Joutsalainen Muttilaisen Kuljetus Oy on saanut Vaasan hallinto-oikeuden 13.9.2022 antamalla päätöksellä luvan kalliokiviaineksen ottamiseen, kivenlouhintaan ja louhitun kiviaineksen murskaamiseen Peräaukko-nimisellä tilalla, joka sijaitsee Joutsan keskustan tuntumassa, valtatien länsipuolella noin 500 metrin päässä Huttulan risteyksestä. Hallinto-oikeus päätyi asiassa hyvin pitkälti samalle kannalle kuin mikä oli Joutsan teknisen lautakunnan 29.4.2021 tekemä päätös lupamääräyksineen. Tästä lautakunnan yhteislupapäätöksestä tehtiin hallinto-oikeudelle useampi valitus, jotka siis hylättiin.

Ensisijaisesti muutoksenhakijat vaativat koko teknisen lautakunnan päätöksen kumoamista sekä maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen hylkäämistä. Toissijaisesti vaadittiin lupamääräysten tarkentamisesta niin, että ne täyttävät valituksessa esitetyt vaatimukset koskien toiminta-alueen etäisyyksiä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ja naapurikiinteistöihin, pohjavesien tarkkailua ja suojelua sekä melun mittaustulosten ja -raporttien toimittamista valvontaviranomaisille.

Muutosta hakeneiden valitusperusteluissa todettiin muun muassa, että etäisyys kivenlouhimon toiminta-alueeseen kuin myös ottoalueeseen jää alle vaaditun 300 metrin vähimmäisrajan lähimmän asuinkäytössä olevan kiinteistön piha-alueesta. Esille nostettiin myös ottamisalueen liian alhainen suojaetäisyys naapurikiinteistöjen rajoihin. Hallinto-oikeus viittasi valituksenalaisen päätöksen lupamääräykseen, jossa on määrätty suojaetäisyyksistä, pitäen niitä nyt käsillä olevissa olosuhteissa riittävinä. Myös rajoja koskevien suojaetäisyyksien osalta oikeus tulkitsi samoin.

Myöskään meluhaittakysymysten arvioinnissa ja melumittaustulosten toimittamisessa oikeus ei nähnyt muutostarvetta, vaan päätti viitata lupapäätöksessä annettuihin määräyksiin. Lupamääräyksen mukaisesti kiviainesmurskaamon toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi laitosalueen rakenteellisia suojauksia lisäämällä ja muilla tarvittavilla toimilla, mikäli mittaustulokset osoittavat melutason raja-arvojen ylittyvän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävillä alueilla.  

Sen sijaan pohjavesitarkkailuun hallinto-oikeus otti kantaa ja muutti Joutsan teknisen lautakunnan lupapäätöstä. Oikeuden päätöksen mukaan kiviaineksen louhinnan ja murskaamon toiminta-alueen pohjoispäähän on asennettava toinen pohjavesien tarkkailuputki ottamistoiminnassa pohjavesille mahdollisesti aiheutuvien vaikutusten tarkkailemiseksi. Lautakunnan hyväksymässä suunnitelmassa tällaisia tarkkailuputkia oli vain yksi kappale. Oikeuden päätöksen mukaan pohjaveden korkeutta ja laatua tulee tarkkailla siis yhden sijaan kahdesta pohjavesiputkesta ja tämä on suoritettava neljä kertaa vuodessa: keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella. Tulokset esitetään kunnan maa-ainesten ottoa valvovalle viranomaiselle vuosiraportoinnin yhteydessä.

Oikeus toteaa lisäksi, että laitosalueelta lähtevän veden laatua on tarkkailtava aistinvaraisesti, ja että myös oja- ja hulevesien laatua ja virtaamaa on seurattava.

Asianomaisen Peräaukon tilan kalliokiviaineksen ottamista koskevan toiminta-alueen laajuus on noin 2,3 hehtaaria, josta varsinaista ottamisaluetta on noin 1,5 hehtaaria. Suunnitelman mukaisesti muu osa toimisi varastoalueena. Alueelta on suunniteltu otettavan kiviainesta 10 vuoden lupa-aikana kokonaisuudessaan 55.000 m3. Vuotuinen keskimääräinen kalliokiviaineksen ottomäärä on 5.000 m3.

Teknisen lautakunnan lupapäätöksen mukaisesti louhinta- ja murskaustoimintaa (poraus, rikotus, räjäytys, murskaus) ei sallita lainkaan kesäaikana 1.6.–31.8. välisellä ajalla. Melua selkeästi aiheuttavat toiminnot on sallittu vain arkipäivinä (maanantai-perjantai) ja tämä rajoitus on voimassa ympäri vuoden. Poikkeuksena kuitenkin kuormaus ja kuljetus, joka on sallittua myös lauantaisin klo 7-18 välisenä aikana. Muutoin toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja (ma-pe): murskaus klo 7-22, poraus klo 7-21, rikotus ja räjäytykset klo 8-18 ja kuormaaminen ja kuljetukset klo 6-22.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli tämä myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 20.10.2022.

Marko Nikkanen

Oikaisu: korjattu Peräaukon tilan etäisyydeksi Huttulan ristetyksestä noin 500 metriä (alkuperäisessä tekstissä oli vajaat 400 metriä).