Keski-Suomen ely-keskukselle on saapunut 22.3.2022 ilmoitus, jonka mukaan kunta olisi lyönyt laimin Tarpaper Finland Oy:n Leivonmäentiellä sijaitsevan laitoksen ympäristöluvan valvontaa. Ely-keskus on pyytänyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaista antamaan 9.5 mennessä selvityksensä asiakirjoissa esitetyistä kohdista, joiden osalta laiminlyöntiä väitetään valvonnassa tapahtuneen.

Ely-keskukseen tehdyssä ilmoituksessa on listattu perusteluja valvonnan laiminlyömiselle. Perusteluina todetaan muun muassa, että toimintaa ei harjoiteta hallin sisätiloissa eikä kiinteistölle pääsyä ole estetty esimerkiksi aitaamalla. Perusteluissa esitetään, että luvan mukaiset sekä vastaanotettavat että käsiteltävät jätemäärät on ylitetty. Lisäksi valvonnan laiminlyönnin perusteluna esitetään, että jäte säilötään ulkona taivasalla ei-asfaltoidulla kentällä, ja jätekasoista suodattuu hulavesiä. Myöskään kattohuoparouheen haitta-ainepitoisuuksista ja niiden liukenevuuksista ei ole raportoitu, eikä meluselvitystä ole tehty toiminnan käynnistyttyä.

Tekninen lautakunta on maaliskuussa 2018 myöntänyt ympäristöluvan Tarpaper Recycling Finland Oy:lle erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanotolle, varastoinnille ja käsittelylle Leivonmäelle. Keväällä 2018 myönnetyn ympäristöluvan mukaan kattohuopajätteen varastoinnin ja käsittelyn tulee hakemuksen mukaisesti tapahtua hallin sisällä ja hallin lattiarakenteen tulee olla tiivis.

Ympäristöluvan kattohuopajätteen varastointia koskevaa lupamääräystä 2 muutettiin helmikuussa 2019 siten, että kattohuopajätettä voi varastoida 10.000 tonnia peitettynä hallin päädyssä hakemuksen mukaisesti, mutta varastointialueen tulee olla asfaltoitu, tiivis sekä vettä läpäisemätön. Loput huopakattojätteestä tulee varastoida hallissa, jossa myös käsittelyn tulee tapahtua hakemuksen mukaisesti.

Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen ely-keskukselle tekemässä selvityksessä todetaan, että ympäristöluvan muutetun lupamääräyksen 2 mukaisesti kattohuopaa voi varastoida ulkona. Ilmoituksessa esitetysti pitää paikkansa, että alueella varastoitavan kattohuovan määrä ylittää luvassa määrätyn enimmäismäärän. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut vuoden 2021 lopussa varaston suuruudeksi 23.447,30 tonnia ja määrä on ylittänyt luvassa määrätyn enimmäismäärän myös jo ennen tätä. Varastoitavan kattohuovan määrää on selvitetty vuodesta 2020 lähtien.

Lisäksi selvityksessä todetaan, että kiinteistö on aidattu osittain ja ajoneuvolla ajo kiinteistölle tapahtuu lukitun portin kautta. Alueen aitaamista ei ole edellytetty. Viranomaisen saaman tiedon mukaan kattohuovan murskaustoimintaa on aloitettu kuluvana keväänä, jonka vuoksi meluselvitystä ei vielä ole tehty. Samasta syystä kattohuoparouheen haitta-ainepitoisuuksia tai niiden liukenevuutta ei ole raportoitu.

Kunnan ympäristötarkastaja on 9.7.2021 on antanut kehotus- ja kuulemiskirjeen Tarpaper Recycling Finland Oy:lle. Kirjeessä yhtiötä on kehotettu ryhtymään välittömästi riittäviin toimenpiteisiin laillisen tilan palauttamiseksi. Kattohuopajätteen varastoitava määrä tulee olla luvan (lupamääräys 1) mukainen ja ulkona oleva jäte tulee varastoida peitettynä asfaltoidulla, tiiviillä ja vettä läpäisemättömällä alustalla (lupamääräys 2).

Tarpaper Recycling Finland Oy toi vastauksessaan esiin, että se hankkii lisää varastointialuetta vuoden 2021 loppuun mennessä. Tarpaper Recycling Finland Oy:n edustaja oli esittelemässä yrityksen toimintaa teknisen lautakunnan kokouksen yhteydessä joulukuussa 2021. Esittelyn yhteydessä kävi ilmi, että annetusta kehotus- ja kuulemiskirjeestä huolimatta ympäristöluvan lupamääräysten 1 ja 2 vastainen toiminta jatkuu edelleen. Laillisen tilan saavuttamisesta kysyttäessä yhtiön edustaja antoi arvion, että jätemäärien osalta luvan edellyttämän mukaiseen tilanteeseen päästäneen toukokuun 2022 loppuun mennessä. Tekninen lautakunta odottaa jatkotoimia asiassa edellä mainittuun ajankohtaan saakka.

Jonna Keihäsniemi

Tekninen lautakunta on maaliskuussa 2018 myöntänyt ympäristöluvan Tarpaper Recycling Finland Oy:lle erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanotolle, varastoinnille ja käsittelylle Leivonmäelle. Kuva: Heikki Utula