Joutsan tiedotuslehdessä 2/2022 on pyydetty ideoita avoimuuden lisäämiseen Joutsassa. Jäljempänä viime vuosien kokemuksistani syntyneitä ehdotuksia.

Päätösesitysten luokattomuus: Kunnan toimielinten pykälissä esittelytekstien tulisi olla huolellisesti laadittuja, jotta luottamushenkilöt ja kuntalaiset saisivat perusteellisen tiedon siitä, mitä ja miksi ollaan päättämässä kussakin asiassa. Kaikki ratkaisuvaihtoehdot tulee esittää hyvine ja huonoine ominaisuuksineen ja sitten esittelijän perusteltu valintaehdotus. Kun näin toimitaan, oikaisumenettelyn kautta saatavan lisätiedon vaatiminen tulisi tarpeettomaksi. Virkamiesvalmistelun tulee olla riippumatonta ja avointa.

Päätösesitysten liitteet: Kuntalain mukaan kuntalaisille on tiedotettava esille tulevista asioista jo niiden valmisteluvaiheessa. Tällä hetkellä kunnassa on kuitenkin tavanomaista, että kunnan kotisivulla julkaistavasta toimielimen esityslistasta puuttuvat toimielimen jäsenille Innofactor-järjestelmässä näkyvät liitteet ja oheismateriaalit. Kuntalaisen on mahdotonta muodostaa perusteltua näkemystä esiin tulleesta asiasta näin meneteltäessä. Kyseinen materiaali on avoimuusmielessä syytä julkaista kotisivun kokouskutsun yhteydessä.

Päätösten näkyvyysaika: Nyt toimielinten tekemät päätökset ovat kuntalaisen näkyvissä usein ilman liitteitä ja aina ilman päätösmenettelyssä käytössä olleita oheismateriaaleja vain puolitoista – kaksi vuotta. Luottamushenkilöllä ja kuntalaisella on siten hyvin rajoitettu mahdollisuus arvioida uudempien päätösten järkevyyttä aiempaan verrattuna. Näkymää tulee täydentää ja näkymisaikaa pidentää ainakin viiteen vuoteen.

Joutsastamisen lopettaminen: Eräs aiempi paikallislehden päätoimittaja käytti lukuisissa kirjoituksissaan jo 1950-luvulla tätä termiä edelleen tapahtuvasta menettelystä, jossa ennen valtuuston julkista kokousta, poliittiset ryhmät kokoontuvat suljettujen ovien taakse päättämään asiat ennen kokousta. Tärkeissä päätöksissä ryhmillä on nykyään jo kokoukseen tullessaan kirjalliset kannanotot asiaan. Valtuuston puheenjohtaja antaa lukea ne ennen varsinaisia puheenvuoroja.

Tällä menettelyllä julkinen keskustelu itse kokouksessa estyy eivätkä kuntalaiset saa koskaan tietää erilaisista näkemyksistä tai siitä, miten heidän valtuustoon valitsemansa edustajat toimivat. Valtuutetut eivät myöskään pysty kypsentämään kantaansa keskustelussa. Keskustelu on syytä käydä julkisesti julkisessa kokouksessa.

Kunnan rahankäytön julkistaminen: Kunnan käytössä olevista varoista yli puolet saadaan kunnan ulkopuolisilta suomalaisilta, loput kuntalaisilta ja mökkiläisiltä. Näiden yhteisten varojen käytön tulee olla avointa. Nyt virkamiehet tekevät hankintoja ja päättävät palvelusopimuksista, joista useimmiten ei löydy tietoja kunnan kotisivulta. Kymmenet kunnat ovat avanneet ostolaskut nettiin kaikkien katsottaviksi. Kunnanhallituksen tulee arvioida aiempaa kieltopäätöstään asiassa uudelleen.

Julkinen hakeutumismahdollisuus kunnan toimiin: Nyt hallintosääntö määrää, että virat pannaan hakuun. Sen sijaan työsuhteita ei ole määrätty hakuun pantaviksi. Usein kuitenkin niin on pakko menetellä, jos halutaan saada julkista ammattipätevyyttä edellyttävä työntekijä. Muihin, jopa pysyviin, työsuhteisiin kunnassa näkyy valittavan eri riippuvuussuhteitten perusteella sopivia henkilöitä. Kaikki vähintään yli kuusi kuukautta kestävät työsopimussuhteet on pantava avoimeen hakuun!

Kalle Willman

kunnan jäsen