Joutsan kunta hakee parhaillaan ympäristölupaa vain muutaman sadan metrin päässä Joutsan keskustaajamasta sijaitsevalle, omistamansa Hapetuslammikko-kiinteistön alueelle betoni- ja tiilijätteen vastaanottoon, käsittelyyn ja murskaukseen, sekä maa- ja kiviaineisten kuin myös asvalttijätteen välivarastointiin ja hyödyntämiseen. Hanke olisi tarkoitus käynnistää kevään 2023 aikana ja ainakin lähtökohtaisesti se nivoutuu ensisijaisesti ja vahvasti Joutsan kunnan omiin edessä oleviin rakennusten purkuhankkeisiin, kuten tänä vuonna toteutettavaan Joutsan Liikekeskuksen purkamiseen ja myöhemmin (v. 2024-2025?) edessä siintelevään vanhan terveysaseman purkuprojektiin.

Hakemuksen mukainen toiminta-alue on valtatie 4:n läheisyydessä ja siellä on Joutsan Vesihuolto Oy:n jätevedenpuhdistamo, kunnan ylläpitämä risu- ja haravointijätteen keräyspiste, Lievestuoreen Lämpö Oy:n (aik. Joutsan Ekokaasun) biokaasulaitos, sekä käytöstä jo poistetun entisen puhdistamon toimintaan liittyneitä täytettyjä allasrakenteita. ”Peräaukoksi” nimettyyn Muttilaisen Kuljetus Oy:n omistamaan kiinteistöön osittain rajautuvalla alueella on myös läjitettynä biokompostikasoja ja sekalaisia maa-aineksia. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 500 metrin etäisyydellä alueen itäpuolella valtatien tuntumassa, sen toisella puolen.

Lupahakemuksessaan Joutsan kunta tuo esille, että kyseisellä alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, mutta vuonna 2023 on tarkoitus hyväksyä uusi osayleiskaava, johon tämä alue on merkittynä ”yhdyskuntateknisen huollon alueeksi”. Kunnan mukaan hakemuksen kohteena oleva paikka ei ole pohjavesialueella, sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita, eikä Keski-Suomen maakuntakaavassa ole mainittu mitään suunnitelmia, jotka vaikuttaisivat alueen sijaintipaikkaan.

Hakemuksessa todetaan, että murskattava betoni- ja tiilijäte syntyy kunnan omista rakennus- ja purkuhankkeista, ja että murskattua betoni- ja tiilijätettä on tarkoitus käyttää jätevedenpuhdistamon alueella sijaitsevien keräysalueiden ja uusien kenttien pohjarakentamisessa, sekä mahdollisissa kunnan omissa rakennushankkeissa. Lisäksi alueella on tarkoitus säilyttää pieniä määriä eri maa-aineksia rakennuskäyttöä varten. Kunnan mukaan betoni- ja tiilijätteen murskaaminen ja alueella toimiva kalusto voivat aiheuttaa lyhytaikaista ja paikallista pölyämistä.

Kunta hakee aloituslupaa tälle toiminnalle ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta, koska sillä on alkamassa keväällä 2023 rakennuksen purkuhanke (vrt. Liikekeskus) ja kyseinen purettava rakennuskompleksi on tehty pitkälti betoni- ja tiilimateriaalista. Lisäksi hakemuksessa todetaan, että ”lyhyet kuljetusmatkat ovat kustannuksien ja ympäristöpäästöjen, kuin yleisen viihtyvyyden (melu, pöly) kannalta parempi ratkaisu”, eikä toiminnan aloittaminen kunnan näkemyksen mukaisesti aiheuta mitään ennalta arvaamatonta kuormitusta ympäristöön.

Marko Nikkanen

Yläkuva: Toimintojen sijainti laitosalueella Hapetuslammikon kiinteistöllä. Joutsan kunnan kaavailemalta murskausalueelta on linnuntietä etäisyyttä valtatien ja Pertunmaantien risteykseen hieman yli 400 metriä ja lähimpään asuintaloon (Huttulantiellä) noin 500 metriä. Kuva Joutsan kunnan ympäristölupahakemuksesta. Tätä koskeva kuulutus on nähtävillä 9.2.2023 saakka.

TILAA JOUTSAN SEUTU DIGI – ja pysyt paikallisesti ajantasalla!