Suur-Savon Sähkö Oy on lähestynyt Luhangan kuntaa isolla tuulivoiman rakentamishankkeella. Yhtiö esittää osayleiskaavan käynnistämistä tuulivoimapuistoa varten, joka sisältäisi 7 tuulivoimalaa.

Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Suunniteltu rakentamisalue rajautuu nykyisen Latamäen tuulivoimapuiston välittömään läheisyyteen, sen itä- ja eteläpuolelle Luhangan ja Hartolan kuntien rajan tuntumaan. Voimaloiden nimellistehoksi on arvioitu noin 6,4 MW, jolloin hankkeen yhteisteho olisi 44,8 MW.

Vertailun vuoksi todettakoon, että viereisessä Exilion Tuuli Ky:n omistuksessa olevassa Latamäen tuulivoimapuistossa on 6 voimalaa, joiden yhteisteho on 18 MW. Vestas-tyyppisten voimaloiden napakorkeus on 140 metriä ja pyyhkäisykorkeus 175 metriä.

Suur-Savon Sähkö kertoo aloittaneensa selvitykset tuulivoimaloiden liittämiseksi sähköverkkoon High Voltage Consulting Oy:n kanssa. Maanvuokrasopimuksia on solmittu maanomistajien kanssa jo noin 240 hehtaarista. Tämä sisältää 4 voimalapaikkaa.

Luhangan kunnanhallitus käsittelee Suur-Savon Sähkön esitystä tänään. Yhtiö haluaisi, että Luhangan kunta käynnistäisi alueelle laadittavan tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan. Kunta vastaisi lakisääteisistä hallinnollisista tehtävistä ja perisi kaavoituksen kustannukset Suur-Savon Sähköltä. Yhtiö vastaisi kaavan ja mahdollisen YVA-suunnitelman (ympäristövaikutusten arviointi) laadinnasta aiheutuvista konsultti-, selvitys- ja kuulutuskustannuksista.

Suur-Savon Sähkö arvioi, että hanke voi vaatia mainitun YVA-menettelyn, tästä on parhaillaan käynnissä keskustelu yhtiön ja viranomaisten välillä.

Suur-Savon Sähkö Oy:n liiketoimintajohtaja Jari Väyrynen paljastaa, että Suur-Savon Sähkön selvitykset eri alueista ovat kestäneet jo parin vuoden ajan. Hän kertoo, että yhtiö on mukana muun muassa Lestijärven tuulivoimapuistossa ja muutamassa muussa hankkeessa Kymppivoiman osakkuuksien kautta, ja nyt firmalla on halua saada omaa tuulivoimaa toiminta-alueelleen Järvi-Suomen alueelle.

– Olemme tarkastelleet Järvi-Suomen alueelta 7 eri paikkaa tuulipuistolle tähän mennessä ja näistä Luhanka on läpäissyt esiselvityksen kriteerit ja on etenemässä kaavoitusvaiheeseen.

– Aikatauluksi kaavoituksen ja luvituksen osalta arvioisin 3–4 vuotta riippuen hallinnollisista käsittelyistä. Suunnittelu ja mallinnus on meneillään, jolloin tarkentuu kustannusarvio, sanoo Väyrynen.

Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee toisen toimijan omistama Latamäen tuulivoimapuisto. Liiketoimintajohtaja Väyrysen mukaan tästä ei koidu uudelle hankkeelle mitään sen suurempaa etua.

– Tässä vaiheessa ei selkeitä synergiaetuja ole tunnistettu. Tuulipuistot ovat itsenäisiä erillisiä tuotantoyksiköitä, mutta ehkäpä huollon tai muissa sellaisissa järjestelyissä voi tulevaisuudessa olla synergiamahdollisuuksia.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Tältä Suur-Savon Sähkön tuulivoimahanke näyttää alustavassa karttapiirroksessa Luhangan kunnanhallituksen materiaalissa.

Tagged with →