillä kiivastakin keskustelua vuosikausia. JS Arkisto.