Joutsan kunnassa on kaavailtu Pohvinrinteen tiloissa toimivan TyöVarikon ja nuorten työpajan toimintojen lakkauttamista ensi vuoden alusta alkaen. Taustalla vaikuttaa se, ettei kunta voi lain mukaan enää ensi vuonna toimia kuntouttavan työtoiminnan järjestäjänä, koska toiminnan järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueen vastuulle.

Lakkautusasiaa piti alun perin käsitellä kunnanhallituksen kokouksessa 5. syyskuuta, mutta talous- ja hallintojohtaja Matias Penttisen mukaan asiaa ei lopulta käsitelty, sillä Keski-Suomen hyvinvointialue haluaa vielä keskustella työpajan tulevaisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Alkuperäisen lakkautuspäätösesityksen yhteydessä esitettiin myös, että kunnanhallitus päättäisi palauttaa nuorten työpajalle hankekaudelle 2023 myönnetyn 20.000 euron hankerahan. Palauttamisen syynä on se, ettei kunnalle myönnettyä hankerahaa voi siirtää hyvinvointialueelle.

TyöVarikon ja nuorten työpajan yksilövalmentajalle sekä TyöVarikon työvalmentajalle hyvinvointialueiden aikaan siirtyminen tarkoittaisi siirtymistä ensi vuoden alusta hyvinvointialueen palkkalistoille. Miten itse palvelut jatkossa järjestetään, sen ratkaisee hyvinvointialue.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä Keski-Suomen hyvinvointialueella valmistelee Työikäisten sosiaalipalveluiden työryhmä. Työryhmän puheenjohtajan Päivi Junnilainen sanoo hyvinvointialueen käyvän syksyn aikana kuntakohtaisia neuvotteluja kuntouttavan työtoiminnan ja työpajatoiminnan järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Neuvotteluissa käydään Junnilaisen mukaan läpi kunkin kunnan ominaispiirteet ja asiakastarpeet, kuten myös hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrä ja nykyiset tehtävänkuvat.

– Tarvittaessa hyvinvointialue tekee vuokrasopimuksia kuntien kanssa. STM:n linjauksen mukaisesti kunta voi jatkossa tarjota hyvinvointialueen järjestämälle kuntouttavalle työtoiminnalle toimintaympäristön eli tilaa ja välineitä, jolloin hyvinvointialue tuo kuntouttavan työtoiminnan palvelun kunnan hallinnassa olevaan tilaan tai kunnalta vuokraamaansa tilaan, sanoo Junnilainen.

Myös Joutsan kunnan erityispalvelujen esimies Johanna Pajunen sanoo vuoropuhelua kunnan ja hyvinvointialueen kesken jatkettavan syksyn aikana. TyöVarikon ja nuorten työpajan asiakaskunta koostuu Pajusen mukaan yli 90-prosenttisesti kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista. Heitä on informoitu tilanteesta saatavilla olevan tiedon perusteella, ja heille kaikille pyritään järjestämään jatkopalvelu ensi vuoden puolelle.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaat pyritään sijoittamaan kuntouttavaan työtoimintaan hyvinvointialueelle siirtyviin yksiköihin. Asiakasta ei kuitenkaan voida yksipuolisesti velvoittaa siirtymään toiseen palveluun, vaan muutos tulee tehdä kolmikantana, johon osallistuu asiakas, te-palvelut sekä kunta, vuodenvaihteen jälkeen hyvinvointialue. Tämä prosessi on käynnissä asiakas kerrallaan, sanoo Pajunen.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun poistumisen lisäksi kunnalta poistuu Pajusen mukaan ensi vuoden alusta lukien oikeus osallistua pitkäaikaistyöttömien työllistymissuunnitelmien tekoon. Nämä muutokset eivät poista hänen mukaansa kunnan velvollisuutta osallistua työmarkkinatuen maksuosuuteen. Pajunen sanoo ongelman olevan tiedostettu valtakunnallisesti, ja kuntien ja kuntaliiton kritisoineen lakia näiltä osin.

– Paljon on vielä avoimia kysymyksiä uudistukseen liittyen, mutta uskomme vastausten löytyvän vielä kuluvan syksyn aikana.

Tarja Kuikka