Joutsan jätevedenpuhdistamolla aloitettiin syyskuussa puhdistamon automaattisen varavoiman rakentaminen, koska puhdistamon häiriötön puhdistustulos on täysin riippuvaista sähkön saannista kaikissa tilanteissa. Pääurakoitsijana on ollut Ansioniemi Group.

Investointi varavoimaan maksaa noin 35.000 euroa. Varavoimakoneen teho on 130kVA, ja se toimii dieselillä. Polttoainetankin koko mahdollistaa vuorokauden yhtämittaisen käytön. Jätevedenpuhdistamo kuluttaa sähköä noin 600.000 kWh/vuosi.

Jätevedenpuhdistamon toimintaa organisoi Joutsan Vesihuolto Oy. Yhtiön toimitusjohtaja Teijo Mäkisen mukaan hankinta on ollut vireillä jo kesästä lähtien. Turvallisuuspoliittinen huono tilanne on kuitenkin aiheuttanut sen, että useimmat varavoimakoneiden myyjät ja valmistajat joutuivat myymään ei-oota varastojen loputtua. Mäkinen onnistui kuitenkin paikallisten antaman vinkin perusteella hankkimaan Kohler-merkkisen varavoimakoneen pika-aikataululla syyskuussa.

– Tapahtui sähkönsyötön kanssa valtakunnallisessa verkossa sitten mitä tahansa, niin nyt pystymme jatkamaan toimintaamme normaalisti varavoimakoneen ansiosta. Varavoima on mitoitettu niin, että tarvittaessa voimme olla useita päiviä ilman verkkosähköä, ja mitään toimintoja ei tarvitse karsia, kertoo Mäkinen.

Ennen varavoiman hankkimista laitos olisi joutunut puolen tunnin päästä sähköjen katkeamisesta tilanteeseen, ettei jätevettä olisi pystytty ollenkaan puhdistamaan. Tällöin jätevettä olisi jouduttu jopa ohijuoksuttamaan ns. raakana.

Viereiseen biokaasulaitokseen on aikanaan kaavailtu kaasuturbiinia, josta ajateltiin saatavan tarvittaessa varavoimaa myös jätevedenpuhdistamon tarpeisiin. Tämä ei ole toteutunut, joten asia ratkaistiin oman varavoimakoneen hankinnalla.

– Täällä on aina tiedostettu, että varavoima puuttuu, ja sen eteen täytyy jotain tehdä. Ukrainan sota oli viimeinen laukaiseva tekijä sille, että hankinta käynnistettiin. Lisäksi on täysin selvää, että kun puhdistustulosten vaatimukset ovat niin korkeat, niin sähkökatkoja täällä ei kaivata.

Pahinta olisi, että jätevettä puhdistava bakteerikanta kuolisi altaissa. Jos niille ei saada sähkökompressoreilla happea, niin bakteerit olisivat mennyttä kalua noin vuorokaudessa. Sähkökatkot ovat onneksi normaalina aikana äärimmäisen harvinaisia ja lyhyitä, sillä verkonhaltija on varmentanut sähkönsyötön alueelle.

Janne Airaksinen

Jätevedenpuhdistamoa kehitetty paljon viime vuosina

Joutsan Vesihuolto Oy on kehittänyt voimakkaasti jätevedenpuhdistamon toimintaa muutaman viime vuoden aikana. Sen tuloksena puhdistustulokset ovat parantuneet. Tässä tulee huomioida, että tulokset olivat ennestään hyviä ja vaatimukset täyttäviä.

Tuorein tilasto on ajalta 1.1.–7.9.2022. Sen mukaan esimerkiksi fosforin saavutettu puhdistustulos on 96,8 prosenttia (pitää olla vähintään 95) ja kiintoaineessa 96,7 prosenttia (pitää olla vähintään 90). Myös muissa mitatuissa arvoissa on nähtävissä sama suuntaus parempaan.

Myös jätevedestä on tehty tutkimuksia. Tänä vuonna lähtevästä vedestä tutkittiin vesiympäristölle haitalliseksi tai vaaralliseksi tiedettyjen aineiden pitoisuuksia 539 aineen osalta.

529:ää ainetta ei analyyseissä havaittu. Kymmenen havaitun aineen osaltakin pitoisuudet olivat hyvin pieniä ja liittyivät esimerkiksi hyönteiskarkoitteista tai ravinnon epäpuhtauksista tulevien aineiden jäämiin.

Joutsaan tulevat jätevedet puhdistettiin vuoden 2006 alkuun saakka tehostetussa lammikkopuhdistamossa, ja uusi jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön tammikuussa 2006. Nykyinen puhdistamo on rinnakkaissaostusperiaatteella toimiva aktiivilietelaitos, jossa on myös typenpoisto.

Puhdistamolle johdetaan Joutsan kunnan alueelta kaikki Joutsan Vesihuollon ja vesiosuuskuntien jätevesiviemäriverkostoon liittyneiden asiakkaiden jätevedet Rutalahtea lukuun ottamatta, jonka jätevedet menevät puhdistettavaksi Toivakan jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Joutsan jätevedenpuhdistamolle tulevat Luhangan ja Tammijärven jätevesiverkostoon liittyneiden asiakkaiden sekä Hartolan Rusinniemen liittyjien jätevedet. Puhdistamolla on vastaanottopiste seutukunnan sako- ja umpikaivolietteille.

Kaikki kuivattu ylijäämäliete menee biokaasun tuotantoon raaka-aineeksi. Joutsan Vesihuolto Oy on ollut jätevedenpuhdistamolla toiminnanharjoittajana vuodesta 2017 lähtien.

Alla on listaus viime vuosien kehittämistoimista.

Vuonna 2019 puhdistamon paineilmatoimisten laitteiden korkeapainekompressori uusittiin.

Vuonna 2020 automaation uudistamiseen liittyen uusittiin pääautomaatiokeskuksen valvomolaitteistot.

Vuoden 2021 aikana toteutettiin puhdistamon pääautomaatiokeskuksen vaihto uuteen versioon sekä prosessin nykytila selvitettiin ja prosessia optimoitiin mm. lietevirtojen osalta.

2021 aloitettiin myös puhdistusprosessin jatkokehittämisen esisuunnittelu (Ramboll Finland Oy).

2022 alkuvuonna tehtiin suunnitelmat ilmastusaltaiden tulevan ilmastuksen kokonaissaneerauksen osalta ja vaihdettiin nykyiset kuluneet ilmastimet samantyyppisiin tehokkaampiin.

2022 alkuvuonna uusittiin kuivaamon lietepuristin.

2022 keväällä mm. prosessin optimoinnin ansiosta johdettiin ensimmäistä kertaa runsaat sulamisvedet (vuotovedet) koko puhdistusprosessin läpi hyvin tuloksin.

Janne Airaksinen

Yläkuva: – Varavoimakone mahdollistaa jätevedenpuhdistamon häiriöttömän toiminnan, vaikkei valtakunnan verkosta tulisi sähköä useaan päivään, kertoo Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Teijo Mäkinen.

Vesilaitoksen hoitaja Ismo Saari esittelee jätevedenpuhdistusprosessin lopputuotteesta otettua näytettä, jota näyttää silmin nähden hyvältä.