Neova Oy (Vapo Oy toukokuuhun 2021 asti) hakee Joutsan kunnassa sijaitsevan Haapasuon turvetuotantoalueen tuotannon lopettamiseen liittyvien jälkihoitotoimien vahvistamista sekä ympäristöluvan rauettamista. Hakemus tästä on ollut kuulutuksessa aluehallintovirastossa.

Tuotanto Haapasuolla on päättynyt kokonaisuudessaan vuoden 2020 tuotantokauden jälkeen. Haapasuon turvetuotannolla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa 190,3 hehtaarin alalla turvetuotantoon. Alueelta on tuotettu pääasiassa jyrsinpolttoturvetta.

Ukrainan sodan vuoksi Neova harkitsee käynnistävänsä joidenkin lopetettavaksi päätettyjen turvesoiden tuotannon uudestaan maamme energiahuollon turvaamiseksi. Tämä varautumistoimenpide ei kuitenkaan kosketa Haapasuota.

Neova esittää jälkihoitotoimina Haapasuon turvetuotantoalueen siistimistä ja turvetuotantoon liittyvien tarpeettomien rakenteiden poistamista. Vesistötarkkailua Neova haluaisi jatkaa syksyyn 2022, jolloin yhtiö katsoo jälkihoitovaiheen päättyneeksi.

Voimassa olevan Haapasuon ympäristöluvan ehdoissa todetaan, että jälkihoitoa täytyy jatkaa vähintään niin kauan, kunnes alue on saanut kasvipeitteen. Tämä sitoo osaltaan kiintoaineita, jotka muuten menisivät alapuolisiin vesistöihin. Rauettamishakemusta käsittelevän viranomaisen tuleekin arvioida, onko kasvipeite riittävällä tasolla jo tämän vuoden syksyllä.

Haapasuon pohjoisosa sijoittuu Rutajoen valuma-alueelle ja eteläosa Kostamonjoen valuma-alueelle. Kuivatusvedet on johdettu laskuojia pitkin Haapasuon pohjoisosasta Rutajärveen ja eteläosasta Kitkanjokea pitkin Kostamonjärveen.

Haapasuon pohjoisosan Neova Oy:n omistamalle alueelle muodostetaan noin 70 hehtaarin kosteikkoalue rakentamalla pohjapato nykyisen pumppaamon kohdalle. Kosteikolla veden keskisyvyys on noin 1,4 m ja syvin kohta noin 2,3 m. Vesitilavuus on noin 1.000.000 m3. Tuotantoalueen kuivatusvesien pumppaus ja kemiallinen käsittely lopetetaan kosteikon perustamisen myötä. Kosteikolta poistuva vesi johdetaan tuotannonaikaista laskuojaa pitkin Rutajärveen. Kosteikon ulkopuolisella noin 15 hehtaarin alueella vihertymistä edistetään aktiivisesti tuhkalannoituksella.

Haapasuon eteläosan tuotantoalue on sijoittunut vuokratuille alueille. Maanomistajat päättävät siellä alueiden lopullisen maankäyttömuodon.

Rauettamishakemuksen mukaan jälkihoitovaiheen päästötarkkailua tehdään pohjoisosaan perustettavan kosteikon pohjapadolta lähtevästä vedestä 1 krt/kk kosteikon rakentamisvaiheen ajan.

Eteläosan alueen jälkihoitovaiheen päästötarkkailua jatkettaisiin vastaavasti vesienkäsittelykosteikolta lähtevästä vedestä 1.10.2021–31.3.2022 1 krt/3 kk ja 1.4.2022–30.9.2022 1 krt/kk. Virtaama mitataan jatkuvatoimisella mittarilla eteläosan kosteikolla.

Hakija esittää lisäksi, että viimeinen kalatalousmaksu suoritetaan vuonna 2022. Turvetuotanto on aloitettu Haapasuolla vuonna 1975.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Turvetuotanto Haapasuolla on päättynyt. Sen pohjoisosiin halutaan muodostaa 70 hehtaarin kosteikko. Karttakuvan lähde: Google Maps.

Tagged with →