Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen aineistot on julkaistu. Sen tavoitteena tuulivoiman osalta on osoittaa maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät tuulivoiman tuotantoon parhaiten soveltuvat alueet.

Joutsassa sellaiseksi alueeksi on paikallistettu Leivonmäen itäpuolinen Höystösensuo. Pinta-alaan perustuvan arvion perusteella sinne mahtuisi 10 tuulivoimalaa, ja teoreettinen maksimi puhuu jo 14 myllystä.

Höystösensuosta todetaan, että osa tuulivoimatuotantoon soveltuvasta alueesta on entistä turpeennostoaluetta. Paikalla on varjo- ja riippuliitotoimintaa. Alue on aineiston mukaan liikenteellisesti hyvin saavutettavissa.

Keski-Suomen liitto pyytää valmisteluaineistosta mielipidettä tai mahdollista lausuntoa kirjallisena viimeistään 5.5.2022. Kaavaluonnosta esitellään monin paikoin maakunnassa, ja Joutsassa kaavan valmistelijat ovat tavattavissa 12.4. Valmisteluaineistot ovat nähtävillä 5.5. asti.

Keski-Suomessa maakuntakaavaa päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Siinä maakuntakaavaa päivitetään kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Nyt sitä täydennetään seudullisesti merkittävän tuulivoiman, liikenteen ja hyvinvoinnin aluerakenteen osalta. Muilta osin voimassa oleva Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.

Tuulivoimaloiden teknologisen kehittymisen ja kokonaiskorkeuksien kasvamisen myötä Keski-Suomi näyttäytyy maakuntaliiton mukaan tuulivoimalle potentiaalisena alueena. Maakunnassa on tällä hetkellä vireillä noin 30 tuulivoimahanketta. Voimassa oleva maakuntakaava on vanhentunut tuulivoiman ohjausvaikutuksen kannalta.

Selvitystä varten laadittiin Keski-Suomen liiton omana työnä paikkatietopohjainen tuulivoima-analyysi. Analyysissä suljettiin pois ne alueet, jotka olemassa olevan tiedon perusteella eivät sovellu seudullisesti merkittäväksi tuulivoimatuotannon alueeksi tai joille tuulivoimapotentiaalin osoittaminen ei ole muutoin tarkoituksenmukaista.

Seudullisesti merkittäväksi tuulivoimatuotannoksi katsotaan Keski-Suomessa yli 9 voimalan kokonaisuudet. Voimaloiden vaikutuksia mitoittavana tekijänä on huomioitu vähintään 300 metrin kokonaiskorkeus.

Kohdekorteissa on arvioitu tuulivoimaloiden mahdollista määrää. Arviointi on suuntaa antava, sillä esimerkiksi maastonmuodot ja yksityiskohtaisemman suunnittelun ratkaisut vaikuttaisivat alueiden tuulivoimaloiden lopulliseen määrään. Vaihteluvälin toinen arvo on laskettu arvioimalla yhden tuulivoimalan vaatimaksi pinta-alaksi 1 neliökilometri.

Tämä arvio on tehty haarukoimalla aiemmin toteutuneita hankkeita. Teoreettisessa hilamallissa rakennetaan taas maksimaalinen tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelma. Tästä tulee Höystösensuon kohdalla mainittu 14 voimalan maksimi.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä. Kaavaluonnoksen kohdekortti piirtää kuvan mukaisen rajauksen Höystösensuon potentiaaliselle tuulivoimala-alueelle Leivonmäen taajaman itäpuolelle.