Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuusto piti jouluviikolla Mikkelissä syyskokouksen, jossa käsiteltiin mhy:n sääntömääräiset asiat ja valittiin sille hallitus toimikaudelle 2023–2024. Hallitukseen valittiin yhdeksän varsinaista ja yhdeksän varajäsentä, viimeksi mainittujen joukossa myös Jussi Laitinen Joutsasta.

Mhy Etelä-Savon hallituksen puheenjohtaja Kaisa Rallin mukaan kotimaisen energiapuun kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Metsänomistajia kannustetaan käyttämään tilanne hyväksi ja huomioimaan hakkuissa nuorten metsien kohteet. Taimikonhoitojen määrät tulisi saada kasvuun, jotta tulevat hakkuumahdollisuudet turvataan. Tulevan vuoden yhtenä valtakunnallisena tapahtumana toteutetaan Metsämarssi, jonka teemaksi on suunniteltu taimikonhoitoa.

– Vuoden 2023 hakkuumääriin arvioidaan Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan seitsemän prosentin kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna. Tähän vaikuttavat kotimaisen puun kasvava kysyntä tuontipuumäärien pudottua merkittävästi. Erityisesti kuitupuun kysyntä on kasvussa. Mhy Etelä-Savon toimialueen yksityismetsänomistajille arvioidaan yli 200 miljoonan euron puukauppatuloja ensi vuonna, toteaa mhy:n johtaja Petri Pajunen valtuuston kokouksesta julkaistussa tiedotteessa.

Mhy:n roolia puukaupassa valtuusto piti keskeisenä. Tavoitteena on mahdollisimman suuri kilpailutettavan puun määrä. Puunmyyntisuunnitelmien tavoitteena on 2,2 miljoonaa kuutiometriä ja yhdistyksen toimesta kilpailutettavien toimeksiantokauppojen tavoitteena 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Yhdistyksen korjuupalvelun määräksi arvioidaan 480.000 kuutiometriä, joka sisältää ainespuun ja energiapuun toimitukset.

Taimikonhoitomääriin mhy Etelä-Savo hakee kasvua. Taimikonhoitojen ja ennakkoraivausten tavoitteena on 5.800 hehtaaria. Metsänviljelymäärät ovat vahvalla tasolla vilkkaasta puukauppavuodesta johtuen. Metsätilan omistusjärjestelyihin liittyvien palveluihin kysynnän odotetaan pysyvän vahvana.

Metsänhoitoyhdistyksen valtuusto vahvisti kokouksessaan yhdistyksen vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Vuoden 2023 budjetissa liiketoiminnan liikevaihdoksi arvioidaan 19 miljoonaa euroa.

Mhy Etelä-Savo on 12 paikkakunnalla toimiva metsänhoitoyhdistys, jonka toimialueen metsäpinta-ala on 742.000 hehtaaria ja metsänomistajien määrä 19.200 kappaletta. Se työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita 280 henkilötyövuoden verran.

Tarja Kuikka