Joutsan kunnanvaltuuston tämän vuoden viimeinen kokous maanantai-iltana kesti 2,5 tuntia ja siinä ajassa saatiin pitkähkön asialistan tärkeimpinä paketoitua Joutsan kunnan vuoden 2023 talousarvio, kuin myös taloussuunnitelma 2024–2025. Ennen näiden hyväksymistä oli kuultu kuuden valtuustoryhmän puheenvuorot ja näiden jälkeen avatussa keskustelussa käytetty useita puheenvuoroja. Budjetin ja taloussuunnitelman sisältämä investointiosa vuosille 2023–2025 oli lopulta ainoa osio, johon tuli valtuustokäsittelyssä muutoksia. Näistä sinällään merkittävistä lisäyksistä, jotka kaikki olivat valtuutettu Iiris Ilmosen (kok.) esityksiä, päästiin jonkinasteisen pyörittelyn ja selvittelyn jälkeen viimekädessä sopuun ilman äänestyksiä.

Vuosien 2023–2025 investointisuunnitelmaan merkittiin uutena hankkeena Sairaalanrannan vanhan terveyskeskusrakennuksen purkaminen, minkä vuoksi tehtiin yhteensä 600.000 euron määrärahavaraus ajoittuen vuosille 2024 ja 2025, molempiin 300.000 euroa. Lisäksi Savontien kevyenliikenteenväylän jatkamisen yhteydestä poistettu Kivitien ja Ruusantien perusparannus palautettiin nyt investointiohjelmaan 150.000 euron määrärahan kera ja sen toteutus vuodelle 2025. Näin ollen investointiosaan tuli aivan kalkkiviivoilla lisää määrärahavarauksia yhteensä 750.000 euron edestä ja tämän myötä koko 3-vuotisen investointiosan kokonaissumma nettona nousi 7,64 miljoonasta lähes 8,4 miljoonaan euroon.

Iiris Ilmonen halusi investointiosan katuvalaistus-kohtaan kirjattavan Leivonmäen kirkonkylällä viisi valaistuksen jonkinasteista lisäämistä kaipaavaa tieosuutta (Harjutie, Kaarnapolku, Katajatie, Lampitie ja Matinpolku), saaden tässäkin tahtonsa läpi. Nämä tulevat jakamaan ko. momentille vuosille 2023–2025 jo valmiiksi varattuna ollutta 80.000 euron määrärahaa.

Jussi Lehtonen (ps.) puolestaan nosti esille, että investointisuunnitelmassa on Joutsan keskusta-alueen kehittämiseen varattu vuosille 2023–2025 yhteensä 1,5 miljoonaa, mihin summan peilaten Leivonmäelle kaavailtu matonpesupaikka (12.000 euroa) tuntuu kovin vaatimattomalta panostukselta.

Valtuusto ei puuttunut kunnanhallituksen viimeisimpiin määrärahalisäyksiin vuodelle 2023, eli Joutsan Joutopäivien lisäkymppitonniin – tämän jälkeen Joutopäiviä varten on 30.000 euroa – ja kylien kehittämiseen lohkaistuun 5.000 euroon.  

Kirkkokankaan päiväkodin (Taikametsä) rakennushankkeeseen myönnettiin esitetty 50.000 euron lisämääräraha.  

Joutsan kunnan talousarvio 2023 näyttää keskeisimpien lukujen valossa hyvin erilaiselta mihin on aiemmin totuttu. Tämä luonnollisesti johtuu ovella kolkuttelevasta kansallisesta sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevasta suuresta muutoksesta: sote-palvelujen ja -kustannusten siirtymisestä kunnilta toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistukseen sisältyy merkittävä verotekninen muutos vähentäen jo ensi vuonna olennaisissa määrin kuntien kunnallisverotuottoja.  

Joutsan kunnassa tämä realisoituu siten, että kunnallisverotuottoa ennustetaan kertyvän vuonna 2023 vain noin puolet kuluvan vuoden tasosta. Vuodelta 2022 on kunnallisveroa arvioitu kassaan saatavan lähes 12 miljoonaa ja ensi vuonna enää vajaat 6 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroprosentit pysyvät Joutsassa toistaiseksi entisellään, mutta kiinteistöverotuottojen on laskettu kuitenkin hieman pienenevän (-3,5 %) tästä vuodesta vajaaseen 1,8 miljoonaan euroon. Osana koronakriisin toimenpiteitä valtio korotti 10 prosenttiyksiköllä vuosien 2020–2022 ajaksi yhteisöveron kuntien jako-osuutta. Vuonna 2023 korotus siis poistuu ja tämän myötä yhteisöverotuottojen ennustetaan laskevan tästä vuodesta noin 35 prosentilla liki 2,4 miljoonasta vähän yli 1,5 miljoonaan euroon. Kaikkinensa verotulot ovat Joutsassa kuluvan vuoden osalta noin 16,2 miljoonaa euroa vastaavan luvun ollessa ensi vuonna noin 9,2 miljoonaa euroa. Tässä on miinusta yli 40 %.

Valtuuston vahvistaman budjetin mukaisesti Joutsan kunnan vuoden 2023 kokonaismenot, käsittäen toimintakulut ja investoinnit, ovat yhteensä 21,5 miljoonaa euroa. Toimintakate on noin 10 miljoonaa miinuksella, kunnan vuosikate noin 1,7 miljoonaa ja alimmalla viivalla tilikauden jäämä suunnilleen 150.000 euroa plussalla. Vuoden 2022 lopussa kunnan taseeseen kertyneen ylijäämän määrä olisi lähes 4 miljoonaa ja vuoden 2023 lopussa vähän yli 4 miljoonaa, eli noin 1.000 euroa/asukas. Joutsan kunnan kokonaislainakannan arvioidaan olevan vuoden 2022 lopussa noin 17,2 miljoonaa eli noin 4.100 euroa/asukas ja kasvavan lähivuosina edelleen ollen vuoden 2025 lopussa jo noin 23 miljoonaa, eli jo reilusti yli 5.000 euroa/asukas. Tämä yhdessä viite- ja muiden korkojen nousun kanssa tietää myös lainojen korkomenojen huomattavaa lisäystä. Vuodelle 2023 korkokuluihin on budjetoitu 200.000 euroa. Joutsan kunnan velkataakkaa on paisuttanut eritoten viime vuosien voimakas sote-rakentaminen, joka Jousen SaKuKo-osaston sekä nyt viimeksi suunterveydenhuollon- ja ruokapalveluiden uudisrakennuksen valmistumisen myötä on kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan saatettu tällä erää päätökseen.

Rahoitustuotoissa yksittäisistä lähteistä eniten on laskettu Suur-Savon Sähkö Oy:n osinkojen varaan. Niitä ennakoidaan saatavan seuraavassa jaossa noin 170.000 euroa. Lisäksi rahoitustuotoissa on huomioitu yrityssaneerauksen mukaisia tuloja noin 60.000 euroa.

Joutsassa on viime keväästä lähtien pitkälti virkamiestyönä laadittu hallintosääntöuudistusta, johon isoimmat muutokset tulevat perusturvan siirtymisestä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Valtuutettu Kalle Willman (kok.) oli tutkinut perusteellisesti hallintosääntöesityksen ja löytänyt siitä lukuisia korjattavia tai muutettavia kohtia. Hän kävi kokouksessa läpi 8-sivuisen esityksensä, joka sisälsi kaikkinensa peräti parikymmentä muutosta kunnanhallituksen ehdotuksen mukaiseen uudistettuun hallintosääntöön. Esityksensä aluksi Willman totesi, että hallintosääntö on tärkein asiakirja, mikä kunnassa on, ja piti hyvin arveluttavana, että se on valmisteltu lähestulkoon virkamiesvetoisesti.

– Tätä olisi valtuuston pitänyt valmisteluvaiheessa käsitellä erillisessä seminaarissa, mitä ei kuitenkaan järjestetty, Kalle Willman painokkaasti kritisoi. Saatuaan pitkän puheenvuoronsa pidettyä, oli edessä äänestys, koska hän oli tehnyt kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeavan esityksen, jota Iiris Ilmonen kannatti. Äänin 13–10 valtuusto kallistui kunnanhallituksen pohjaesityksen taakse. Sitä kannattivat valtuuston pj. Heikki Kuurne (kesk.), ja jäsenet Eero Peltoniemi (sd.), Sari Hovila (kesk.), Arto Hölttä (kd.), Martti Kuitunen (kesk.), Pekka Lankia (kesk.), Pauliina Maukonen (kesk.), Aila Niinikoski (sd.), Heidi Niiranen (sd.), Lea-Elina Nikkilä (vihr.) ja Tenho Tornberg (kesk.) sekä Jarmo Liukkosen varajäsen Kari Lahtela (kesk.) ja Katri Reinikaisen varajäsen Arto Tupala (kesk.). Willmanin esitystä kannattivat hänen itsensä ja Iiris Ilmosen lisäksi jäsenet Juha Järvinen (ps.), Jussi Lehtonen (ps.), Matias Lehtonen (kok.), Vuokko Lehtonen (kok.), Ilari Suuronen (kok.) ja Kari Tapper (ps.), sekä Saku Kaistisen varajäsen Jari Partanen (ps.) ja Kalevi Fredinin varajäsen Ulla Tommola (kesk.). Kalle Willman ja Iiris Ilmonen kirjauttivat tähän päätökseen eriävät mielipiteet. Uudistetun hallintosäännön ohessa hyväksyttiin myös toimivaltataulukko.

Valtuusto päätti lakkauttaa perusturvalautakunnan 1.1.2023 lukien, koska ao. lautakunnalla ei ole viranomaistehtäviä Joutsan kunnassa enää vuodenvaihteen jälkeen. Lisäksi kunnanhallituksen esityksen mukaisesti päätettiin lakkauttaa Joutsan kunnasta 1.1.2023 alkaen sote-palvelujen ja pelastustoimen Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtymisen johdosta perusturvajohtajan, kotihoidon esimiehen, vastaavien sairaanhoitajien, sosiaalityöntekijöiden, palveluohjaajien, sosiaaliohjaajien, perhetyöntekijöiden, johtavan sosiaalityöntekijän sekä ravitsemispäällikön virat.

Valtuusto merkitsi tiedoksi, että lisäksi hyvinvointialueelle siirtyvät vuoden alusta perusturvan ja ravintohuollon alla tällä hetkellä olevat, erikseen määritellyt työsuhteiset henkilöt, ja ettei näiden työsuhteisten tilalle tarvita uusia tekijöitä. Tiedoksi merkittiin myös Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot: perusturvan alla olevat toiminnot, Sote-keskuksen keittiö sekä Työpajan ja Nuorten työvarikon toiminta, pois lukien työllisyyden hoito.

Kalle Willman ei ollut tyytyväinen tähänkään menettelyyn. Hän tähdensi, että ainoastaan perusturvajohtajan viran voi kuntalain mukaan lakkauttaa valtuuston päätöksellä, ja että muiden virkojen kohdalla päätökset tulisi nimenomaan kunnanhallituksen tehdä. Ja koska kyseessä on niin sanottu liikkeenluovutus (vrt. perusturvalautakunnan alainen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella), niin valtuuston pitäisi päättää tästä, eikä vaan merkitä asiaa tiedoksi, kuten nyt oli esitetty. Willman teki tässä jälleen kunnanhallituksen pohjaesityksestä poikkeavan ehdotuksen saaden kannatusta Iiris Ilmoselta, joten asia ratkaistiin äänestämällä: äänin 17–5 valtuuston enemmistö järjestäytyi hallituksen pohjaesityksen kannalle. Willmanin ja Ilmosen lisäksi vastaesityksen taakse ryhmittäytyivät Jussi Lehtonen, Matias Lehtonen ja Kari Tapper.

Keski-Suomen kuntien solmima pelastustoimen tarvittavilta osin muutettu yhteistoimintasopimus koskien Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitosta hyväksyttiin. Edesmenneen Asko Kuoppamäen tilalle hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan uudeksi varajäseneksi nimettiin Aarre Talja (ps.). Sari Hovilan, Heikki Kuurneen, Aila Niinikosken, Lea-Elina Nikkilän, Matias Penttisen ja Arto Höltän sidonnaisuuksia koskevien muutosilmoitusten vuoksi päivitetty sidonnaisuusrekisteri merkittiin tiedoksi.

Kalle Willmanin 19.9.2022 jättämä valtuustoaloite koskien kyselytunnin käyttöön ottamista oli esillä. Se merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että Willmanin aloitteessaan esittämät huomioidaan mahdollisuuksien mukaan hallintosäännön käsittelyn yhteydessä. Valtuuston listalla oli myös Willmanin jo kesäkuussa 2022 jättämä aloite, jonka mukaan Joutsan kunnan tulisi osana vuoden 2023 talousarvion valmistelua käynnistää muutosneuvottelut, joiden perusteella muiden johtavien viranhaltijoiden kuin sivistysjohtajan palkkausta alennetaan vastaamaan 1.1.2023 muuttuvia toimenkuvia. Kunnanhallitus on asiaa tarkasteltuaan 28.11.2022 päättänyt, ettei tämä valtuustoaloite aiheuta toimenpiteitä, mikä merkittiin valtuustossa tiedoksi.

 Marko Nikkanen

Yläkuva: Ennen Joutsan kunnanvaltuuston kokousta oli osallistujilla aikaa rentoon jutusteluun. Vas. Heikki Kuurne (kesk.), etualalla Kari Tapper (ps.), kasvot kameraan päin Martti Kuitunen (kesk.) ja Arto Tupala (kesk.), Jussi Lehtonen (ps.) ja kunnanjohtaja Harri Nissinen.

LUE LISÄÄ HUOMENNA! SILLOIN JULKAISTAAN KOONTI VALTUUSTON RYHMÄPUHEENVUOROISTA.

Tagged with →