Keski-Suomen ely-keskus on ottanut kantaa Leivonmäellä toimivan Tarpaper Recycling Finland Oy:n ympäristöluvan valvontaa koskevaan jupakkaan. Yhtiölle on myönnetty ympäristölupa erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanotolle, varastoinnille ja käsittelylle. Yksityishenkilö teki keväällä ely-keskukselle ilmoituksen, jonka mukaan Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen olisi laiminlyönyt ympäristöluvan valvonnan.

Perusteluina esitettiin muun muassa, että luvan mukaiset jätemäärät on ylitetty, toiminnanharjoittaja on ilmoittanut laadunvalvontajärjestelmän puuttuvan, vakuus on mitätön ja jäte varastoidaan taivasalla, joten jätekasoista suodattuu hulevesiä. Ely pyysi ympäristönsuojeluviranomaiselta selvitystä väitteistä, ja tämä antoi sen huhtikuussa.

Elyn mukaan selvityksestä lähtökohtaisesti selviää vastaukset tai perusteet valvontaviranomaisen toiminnalle ilmoituksessa esitettyjen asioiden osalta.

–Asiassa on selvää, että jätettä on varastoitu luvan vastaisesti. Tämän seurauksena viranomainen on antanut määräajan, johon mennessä luvan mukainen tilanne tulee saavuttaa. Kattohuovan raaka-aineiden heikon liukenevuuden takia ely-keskus ei pidä todennäköisenä, että luvanvastaisesta varastoinnista olisi aiheutunut haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle, elyn kannanotossa todetaan.

Selvityksessä ei ole elyn mukaan otettu kantaa siihen, onko toiminnanharjoittajalla käytössä laadunvalvontajärjestelmä. Ely toteaa, että vuosiyhteenvedossa mainituilla ympäristö- ja laatujärjestelmillä tarkoitetaan lähtökohtaisesti esimerkiksi ISO-standardien mukaisesti laadittuja johtamisjärjestelmiä, eikä laitoksen laadunhallinta- tai laadunvalvontajärjestelmiä, joilla toiminnanharjoittaja osoittaa seuraavansa tuotantoaan tai varmistavansa tuotteensa laadun tietyllä, ennalta määritellyllä tavalla.

– Luvanvastaisesta toiminnasta kannattaa aina ensisijaisesti ilmoittaa toiminnan valvonnasta vastaavalle viranomaiselle. Myös siinä tapauksessa, että epäilee toimivaltaisen viranomaisen laiminlyöneen tehtäviään, nopein ja ensisijainen tapa saada asia kuntoon, on huomauttaa siitä kyseiselle viranomaiselle. Toissijaisesti voi kääntyä muiden viranomaisten puoleen.

Vakuuden osalta ely toteaa muun muassa, että vakuuden on oltava riittävä asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa, tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. Tässä tapauksessa myös ely pitää vakuutta huomattavan pienenä.

– Vakuuden riittävyyttä tulee arvioida valvonnassa säännöllisesti ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin vakuussumman saattamiseksi laissa edellytettyjen toimien kustannuksia vastaavalle tasolle, kannanotossa todetaan.

Jos haitankärsijä kokee toiminnasta aiheutuvan pilaantumisen vaaran poikkeavan olennaisesti ennalta arvioidusta, tämä voi elyn mukaan myös ympäristönsuojelulain 89. pykälän mukaisesti tehdä lupaviranomaiselle aloitteen luvan muuttamiseksi.

Tarja Kuikka

Kuva: Jonna Keihäsniemi

Lisää aiheesta:

JS 23.5.2022: Tarpaper on ylittänyt varastointimäärät – yhtenä syynä valmiin tuotteen heikko ulosmyynti viime vuosina

JS 4.5.2022: Kunnan valvontaviranomaisen toiminnasta tehty ely-keskukselle ilmoitus – yhtiö jatkanut lainvastaista toimintaa kehotuksesta huolimatta