Kunnan vuoden 2023 talousarvion yhdestä lauseesta sekä tilapäisen valiokunnan asettamisesta jouduttiin äänestämään torstaina 19.1. koolla olleessa Luhangan kunnanvaltuustossa. Kummankin kohdalla kunnanhallituksen pohjaesitys sai taakseen selkeän enemmistön. Kokouksen aluksi kuultiin valtuutettu, kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Räsäsen (kd.) esittämänä tarkastuslautakunnan väliraportti, joka muutaman puheenvuoron ja kommentin saattelemana merkittiin tiedoksi.

Juhani Räsänen teki muutamia nostoja kunnan vuoden 2023 talousarvioesityksestä. Taloussuunnitelman perusteluissa todetaan Luhangan Latavuoreen vireillä olevasta Suur-Savon Sähkö Oy:n tuulivoimapuistohankkeesta, että ”Investoinnilla on toteutuessaan merkittävä vaikutus kunnan taloudelliseen tilaan tulevaisuudessa, kun valtion rahoitus kuntiin on vähenemässä”. Räsänen totesi, että tämä on merkittävä kannanotto, mutta ei kuitenkaan perustu mihinkään selvitettyyn tietoon. Hän esittikin, että kyseinen lause poistetaan ja tilalle laitetaan: ”Hankkeen ja investoinnin vaikutusta kunnan talouteen ja hallintoon tulee selvittää”. Aki Virtaniemi (kok.) kannatti tätä. Tämän jälkeen äänestettiin ja äänin 9-3 pitäydyttiin alkuperäisessä sanamuodossa. Räsäsen ehdotuksen taakse asettuivat hänen itsensä lisäksi vain Aki Virtaniemi ja Elina Virtaniemi (kok.).

Räsänen painotti lain edellyttämään viitaten, että talousarviokäsittelyn yhteydessä tulisi samanaikaisesti olla käsiteltävänä myös kunnan taloussuunnitelma (2024-2025), mutta nyt se puuttuu aineistosta kokonaan.

– Tässä vallitsee siis laiton tilanne, Räsänen sanoi ja heitti ilmaan retorisen kysymyksen ”Mistä tämä kertoo?”. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnän mukaan tarkkaa taloussuunnitelmaa vuosille 2024 ja 2025 ei ole tämän talousarvion kanssa samaan aikaan, vaan vuoden 2024 suunnittelu aloitetaan aikataulun mukaisesti syksyllä 2023. Tätä poikkeuksellista järjestelyä hän perustelee sillä, että hyvinvointialueuudistus muuttaa kunnan rahoituspohjan täydellisesti ja sen vaikutuksista on olemassa nyt vain alustavia arvioita.   

Vuoden 2023 budjettiin liittyen kunnanjohtaja Kärnä nosti esille sen, että Luhangan kunnasta vähenee noin 20 henkilötyövuotta johtuen henkilöstön siirtymisestä kunnalta tämän vuoden alusta toimintansa aloittaneen hyvinvointialueen palvelukseen. Kunnan nykyinen osa-aikainen hallintokoordinaattorin vakanssi olisi tarkoitus muuttaa jossain vaiheessa kokopäivätoimiseksi. Kärnä totesi myös, että ruokahuolto ei siirtynytkään odotetulla tavalla tässä yhteydessä hyvinvointialueen vastuulle. Tästä syystä ruokahuoltoa koskevat kysymykset ja järjestelyt joudutaan ottamaan kunnassa pohdintaan keväällä ja tehtävät muutokset toimeenpannaan sitten vasta koulun kevätlukukauden päätyttyä 31.5. jälkeen.

Valtuusto hyväksyi kunnan rakennustarkastajan virkanimikkeen muuttamisen tekniseksi johtajaksi. Virka on jo avoimena ja julistettu haettavaksi. Kärnä mainitsi, että vuoden 2023 investointilistalla oleva kunnan oma huolto- ja varastorakennus -hankinta pyritään saamaan käyntiin hetimiten sen jälkeen, kun tekninen johtaja on saatu Luhankaan valittua.

Räsänen kiinnitti huomiota myös TA-perusteluissa mainittuun kuntastrategian päivittämiseen, mutta tätäkin kiireellisempänä ja tässä vaiheessa tärkeämpänä asiana hänen mukaansa olisi kunnan hallintosäännön päivittäminen. Tätä ei ole hänen käsityksensä mukaan vielä edes aloitettu, vaikka se olisi pitänyt olla sote-uudistuksen muutostoimiin liittyen tehtynä ja hyväksyttynä jo ennen vuodenvaihdetta.

Myönteisenä asiana Räsänen piti talousarviossa mainittua tietoa, että Luhangan koulusta olisi vähenemässä kaksi vakituista opettajaa kuluvan vuoden aikana, mikä tietää merkittävää kustannussäästöä. Tosin valtuuston puheenjohtaja Marjo Merivirta totesi tähän, että jos ensi syksyksi kouluun tulee neljä uutta oppilasta, niin sen myötä voidaan opettajia vähentää vain yhdellä. Ja joka tapauksessa on niin, että yksi opettaja on jäämässä eläkkeelle vuoden 2023 aikana.

Muutoin talousarviokirja meni valtuustossa läpi vain yksittäisillä vähäisillä kommenteilla ja lopulta hyväksyttiin siis esitetyssä muodossaan. Kunnanjohtaja kuitenkin totesi, että vuoden tulos (poistojen jälkeen tilikauden voitto reilut 340.000 euroa) ”näyttää liiankin hyvältä”. Eli tosiasiallisesti tällainen tulosodotus voi osoittautua liian optimistiseksi.

Valtuutettu Pentti Haverinen (kesk.) sai pyytämänsä eron luottamustoimistaan ja tämän myötä Luhangan kunnanvaltuustoon jäseneksi nousi nyt Keskustan ensimmäisenä varavaltuutettuna tähän saakka ollut Martti Viinikainen (kesk.). Valtuuston tämän vuoden ensimmäisessä kokouksessa hänen vasemmalla puolellaan istuu kuvassa etualalla näkyvä varavaltuutettu Risto Masalin (kesk.).

Kunnanvaltuusto sai nyt viimein, tosin vasta äänestyksen jälkeen äänin 9-4, asetettua tilapäisen valiokunnan selvittämään nauttiiko Luhangan kunnan tarkastuslautakunta valtuuston luottamusta. Hallitus esitti tämän asettamista, mutta kokouksessa Aki Virtaniemi ehdotti, ettei tilapäistä valiokuntaa aseteta. Hänen mielestään ”Luhangassa pitäisi keskittyä olennaisiin asioihin, ja että luottamusta voisi kyseenalaistaa ihan muiden tahojen suhteen kuin tarkastuslautakunnan”, jonka Virtaniemi totesi tehneen hyvää työtä. Elina Virtaniemi kannatti tätä vastaesitystä ja seuranneessa äänestyksessä Virtaniemet saivat taakseen myös Juhani Räsäsen ja poissa olleen Pentti Haverisen (kesk.) varajäsen Risto Masalinin. Päätökseen jättivät eriävän mielipiteen Juhani Räsänen, Aki Virtaniemi ja Elina Virtaniemi.

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Seimola (kok.) ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Laine (sd.). Valiokuntaan valittiin heidän lisäkseen jäseniksi Marjo Merivirta (kesk.) ja varalle Hannu Inkeroinen, Marja-Leena Nurminen (kesk.) ja varalle Martti Viinikainen sekä Risto Ahola (ps.) ja varalle Pirjo Kosonen. Seimolan varajäsen on Elina Virtaniemi ja Laineen varajäsen Ville Nyman. Aikataulun suhteen kunnanvaltuusto päätti, että tilapäisen valiokunnan tulee 28.2.2023 mennessä laatia selvitys, onko Luhangan tarkastuslautakunta menettänyt valtuuston luottamuksen, ja mikä on mahdollisen luottamuksen menettämisen peruste.

Ilman keskustelua esitetyssä muodossaan hyväksyttiin kuntien välinen Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitosta koskeva sopimus sekä kymmenen keskisuomalaisen kunnan välinen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus, kuin myös Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yrityssaneerausohjelman muuttaminen.

Pentti Haveriselle myönnettiin pyytämänsä ero kaikista kunnan luottamustoimistaan ja hänen tilalleen kunnanvaltuuston jäseneksi kutsuttiin samalla Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu Martti Viinikainen. Sen sijaan Markku Huuskolan eronpyyntö luottamustoimistaan jäi pöydälle, koska uutta jäsentä hänen tilalleen keskusvaalilautakunnan jäseneksi ei ole yrityksistä huolimatta ainakaan toistaiseksi vielä löydetty. Sidonnaisuusrekisteritietoja on päivitetty ja nämä tuotiin valtuustolle tiedoksi. Juhani Räsänen moitiskeli kunnanjohtajaa, koska tämä ei ole vieläkään osaltaan jättänyt sidonnaisuusilmoitusta.  

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Luhangan kunnanvaltuuston kokouksessa 19.1. vasemmalta kunnanjohtaja Tuomo Kärnä, valtuuston puheenjohtaja Marjo Merivirta (kesk.), kunnanhallituksen puheenjohtaja Hilkka Weijo (kok.) sekä valtuutettu, kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Räsänen (kd.). Selin kuvassa Aki Virtaniemi (kok.) ja Elina Virtaniemi (kok.).