Joutsan kunnan työntekijät pitivät viime syksynä koulutustaan ja ammattitaitoaan riittävänä työtehtäväänsä ja kokivat voivansa käyttää työssään tietojaan ja taitojaan monipuolisesti. He myös kokivat pääasiassa voivansa yhteensovittaa hyvin työnsä perhe-elämäänsä ja vapaa-aikaansa, ainoastaan perusturvaosastolla tyytyväisyys jäi tässä hieman muita alhaisemmaksi.

Muun muassa nämä asiat nousivat esille syksyllä kunnan henkilöstölle osastoittain tehdyssä työhyvinvointikyselyssä, jonka tuloksiin kunnanhallitus hiljattain tutustui. Kysymykset koskivat esimerkiksi työyhteisöä, vastaajien työtä ja voimavaroja kohdata muutoksia ja uusia haasteita työssään sekä esimiessuhdetta.

Kyselyyn vastasi 98 työntekijää, mikä oli 36 vähemmän kuin edellisvuonna. Vaisummasta vastausinnosta huolimatta kunnan henkilöstöasiantuntija ja tietosuojavastaava Liisa Alfthan pitää tuloksia yleisesti ottaen erittäin hyvinä.

– Erityisen tyytyväinen itse olen siihen, että henkilöstö pitää omaa koulutustaan ja ammattitaitoaan riittävänä työtehtävänsä ja omaa tekemistä arvostetaan. Toisaalta taas huomiota herättää se, että ajanpuute on iso haaste kaikilla osastoilla, sanoo Alfthan.

Hänen mukaansa suurin parannus tuli kehityskeskustelukysymyksessä, jossa hieman edellisvuotta useampi kertoi saavansa säännöllisesti kutsun kehityskeskusteluun. Tämän eteen on Alfthanin mukaan tehty töitä.

– Kehityskeskustelu on jokaisen työntekijän oikeus, joten olisi tärkeätä, että jokainen pääsisi vuosittain osallistumaan kehityskeskusteluun esimiehen kanssa. Tässä on vielä tekemistä, mutta suunta on nyt oikea.

Haasteellisimmat tulokset saatiin Alfthanin mielestä kysymyksissä, jossa kysyttiin tyytyväisyyttä luottamushenkilöiden johtamistapaan ja työrauhan antamiseen operatiivisessa toiminnassa sekä työterveyspalvelujen riittävyyteen ja saatavuuteen. Molemmissa katsottiin löytyvän parantamisen varaa, varsinkin työterveyspalveluissa.

Luottamushenkilökysymyksen tuloksissa vaikutti osin Alfthanin mukaan luottamushenkilöiden tietämättömyys kunnan henkilöstön töistä. Alfthan sanoo joillain luottamushenkilöillä ilmeisesti olleen kyselyn toteuttamisen aikaan se käsitys, että hyvinvointialueen myötä monen kuntaan jäävän työtehtävät vähenevät huomattavasti. Tämä ei pidä paikkaansa.

– Itseasiassa hyvinvointialue ei juurikaan muuta kuntaan jäävän henkilöstön työtehtäviä. Ihan muutamalla henkilöllä on jäänyt joitain työtehtäviä pois, mutta toisaalta on tullut jotain lisää, sillä osan kuntaan jäävistä tehtävistä on aiemmin hoitanut nyt hyvinvointialueelle siirtynyt henkilö. Ja ainakin näin alkuvuodesta hyvinvointialue työllistää muun muassa ICT-, henkilöstö- ja taloushallintoa kunnan puolelta melkoisen paljon, niiden normaalien kuntatöiden lisäksi, sanoo Alfthan.

Työterveyspalvelujen herättämään tyytymättömyyteen on hänen mukaansa tartuttu, eli palveluihin on jo luvassa parannusta. Muutenkin kyselytuloksia tullaan hyödyntämään, aiempien kyselyjen pohjalta on esimerkiksi laadittu selkeä perehdytyssuunnitelma ja esimiehille ohjeistus kehityskeskusteluihin.

Tuloksia myös käydään läpi henkilöstön kaikilla tasoilla – osastokohtaisestikin, jolloin osastoissa voidaan keskittyä kehittämistä vaativiin toimiin ja katsoa, missä on onnistuttu.

Liisa Alfthan on itse työskennellyt Joutsan kunnalla kohta kuusi vuotta ja viihtynyt työssään. Työhyvinvoinnin kannalta hän pitää tärkeänä sitä, että tehtävät ovat sopivan haasteellisia ja mielekkäitä. Itse hän on erittäin tyytyväinen saatuaan mahdollisuuden suorittaa työssään jatko-opintoina oppisopimuksella henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon.

Hänelle työhyvinvoinnin kannalta tärkeintä on mahdollisuus sovittaa työnsä perhe-elämään ja vapaa-aikaan.

– Onneksi se on mahdollista nykyisessä työtehtävässäni, vaikka toki välillä tulee yllättäviä tilanteita, joissa joutuu venymään ja muuttamaan vapaa-ajansuunnitelmia. Mutta toisaalta ilokseni myös työnantajalta löytyy joustoa, jos omassa elämässä tulee äkillisiä ja yllättäviä tilanteita.

Tarja Kuikka

Tagged with →