Suur-Savon Sähkö Oy suunnittelee Luhankaan tuulivoimapuistoa, joka koostuu alustavasti 7 tuulivoimalasta. Hankealue sijaitsee Lempään kylällä jo olemassa olevan Latamäen tuulivoimapuiston vieressä. Suur-Savon Sähkö on nimennyt oman hankkeensa lähistöllä sijaitsevan Latavuoren mukaan.

Maanantai-iltana Luhangan kylätalolla järjestettiin hankkeen ensimmäinen infotilaisuus yleisölle. Tilaisuus oli hyvin suosittu, ja paikalla oli lähemmäs sata henkeä. Koska tuulivoimaa halutaan sijoittaa aivan Hartolan rajan tuntumaan, myös sieltä oli runsas edustus salissa.

SSS:n liiketoimintajohtaja Jari Väyrynen korosti, että hanke on niin alussa, että suunnittelu on kesken vielä monella tapaa. Yhtiö toi esille tahtonsa olla avoin, minkä hengessä yleisötilaisuus haluttiin järjestää, vaikkei kaikkiin kysymyksiin ollut antaa vielä tarkkaa vastausta.

Tuulivoimaloita olisi tulossa 7 kappaletta, yksittäisen voimalan tehon ollessa 6,4 MW. Lavan maksimikorkeus voisi olla jopa 300 metriä koko tuulivoimapuiston yhteistehon noustessa noin 44,8 MW:iin. Vielä ei tarkkaan tiedetä, kuinka monta turbiinia alueelle todellisuudessa tulee, eikä edes niiden tyyppiä tai tarkempia ominaisuuksia.

Yksi keskeinen kysymys yleisöllä liittyi ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn eli YVA-menettelyn tarpeeseen. Useampi käytti puheenvuoron, missä todettiin Latavuoren ja Latamäen voimaloiden muodostavan yhdessä (maksimissaan 13 kpl) niin ison kokonaisuuden, että YVA tulisi käynnistää.

YVA-lain mukaan viranomaisen eli tässä tapauksessa Keski-Suomen ely-keskuksen tulisi käynnistää menettely heti, jos uuden puiston yhteisteho on vähintään 45 MW tai voimaloita on 10. Kuitenkin jos projektista arvioidaan tulevan ”merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia”, YVA:a voidaan soveltaa rajan alittuessakin.

YVA-tarveharkinta on yleisötilaisuudessa kerrotun nojalla tulossa vireille maakunnan ely-keskukseen.

Sähkönsiirron suuntaa ja tapaa määrittävät paljolti luontoselvitykset, jotka taas valmistuvat seuraavan kevään aikana. Todennäköisimmäksi liityntäpisteeksi Väyrynen arvioi Tammijärven sähköaseman.

Hanketta on viety eteenpäin erilaisilla tutkimuksilla jo 2 vuoden ajan. Alustavien melumallinnuksien mukaan suunnittelualuetta lähimmät rakennukset sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä voimaloista. Alle 2 kilometrin etäisyydellä sijaitsee 9 asuinrakennusta ja 17 lomarakennusta. Melulaskennat on tehty ympäristöministeriön ohjeilla. Hankkeen edetessä melumallinnusta päivitetään.

Myös vilkkuvaa varjoa eli voimaloiden aiheuttaman välkkeen esiintymisaluetta on tutkittu. Tarvittaessa voimalat varustetaan välkkeenhallintajärjestelmällä, joka pysäyttää lapojen liikkeen tietyn arvon ylittyessä.

Yleisöä puhuttivat monet asiat, ja tilaisuudessa kuultiin paljon tuulivoiman haitoista, joskin myös pari tuulivoimaa tukevaa kannanottoa. Tuulettomina päivinä säätövoima puuttuu, tämä myönnettiin myös yhtiön taholta, ja ratkaisuksi heidän taholtaan nähtiin, että edelleen olisi tarve tehdä sähköä ja lämpöä myös turpeella ja puulla. Myös teknisiä ratkaisuja kuten sähköakkuja merikonttiin sijoitettuna tulisi tutkia.

Päätöksenteon prosessi Luhangan kunnanhallituksessa puhutti myös. Selvisi, että kunnanhallitusta on infottu aiheesta syyskuussa. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnän rooli Suur-Savon Sähkön hallituksessa mietitytti suhteessa kunnan etuihin, samoin maanomistajien oikeudet suunnitelma-alueella.

– Kaikki yhtiön hallinnossa olevat luhankalaiset ovat jäävänneet itsensä prosessin vaiheissa. Hallituksemme on ammattimainen, eikä Suur-Savon Sähkö toimi kyseenalaisilla menettelytavoilla, alleviivasi yhtiön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen todeten Kärnän olleen erossa kaikesta mikä hankkeeseen on liittynyt.

Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen kertoi laajasti tuulivoimahankkeesta vastaten lukuisiin yleisön kommentteihin illan aikana.

Paljon puhuttua kiinteistöveroa Tykkyläinen arvioi hankkeen alkuvuosina kertyvän 60.000–90.000 euroa per voimala. Vuosittaiset ikäalennukset voimaloiden verotusarvossa laskevat summaa, kun koko noin 30 vuoden käyttöikä otetaan huomioon. Joka tapauksessa aivan heti Latavuoren alueella ei rakenneta. Nopeimmillaankin tuulivoimapuistot kohoavat 4–6 vuodessa, ja mahdollinen valitusprosessi luvituksen eri vaiheista pidentää tätä aikaa vielä huomattavasti.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Suur-Savon Sähkön järjestämä infotilaisuus Latavuoren tuulivoimala-alueen suunnitelmista veti maanantaina salin täyteen yleisöä Luhangan kylätalolle. Aulan puolella oli vielä lisää kuulijoita.

UUTINEN PÄIVITETTY ARVIOILLA KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄSTÄ JA HANKKEEN YLEISESTÄ AIKATAULUSTA KLO 12.

Lue aikaisempaa uutisointia hankkeesta tästä: Luhankaan halutaan rakentaa lisää tuulivoimaa – 7 uutta voimalaa suunnitteilla Latamäen viereen