Joutsan teknisen lautakunnan mielestä PyroBit Oy:n ympäristölupaa koskeva Vaasan hallinto-oikeuteen tehty valitus on hylättävä.

Lautakunta myönsi Leivonmäellä toimivalle PyroBitille helmikuussa ympäristöluvan kattohuopajätteen vastaanottoon, varastointiin ja esilajitteluun. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen.

Perusteluina valittaja esitti muun muassa, että Patentti- ja rekisterihallitus on poistanut PyroBitin kaupparekisteristä lupaprosessin aikana, koska yhtiö on laiminlyönyt tilinpäätösasiakirjojen toimittamista koskevan osakeyhtiölain pykälän, ja ettei PyroBit ole lupaprosessin aikana toimittanut lupaviranomaiselle täydellistä liiketoimintasuunnitelmaa, josta ilmenisivät edellytykset hoitaa toimintaa lupaehtojen mukaisesti.

Hallinto-oikeus pyysi tekniseltä lautakunnalta lausuntoa asiasta. Lautakunta totesi, että valitus on hylättävä. Lausunnon mukaan lautakunta on lupapäätöksessään tarkastellut luvan myöntämisen edellytyksiä ja antanut yksityiskohtaisesti perustellut lupamääräykset.

Valituksessa ei ole lautakunnan mielestä tuotu esille mitään sellaista tietoa, jota ei jo olisi otettu huomioon lupahakemusta ratkaistaessa, tai jolla olisi merkitystä asian ratkaisemisen kannalta.

Tekninen lautakunta päätti edellä mainitun lausunnon antamisesta äänin 6–1. Lautakunnan jäsen Ulla Tommola oli äänestyksessä teknisen johtajan alkuperäisen päätösehdotuksen kannalla, eli sillä kannalla, että valitus hylättäisiin muilta paitsi vakuutta koskevin osin.

Tarja Kuikka