Joutsan kunta on joutunut tekemään hätätyöilmoituksen aluehallintovirastolle koskien Palvelukeskus Jousen, Palvelukeskus Huuponhovin ja kotihoidon työntekijätilannetta ajalla 25.3.-19.4.2022. Asia käy ilmi Tehyn ja Superin paikallisten ammattiosastojen pääluottamusmiesten Joutsan kunnanhallitukselle osoittamasta kirjeestä, jossa esitettiin 250 euron kertakorvauksen maksamista palveluasumisen ja kotihoidon henkilöstölle henkilöstön jouduttua venymään ja joustamaan koronapandemian takia poikkeuksellisella tavalla.

Koronapandemia on lisännyt pääluottamusmiesten mukaan jo kahden vuoden ajan henkilöstön työtaakkaa ja näkyy heidän jaksamisessaan. Henkilöstö on joutunut tekemään pelkästään hätätyöilmoitusta koskevalla ajanjaksolla eli maalis-huhtikuuhun ajoittuvalla runsaan kolmen viikon mittaisella ajalla 47 kappaletta vuoronvaihtoja ja lisävuoroja sekä työvuoroja on jouduttu tekemään vajaamiehityksellä. Lisää henkilöstöä on yritetty rekrytoida, mutta siinä ei ole onnistuttu toivotusti.

Työnantaja voi teettää hätätyötä, kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen, eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhemmin. Työnantajan on lain mukaan tehtävä asiasta ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Joutsan kunnanhallitus ei lämmennyt Tehyn ja Superin paikallisten ammattiosastojen pääluottamusmiesten esittämälle kertakorvaustoiveelle. Kunnanhallitus päätti, ettei kertakorvausta makseta tilanteessa, jossa sitä ei pystytä yksilöimään tarkasti pelkästään Tehyn ja Superin aloille, työehtosopimus ei ole voimassa, eikä kuluvan vuoden palkkaratkaisuista ole tietoa.

Kunnanhallitus totesi myös huomioineensa korona-ajan lisäämällä vakituisille ja pidempiaikaisille sijaisille Epassi-etua normaalin työhyvinvointirahan lisäksi.

Tarja Kuikka