Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Joutsan kunnanvaltuuston kesäkuussa 2021 tekemän päätöksen siltä osin kuin sillä hyväksyttiin Joutsan kunnan hallintosäännön 4. pykälän 4. kohta. Pykälää tosin ehdittiin jo hallinto-oikeudelle tehdyn kunnallisvalituksen johdosta samana vuonna muuttaa, mutta hallinto-oikeus käsitteli valituksen ja antoi asiassa vasta viime joulukuussa päätöksensä.

Kyseisessä pykälässä määrätään kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa 2021 myöhemmin samana kesänä voimaantulleen hallintosäännön tehtyään ensin lisäyksen mainitun 4. pykälän 4. kohtaan.

Lisäyksen jälkeen pykälässä todettiin kunnanhallituksen puheenjohtajan vastaavan siitä, että johtoryhmän kanssa käydään vuosittain arviointikeskustelut, ja päättävän muiden hallituksen puheenjohtajien ja valtuuston puheenjohtajan kanssa työn painopistealueet, vastuualueet ja johtoryhmän työsuhde-edut.

Joutsalainen Kalle Willman vaati hallinto-oikeutta kumoamaan valtuuston päätöksen siltä osin kuin sillä hyväksyttiin hallintosäännön edellä mainittu määräys. Hän vaati hallinto-oikeutta kumoamaan valtuuston tekemän lisäyksen lain vastaisena, ja totesi sen merkitsevän sitä, etteivät kunnanhallituksen puheenjohtajan, kahden varanpuheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan tekemät päätökset näy kenenkään virkamiehen päätöspöytäkirjoissa, eivätkä tule julkisiksi.

Hallinto-oikeuden pyydettyä kunnalta selvitystä kunnanhallitus totesi hallintosäännön kyseisen määräyksen huonosti muotoilluksi. Tarkoituksena oli ollut, että kunnanhallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että johtoryhmän kanssa käydään vuosittain arviointikeskustelu ja tämä yhdessä muiden hallituksen puheenjohtajien ja valtuuston puheenjohtajan kanssa neuvottelee ja valmistelee kunnanhallitukselle johtoryhmän työn painopistealueet, vastuualueet sekä johtoryhmän työsuhde-edut – ei siis se, että tämä päättäisi asiasta.

Hallintosääntöä muutettiinkin edellä mainitun muotoilun pohjalta ja muutettu hallintosääntö hyväksyttiin syksyllä 2021.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään valtuuston siirtäneen kesäkuussa 2021 hyväksytyllä hallintosäännön mainitulla määräyksellä sen sanamuodon mukaan päätösvallan johtoryhmän työn painopistealueista, vastuualueista ja työsuhde-eduista kunnanhallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajalle.

Vaikka tarkoituksena oli kunnanhallituksen lausunnon mukaan ollut, että kunnanhallituksen puheenjohtaja muiden puheenjohtajien kanssa valmistelee mainitut asiat kunnanhallitukselle, ei hallintosäännön määräystä voi hallinto-oikeuden mukaan vastoin sen sanamuotoa tulkita siten, että se koskisi vain asioiden valmistelua.

Hallinto-oikeus katsoikin, että huomioiden kuntalain 91. pykälän säännös – jonka mukaan kunnan päätösvaltaa voidaan siirtää vain toimielimelle tai yksittäiselle luottamushenkilölle tai viranhaltijalle – kyseessä olevaa hallintosäännön määräystä on pidettävä lainvastaisena. Tästä syystä hallinto-oikeus totesi, että kunnanvaltuuston kesäkuussa 2021 tekemä päätös on valituksenalaisilta osin kumottava.

Tarja Kuikka