Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle Joutsan kunnan uuden rakennusjärjestyksen hyväksymistä huomioiden lausunnot, jotka Keski-Suomen ely-keskus ja Keski-Suomen museo viime keväänä rakennusjärjestysehdotuksesta antoivat.

Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslain kunnilta edellyttämä dokumentti, jossa annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Määräykset voivat koskea esimerkiksi rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön tai rakentamistapaa.

Joutsan nykyinen rakennusjärjestys on ollut voimasta vuodesta 2012. Päätös sen uudistamisesta tehtiin kesällä 2017 teknisessä lautakunnassa. Uudistustyö alkoi Joutsan kunnan teknisen johtajan Arttu Mönkölän mukaan silloisen teknisen johtajan laatimasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, johon annettiin uudelle rakennusjärjestykselle useita tavoitteita.

Tavoitteena oli Mönkölän mukaan tutkia suunnittelutarvealueiden tarve, selvittää paikallisten olojen huomioimistarve, tutkia asema- ja yleiskaavoja täydentävien määräysten ajanmukaisuus, huomioida vesihuoltomääräykset ja niiden merkitys, määritellä onko tarpeen antaa esimerkiksi eläintenpitoa koskevia määräyksiä sekä määritellä erilaisten rakentamistoimenpiteiden kuten esimerkiksi venetalaiden ja lämpökaivojen luvanvaraisuus.

Lisäksi pyrkimyksenä oli tehdä rakennusjärjestyksestä entistä toimivampi työväline rakentamisen ohjaukseen ja laatia se niin, että se hyödyttää sekä rakentajia että rakennusvalvontaa.

Kaikkiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma mukaisiin tavoitteisiin on teknisen johtajan mukaan reagoitu.

– Uudistuksista toivotuimmat koskevat venetalaita, joita on jatkossa mahdollista rakentaa toimenpidelupamenettelyllä ilman poikkeamiskäsittelyitä. Rakennusjärjestys on pyritty tekemään selkeämmäksi hankkeeseen ryhtyville ja rakentamisen ammattilaiselle. Erilaisten rakennelmien luvanvaraisuus on taulukoitu ennakko-ohjauksen helpottamiseksi. Tarpeettomat suunnittelutarvealueet ovat poistettu. Saunarakennukset ovat saaneet enemmän liikkumavaraa pohjaratkaisujen suhteen, sanoo Mönkölä.

Uudistamisprosessi eteni jo kunnassa siihen vaiheeseen, että kunnanhallitus esitti keväällä 2021 valtuustolle uuden rakennusjärjestyksen hyväksymistä. Valtuusto kuitenkin palautti tuolloin asian valmisteluun. Ehdotus asetettiin uudelleen nähtäville, ja ely ja Keski-Suomen museo antoivat siitä lausuntonsa.

Ely totesi lausunnossaan esimerkiksi, että vireillä olevassa yleiskaavaehdotuksessa osoitetulle Nelostien varalaskupaikan suoja-alueelle kohdistunee ajoittain voimakasta lentomelua, joka tulisi huomioida yleiskaavamääräyksissä tai poikkeamana rakennusjärjestyksessä esitetyistä Nelostietä koskevista melunsuojausmääräyksistä. Asia tulisi elyn mukaan huomioida myös kohdassa, jossa määrätään suunnittelutarvealueesta.

Lisäksi ely totesi senkin, että rakennusjärjestyksestä puuttuvat rakennuksen purkamista koskevat määräykset, ja sitä olisi syytä täydentää muun muassa purkujätteen käsittelyä ja kierrätystä koskevilla määräyksillä.

Keski-Suomen museo esitti muutamia muutoksia, lähinnä lisäyksiä – esimerkiksi lisättäväksi merkintää siitä, että kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolailla suojeltuja ja niihin kajoaminen ilman lupaa on kielletty.

Joutsan nykyinen rakennusjärjestys on ollut voimassa runsaat kymmenen vuotta. Aikarajaa sille, missä vaiheessa se pitää uudistaa, ei kunnan teknisen johtajan Arttu Mönkölän mukaan ole, vaan uudistaminen tulee tarpeesta.

– Toki jatkuvaa ajanmukaisuutta on syytä tarkastella samalla tavalla kuin voimassa olevia kaavojakin. Joutsan rantayleiskaava on laadittu 18 vuotta sitten, minkä ajanmukaisuuteen tulisi kääntää katseita lähitulevaisuudessa, sanoo Mönkölä.

Tarja Kuikka

Yhtenä uuden rakennusjärjestyksen monista tavoitteista on ollut määritellä erilaisten rakentamistoimenpiteiden kuten esimerkiksi venetalaiden ja lämpökaivojen luvanvaraisuus. Kuvassa Myllynlahden rannassa oleva kirkkovenetalas.