Joutsan kunnassa aloittaa syyskuun alussa uusi elinkeinotoimielin elinvoimapöytä, joka ottaa hoitaakseen elinkeinoasioiden valmistelun. Pöydän kokoonpanon muodostavat kunnanjohtaja Harri Nissinen, elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki, valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne ja kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja Lea-Elina Nikkilä. Lisäksi työryhmää aiotaan täydentää yhdellä tai kahdella ulkopuolisella asiantuntijalla.

Tällä hetkellä elinkeinoasioita valmistelevat kunnassa elinkeinokoordinaattori, kunnanjohtaja ja tekninen johtaja. Aiemmin kunnassa on toiminut hieman vaihtelevalla kokoonpanolla erilaisia elinkeino- ja kehittämistoimikuntia, joiden tehtävänä on ollut pääsääntöisesti yritystoiminnan edistäminen, yrittäjyyden vahvistaminen, elinkeinojen kehittäminen ja yritysvaikutusten arviointi. Lisäksi toimikunnat ovat käsitelleet kaavoitusta ja maatalouden kehittämistä.

Nykyisellään kunnassa on todettu, että elinvoima-asioiden valmisteluun tarvitaan toimielin, jotta toiminta olisi johdonmukaista ja tavoitteellista. Tällöin myös mahdollistetaan useamman henkilön osallistuminen elinkeinoasioiden käsittelyyn ja lisätään vuoropuhelua virkamiesten, luottamushenkilöiden ja yrittäjien välillä.

Vaihtoehtoina siihen, miten valmistelua jatkossa tehdään, on esitetty erilaisia malleja. Elinkeinoelintä valmistellut työryhmä piti lautakuntamallia nykypäivänä melko harvinaisena ja lautakuntaa verrattain muodollisena toimielimenä, joka ei sovi ketterään asioiden valmistelemiseen.

Toimikuntamalli taas katsottiin ketterämmäksi, mutta toimivallaltaan toimikunta olisi rajatumpi. Kolmas ja valituksi tullut malli on elinvoimapöytä, jossa käsiteltävät asiat voivat tulla käsittelyyn virkamiehiltä, luottamushenkilöiltä, yrityksiltä, työryhmiltä, kuntalaisilta, kolmannen sektorin toimijoilta tai muilta elinvoimaa edistäviltä toimijoilta.

Elinvoimapöydän on tarkoitus käsitellä ideaa, kuulla asiantuntijoita ja edelleen kehittää ideaa, ja lopulta päättää miten asiaa valmistellaan jatkoon ja kuka on vastuuhenkilö.

Valtuustoryhmät saivat keväällä kommentoida työryhmän esitystä, ja niiden palautteissa elinvoimapöytämallia pidettiin hyvänä, uudenaikaisena ja joustavana mallina, ja sen katsottiin olevan lautakuntamallia ketterämpi. Pöydän kokoonpanosta ryhmät olivat osin eri mieltä, osan mielestä kokoonpanon tulisi olla melko suppea ja osa taas kannatti kaikkien ryhmien mukanaoloa pöydässä.

Joutsan kunnanhallitus päätti elinvoimapöydän perustamisesta ja sen kokoonpanosta aiemmin tällä viikolla.

Tarja Kuikka