Joutsan ydinkeskustassa Uimalan läheisyydessä sijaitsevan Perttulanojan marraskuussa 1989 määrätyn luonnonsuojelualueen lakkauttaminen nousi esille kunnanvaltuuston 19.9. kokouksessa valtuutettu Jarmo Liukkosen (kesk.) tekemän valtuustoaloitteen myötä. Kyseinen, pinta-alaltaan pienehkö, noin 0,7 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue ei Liukkosen näkemyksen mukaan nykyisellään täytä luonnonsuojelualueelle yleisesti asetettavia vaatimuksia. Taustalla vaikuttaa myös Joutsan kunnan taannoin tekemät maakaupat, jolla kunta osti asianomaisen rauhoitusalueen ja sen yläpuoliset, ainakin vielä toistaiseksi rakentamattomat peltoalueet 100.000 euron summalla. Liukkosen mukaan nyt voimassa oleva rauhoitus haittaa olennaisella tavalla kyseisten, osin Rantatielle ja osin rakennettuun rivitaloyhtiön tonttiin yläpuolisilta osiltaan rajoittuvien alueiden ideointia, suunnittelua ja toteutusta.

Keski-Suomen lääninhallitus perusteli 1980-luvun lopun suojelupäätöstään seuraavasti: ”Rauhoituksen kohteena olevalla Perttulanojan purolaaksolla ja ranta-alueella on alueen pienialaisuudestaan huolimatta huomattavaa maisemallista merkitystä sekä käyttöä koulujen opetuskohteena. Monipuolisena ja luonnonvaraisesti kehittyneenä alueena sillä on lisäksi paikallista merkitystä luonnonsuojelun kannalta. Alueella kasvaa monipuolinen kasvilajisto.”

Rauhoitusta oli tuolloin, ja itse asiassa paljon laajemmalle alueelle, hakenut silloinen maanomistaja. Lääninhallituksen suojelumääräys käsitti lopulta kuitenkin vain tämän pitkänomaisen ja kapeahkon ranta-aluekaistaleen. Täten rauhoitettavan alueen ulkopuolelle jäivät järvenrannan ja Perttulanojan purolaakson mantereen puoleisen osat, joiden kohdalta mitään rauhoittamisperustetta ei katsottu edes olevan.

Jarmo Liukkonen viittaa omissa lakkauttamisperusteissaan vahvasti myös Joutsan kunnan voimassa olevaan kuntastrategiaan: jo käynnistyneen keskusta-alueen kehittämisen suunnittelun lähtökohtana on viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden lisääminen. Valtuuston lisäksi teknisessä lautakunnassa vaikuttava Liukkonen tähdentää, että Perttulanojan purolaaksolla ja ranta-alueella on oma, hyvin keskeinen roolinsa kuntastrategian toteuttamisessa.

Perttulanojan luonnonsuojelualue on tällä hetkellä käytännössä Uimalasta valtatien suuntaan lähtevä, rantakaistaleella kulkeva, noin 170 metrin pituinen tuuhea rytteikkö, joka ainakin kesäaikaan peittää yläpuolelta katsottuna järvinäkymän kokonaan. Tämän kokonaisalaltaan noin 7000 neliömetrin suuruisen alueen suojelu ja rauhoitus halutaan nyt lakkautettavaksi. Etualalla Uimalan laitureita. Kuva otettu hyppytornista.

Miksi myös muutoin Perttulanojan luonnonsuojelualueen purkua tulisi hakea? Ihan ensiksi Liukkosen toteaa tähän, että lääninhallituksen rauhoitus- ja suojelupäätös oli jo vuonna 1989 ”kevyin perustein asetettu”.

– Silloinen maisema-arvo on muuttunut nykyään enemmänkin maisemahaitaksi. Keskeisimmällä paikalla Joutsan kunnassa, kirkonkylän keskustaajaman yleisen uimarannan vieressä sijaitseva rauhoitusaluekaistale on tällä hetkellä lähinnä risuttunut ja siellä kasvaa esimerkiksi haittakasviksi luokiteltu lupiini. Paikallista merkitystä luonnonsuojelualueena ei sillä yksinkertaisesti ole: alue aiheuttaa enemmän negatiivista ilmapiiriä kuin tuo merkittäviä arvoja, Liukkonen perustelee ja ottaa kantaa myös alueen opetuskäytölliseen kysymykseen:

– Koulut eivät ole käyttäneet kyseistä aluetta opetuskohteena päätöksen asettamisen aikaan eikä sen jälkeen, Liukkonen sanoo. Hänen mukaansa tässä mielessä on käytetty Valklammin pitkospolkujen lähiympäristöä ja Myllykosken luontoalueita.

Joutsan kunta on jo ennen tätä Jarmo Liukkosen jättämää valtuustoaloitetta neuvotellut ilmeisesti useampaan otteeseen Ely-keskuksen kanssa Perttulanojan luonnonsuojelupäätöksen purkamisesta. Tilanteen laukaisemiseksi, ja viemiseksi haluttuun ja toivottuun suuntaan Joutsan kunta on tarjonnut lakkauttamisen vastineeksi Myllykosken koskialuetta uudeksi luonnonsuojelualueeksi.

Myllykosken koskialue täyttää kiistatta tämän päivän vaatimukset luonnonsuojelualueena. Se on erityisen kaunis, monimuotoinen, luonnontilainen ja kuntalaisten aktiivisessa käytössä oleva hieno luontokohde. Sitä voidaan perustellusti pitää ”kunnan olohuoneena”, Liukkonen kuvailee.

Tällä aloitteellaan Jarmo Liukkonen haluaisi kunnanvaltuuston nyt antavan lisäpuhtia Joutsan kunnalle, jotta tämä saisi laitettua edellä selvitettyyn lakkautukseen ja suojelualueiden vaihtoprosessiin kunnolla uutta vauhtia. Asiaan kytkeytyy vahvasti myös Joutsassa parhaillaan vireillä oleva, monessa mielessä tärkeä ja merkittävä Joutsan kirkonkylän osayleiskaavoitus. Se prosessi on siis meneillään, mutta jo pitemmän aikaa ollut seisahduksissa puuttuneen ja nyttemmin laadinnassa olleen linnustoselvityksen vuoksi. Tuoreen tiedon mukaan tämä selvitys on aivan hiljattain valmistunut ja Joutsan kuntaan saatu.

Marko Nikkanen

YLÄKUVA: Näkymä Rantatieltä järven suuntaan. Umpeen kasvanut luonnonsuojelualue alhaalla ennen järvenrantaa. Auto on kirkonkylän yleiselle uimarannalle eli Uimalaan vievän Uimalantien yläpäässä. Nämä Perttulanojan molemmin puolin sijaitsevat pelto- ja ranta-alueet omistaa nykyisin Joutsan kunta, joka osti ne yksityiseltä maanomistalta vuonna 2017.