Tekninen lautakunta on asettanut Leivonmäellä toimivalle Tarpaper Recycling Finland Oy:lle hallintopakkomääräyksen kattohuopajätteen määrän vähentämiseksi ja ulkovarastoinnin saattamiseksi luvanmukaiseen kuntoon. Ympäristönsuojelulain mukainen hallintopakko sisältää kaksi päävelvoitetta sekä niihin liittyvät ympäristönsuojelulain mukaiset tehosteet eli kiinteät uhkasakot.

Tarpaper toimii Leivonmäellä noin hehtaarin kokoisella alueella, joka on vuokrattu PyroBit Oy:ltä. Tarpaperilla on Leivonmäellä ympäristölupa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä erilliskerättyä, kierrätettävää kattohuopajätettä 19.900 tonnia. PyroBit Oy:llä on naapurikiinteistöllä samalla alueella lupa vastaanottaa ja varastoida kattohuopajätettä 10.000 tonnia.

Päävelvoite 1:n mukaan kiinteistölle varastoidut ja selvityksessä 11.1.2021 sekä toistamiseen selvityksessä 23.6.2022 todetut ylimääräiset kattohuopajätteet tulee poistaa kiinteistöltä yhtiön toimesta kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Varastoon saa jäädä korkeintaan 19.900 tonnin edestä kattohuopajätettä. Siirtoasiakirjat tulee toimittaa tekniselle lautakunnalle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päävelvoite 2:n mukaan ulkona oleva jäte tulee varastoida peitettynä asfaltoidulla, tiiviillä ja vettä läpäisemättömällä alustalla. Vaihtoehtoisesti tulee saattaa vireille ympäristöluvan muutoshakemus edellä mainitun osalta. Toimenpiteet tulee suorittaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Ympäristötarkastaja on aiemmin kehottanut toiminnanharjoittajaa kahteen otteeseen (9.7.2021 ja 8.7.2022) saattamaan kattohuopajätteen varastoitavan määrän luvan mukaiseksi sekä varastoimaan ulkona oleva jäte peitettynä asfaltoidulla, tiiviillä ja vettä läpäisemättömällä alustalla.

Edellä esitetyn johdosta lautakunta näki, että nyt asiassa on tarpeen tehostaa määräystä kiinteän uhkasakon uhalla. Päävelvoitteen 1:n noudattamisen tehosteeksi lautakunta asetti 20.000 euron ja päävelvoitteen 2 noudattamiseksi 5.000 euron kiinteät uhkasakot. Mikäli asetettuja päävelvoitteita ei noudateta määräaikaan mennessä, tekninen lautakunta voi uhkasakkolain nojalla tuomita uhkasakot maksettavaksi.

– Lautakunnalla ei tässä kohtaa ollut muuta mahdollisuutta, kun sovitut aikataulut eivät pitäneet. Odotamme ja luotamme kuitenkin, että yritys saa toiminnan kunnolla pyörimään talven aikana, toteaa teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ilari Suuronen.

Tarpaperin toiminta herättänyt kysymyksiä jo muutama vuosi sitten

Jo vuonna 2020 ympäristötarkastajalle esitettiin kuntalaisten toimesta useita kysymyksiä Tarpaperin Leivonmäen laitoksen toiminnan luvan mukaisuuteen. 14.10.2020 toiminnanharjoittajalta saadussa sähköpostissa todettiin Leivonmäellä olevan kattohuopaa 18.500 tonnia. Ympäristöluvan mukainen suurin sallittu määrä kattohuopaa on 19.900 tonnia.

Kattohuovan määrästä haluttiin kuitenkin riippumattoman tahon arvio ja paikalle pyydettiin konsultti. Konsultin 15.12.2020 suorittama mittaus osoitti, että sisällä hallissa oli 19.490 m3 kattohuopaa ja ulkona 2.040 m3. Tulosten perusteella kävi selväksi, että luvan sallima määrä oli ylitetty.

22.12.2020 toiminnanharjoittajalle tehtiin selvityspyyntö, johon saapui vastaus 11.2.2021. Selvityksessä todettiin muun muassa, että huomattava ero todellisen ja mitatun määrän välillä johtuu mittaavan tahon käyttämästä virheellisestä varastoidun kattohuovan tilavuuspainosta. Toiminnanharjoittajan käsitys kokonaismäärästä oli kirjanpidon mukainen 22.216 tonnia, mutta toiminnanharjoittajan mukaan kyseessä on lyhytaikainen ylitys ja tilanne tulee korjautumaan kuluvan vuoden aikana.

9.7.2021 ympäristötarkastaja kehotti ensimmäisen kerran toiminnanharjoittajaa ryhtymään välittömästi riittäviin toimenpiteisiin laillisen tilan palauttamiseksi.

24.8.2021 toiminnanharjoittaja vastasi, että Leivonmäeltä siirretään nykyisellä kiinteistöllä sijaitsevalta varastolta noin 7.800 tonnia syksyn aikana uuteen varastopaikkaan Jyväskylään tai muualle. Vastauksessa todettiin myös, että Leivonmäeltä ostettavaa uutta kiinteistöä aletaan kunnostaa sellaiseksi, että se sallii kattohuovan varastoinnin, toisin sanoen sinne tehdään tarvittavan kokoinen asfalttikenttä.

30.8.2021 toiminnanharjoittaja antoi ympäristötarkastajan tarkentavaan kysymykseen vielä vastauksen, että syksyn aikana tarkoittaa vuoden loppuun mennessä.

Lautakunta keskusteli asiasta syksyn kokouksen yhteydessä ja antoi ympäristötarkastajalle suullisen ohjeen, että ennen vuoden vaihdetta hallintopakkotoimia ei käynnistetä.

16.12.2021 Tarpaperin toimitusjohtaja Martti Hintikka kävi teknisen lautakunnan kokouksen yhteydessä esittelemässä yrityksen toimintaa. Esittelyssä tuli ilmi, että ympäristöluvan lupamääräysten 1 sekä 2 vastainen toiminta jatkuu edelleen. Samaisessa tilaisuudessa Hintikka arvioi, että jätemäärien osalta luvan mukaiseen tilanteeseen päästäneen toukokuun 2022 loppuun mennessä. Tässä tekninen lautakunta antoi ympäristötarkastajalle suullisen ohjeen, että hallintopakkoa ei aloiteta, vaan asian suhteen odotetaan toukokuun loppuun.

14.6.2022 tekninen lautakunta suoritti ympäristökatselmuksen yhteydessä tarkastuskäynnin Tarpaperille. Toiminnanharjoittajan kanssa oli sovittu tarkastuksesta, mutta toiminnanharjoittaja ei saapunut paikalle. Käynnillä todettiin, että jätettä varastoitiin ulkona edelleen peittämättä ja suurelta osin lupamääräysten vastaisesti.

23.6.2022 toiminnanharjoittajan edustaja ilmoitti sähköpostitse, että varastoitavan jätteen määrä Leivonmäellä on 22.000 tonnia. 8.7.2022 ympäristötarkastaja kehotti toiminnanharjoittajaa ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin laillisen tilan palauttamiseksi.

Toiminnanharjoittaja antoi vastauksensa 15.8.2022. Vastauksessa todettiin muun muassa, että Tarpaper tulee siirtämään ympäristöluvan ylittävän määrän PyroBit Oy:n uuden ympäristöluvan mukaiselle alueelle, kuten jo aiemmin oli luvattu. Tarpaperin mukaan PyroBitillä on jo valmiina väliaikainen murskepintainen varastokenttä, jolle siirto voidaan tehdä välittömästi. Lisäksi lupamääräysten mukaisesti uusi asfaltoitu kenttä on valmistumassa 30.9.2022 mennessä, jolle kyseinen ylitysmäärä on tarkoitus siirtää.

Tarpaper teki keväällä 2022 testin, jolla varastossa olevaa kattohuopaa murskattiin mobiilimurskalla CE-merkin mukaiseksi tuotteeksi, jota voidaan jatkossa käyttää PyroBitin suunnittelemassa prosessissa syötteenä. Tulevassa prosessissa on tarkoitus erottaa kattohuovassa oleva bitumi erilleen uusibitumiksi. Kun edellä mainittu noin 2.000 tonnin siirto on suoritettu, Tarpaperin varastoitava määrä sekä ulkovarastoinnin toteutus on luvan edellyttämällä tasolla.

Tarpaperin mukaan luparikkomus on johtunut viivästyksistä saada tilaa yhtiön kattohuovalle sekä kaudella 2021 huonosti sujuneesta BitumenMix-tuotteen myynnistä.

Vastauksessa todettiin myös, että lupamääräys kattohuovan peittämisen osalta on asia, jota yhtiön missään muilla paikkakunnilla olevissa luvissa ei ole. Yhtiöllä on muun muassa Mäntsälässä uudempi ympäristölupa kattohuovan varastointiin ilman peittämisvaatimusta.

Rambollin raportin selvitys liukoisuusominaisuuksista osoittaa, että peittämisvaatimukselle ei ole yhtiön mukaan perusteita. Tarpaper hakiessa vuonna 2019 lupaa varastoida luvan kokonaismäärästä 10.000 tonnia kattohuopaa hallin ulkopuolelle päällystetyllä alueella, tuli päätökseen mukaan ehto, että ulkona oleva kattohuopa on peitettävä.

Yhtiö on tekemässä muutoshakemusta peittämisehdon osalta. Muutoksen perusteena on edellä mainittu Rambollin selvitys, jossa todetaan, että ”liukoisuustestin tulokset tulevat kattohuoparouheen luokittelemista tavanomaiseksi jätteeksi, eikä sillä liukoisuustestitulosten perusteella arvioida olevan ympäristölle vaarallisuusominaisuutta.”

Leivonmäen lupamääräykseen liittyvä asia alustasta on nykyisellä alueella kunnossa sen jälkeen, kun ylitysmäärä noin 2.000 tonnia saadaan siirrettyä PyroBitin alueelle. Tämän jälkeen Tarpaperin alueella olevat kattohuovat ovat tiiviillä, asianmukaisesti päällystetyllä alueella. Tämän siirron viivästyminen on yhtiön mukaan johtunut keväällä tehdystä mobiilimurskan koekäytöstä, jonka tavoitteena oli murskata koko ylittävä määrä eli noin 3.000 tonnia, mutta testi keskeytyi ja määrästä saatiin murskattua ainoastaan noin 1.000 tonnia.

Ympäristötarkastaja on 17.11.2022 kysynyt sähköpostitse yhtiöltä, mikä on tällä hetkellä tilanne Leivonmäen laitoksen varastoinnin sekä kattohuovan määrän suhteen. 18.11.2022 yhtiön virkaa tekevä toimitusjohtaja on ilmoittanut, että tällä hetkellä vanhalla tontilla kattohuopaa on noin 22.000 ja uudella noin 8.000 tonnia. Suunnitelmissa on ollut murskata vanhasta varastosta 3–5 tonnia tänä vuonna, mutta alihankkijan edellisen urakan venähtäessä on murskauksen aloittaminen Leivonmäellä viivästynyt. Yhtiön mukaan murskaus päästään aloittamaan joulukuun puolessa välissä. Ensi keväänä on tarkoitus murskata toiset 3–5 tonnia, jotta alueella päästään selvästi alle määrättyjen rajojen.

Taloussanomien verkkosivuilta selviää, että Tarpaper Recycling Finland Oy:lle on asetettu kuluvana syksynä kolme velkomustuomiota. 29.9. lisätyn saatavan määrä on 6.509 euroa, velkoja Lowell Suomi Oy. Samaisen velkojan toimesta on lisätty 1.11. reilun 120.000 euron saatavat. Lisäksi 24.10. on päivätty vajaan 2.000 euron saatavat, velkojana Mäntsälän kunta.

Yhtiöllä Mäntsälässä samankaltainen kuvio

Tarpaper Recycling Finland Oy:lla on voimassa oleva ympäristölupa kattohuopajätteen siirtokuormausasemalle Mäntsälässä. Keväällä 2021 yrityksen jätteenkäsittelyalueesta tehtiin valitus, jonka perusteella alueella tehdyssä tarkastuksessa havaittiin laitosalueen kattohuopajätteen varastomäärien ylittävän ympäristöluvassa sallitut määrät.

Tontilla tehdyn tarkastuksen jälkeen yritykselle annettiin kehotus siivota alue. Kehotusten ja kuulemisen jälkeen sille asetettiin hallintopakko. Toiminnanharjoittaja kuitenkin siivosi alueen määräajassa, joten hallintopakko uhkasakkoineen ei tuomittu.

Viime toukokuussa Mäntsälässä suoritetun tarkastuskäynnin tarkastuskertomuksessa todetaan, että kattohuopajätteitä oli poistettu siirtokuormausasemalta 2216 tonnia, jotka oli toimitettu Leivonmäen jätteidenkäsittelyalueelle. Siirtokirjat poisviedyistä kattohuopajätteistä on toimitettu Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 30.5.2022.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Leivonmäellä toimiva Tarpaper Recycling Finland Oy:n toiminta on herättänyt kysymyksiä kuntalaisissa jo useamman vuoden ajan. Nyt tekninen lautakunta päätti antaa yhtiölle hallintopakon. Kuva: Heikki Utula

Lisää aiheesta:

JS 29.6.2022 PyroBitille kehotus tekniseltä lautakunnalta

JS 1.2.2022 PyroBit Oy:n ympäristölupahakemus palautettiin valmisteluun

JS 10.2.2022 PyroBit Oy:n täydennetty hakemus käsittelyssä tänään

JS 12.2.2022 PyroBit Oy sai ympäristöluvan kattohuopajätteen vastaanottoon – lautakunta äänesti vakuussummasta

JS 23.5.2022 Tarpaper on ylittänyt varastointimäärät – yhtenä syynä valmiin tuotteen heikko ulosmyynti viime vuosina

JS 1.6.2022 Tekninen lautakunta: PyroBitin ympäristölupaa koskeva valitus hylättävä