Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) katsoo, että Joutsan kunnan tulisi arvioida uudelleen kunnan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo. Avin käsityksen mukaan Joutsan perusturvalautakunnan viime marraskuussa hyväksymä mainitun palvelusetelin korkein arvo (136,13 euroa vuorokaudessa) ei ole sosiaalihuollon asiakkaan näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä annetun lain 7. pykälän tarkoittamalla tavalla kohtuullinen.

Avin tällä viikolla antaman päätöksen taustalla on joutsalaisen Kalle Willmanin kevättalvella tekemä kantelu, jossa Willman totesi perusturvalautakunnan hyväksyneen marraskuussa ikäihmisten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen sääntökirjan korottamatta palvelusetelin arvoa.

Kantelussaan Willman toi esille, ettei palvelusetelin arvoa ole muutettu palvelusetelin käyttöönoton jälkeen, mutta kunnan omien palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen yksiköiden suoritehinnat ovat nousseet vuodesta 2017 yli 40 prosenttia.

Lautakunta joutui selvittämään keväällä asiaa aville. Johtopäätöksenä selvityksessä todettiin kunnan pitävän menettelyään asiassa kaikilta osin palvelusetelilain ja muun lainsäädännön mukaisena, ja että kunta on ryhtynyt ja aikoo jatkossakin ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta palvelusetelin arvo sekä palveluseteliasiakkaiden omavastuuosuudet säilyvät kohtuullisina.

Avi halusi vielä lisäselvitystä kunnan oman palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen suoritehinnoista. Lisäselvityksessä todettiin muun muassa, että perusturvalautakunta on ensimmäisen selvityksen antamisen jälkeen nostanut palvelusetelin arvoa viidellä prosentilla.

Selvitysten pohjalta avi toteaa ratkaisussaan, että lautakunnan hyväksymä tehostetun palveluasumisen palvelusetelin korkein arvo on prosentuaalisesti tarkasteltuna 24 prosenttia kunnan oman palvelutuotannon kustannusta (179,16 euroa/vrk) pienempi. Avin käsityksen mukaan arvo ei siis ole edellä mainitun palveluseteleistä annetun lain pykälän tarkoittamalla tavalla kohtuullinen, ja siksi se tulisi määritellä uudelleen.

Avi kiinnittääkin Joutsan kunnan huomiota siihen, että mainitun arvon tulisi olla kohtuullinen ja verrattavissa niihin kustannuksiin, joita kunnalle aiheutuu palvelun tuottamisesta omana tuotantona tai palvelun hankkimisesta ostopalveluna huomioiden kunnan omana palveluntuotantona järjestettävästä palvelusta perittävät asiakasmaksut. Avi katsoo, ettei Joutsan kunnalta asiasta saatu selvitys anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Tarja Kuikka

Lue myös:

JS 22.5.2022: Joutsa joutuu selvittämään aville ikäihmisten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoa