Markkinaoikeus on hylännyt Insinöörityö Hentinen Oy:n valituksen, joka koski Joutsan kunnanvaltuuston päätöstä valita suun terveydenhuollon ja ruokapalvelujen rakennushankkeen urakoitsijaksi Rakennus Auvinen Oy. Hentinen myös velvoitettiin korvaamaan Joutsan kunnan oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Joutsan valtuusto valitsi viime syksynä suun terveydenhuollon ja ruokapalvelujen rakennushankkeen toteuttajaksi Rakennus Auvisen tämän tarjouskilpailussa esittämän halvimman tarjouksen perusteella. Tarjouskilvassa toiseksi jäänyt Hentinen teki päätöksestä hankintaoikaisun ja valitti markkinaoikeuteen katsottuaan kilpakumppaninsa hyödyntäneen tarjouskilpailussa ilman lupaa sen laatimia suunnitelmia kaupallisessa tarkoituksessa.

Käytännössä kyse oli keittiösuunnitelmasta, jonka laatimisessa Hentinen katsoi kilpakumppaninsa hyödyntäneen sen suunnitelmia. Hentisen mielestä vastapuoli oli menetellyt hankintamenettelyssä vilpillisesti ja hyvän tavan vastaisesti, ja tästä johtuen sen tarjous olisi pitänyt sulkea pois tarjouskilpailusta.

Kunta pyysi Rakennus Auviselta selvitystä väitteisiin ja kävi ilmi, että firmat olivat hyödyntäneet keittiösuunnittelussa alihankkijana samaa yritystä, ja Hentiselle keittiösuunnitelman tehnyt yritys oli luovuttanut laatimansa keittiösuunnitelman kyseisen alihankkijan käyttöön. Rakennus Auvisen mukaan se sai kyseisen alihankkijan sille toimittaman tarjouksen liitteenä luonnospiirroksen keittiön tilaratkaisusta ja oletti luonnoksen olleen laadittu viitepiirustukseksi, jota se on voinut hyödyntää osana hankkeen suunnitelmia. Joutsan valtuusto hylkäsi Hentisen hankintaoikaisun.

Markkinaoikeutta Hentinen vaati muun muassa kumoamaan valituksenalaisen hankintapäätöksen, kieltämään kuntaa jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä, velvoittamaan kunnan korjaamaan virheellisen menettelynsä sekä määräämään kunnan maksamaan Hentiselle hyvitysmaksuna 200.000 euroa ja määräämään kunnalle tehottomuusseurauksen.

Joutsan kunta vaati vastineessaan markkinaoikeutta hylkäämään Hentisen valituksen ja velvoittamaan yrityksen korvaamaan kunnan oikeudenkäyntikuluja. Kunnassa katsottiin, ettei Rakennus Auvisen poissulkemiselle tarjouskilpailusta ole ollut perusteita.

Markkinaoikeus totesi, että tietyistä yhtäläisyyksistään huolimatta tarjoajien suunnitelmien samankaltaisuudet eivät ole olleet niin ilmeisiä, että kunnan olisi pelkästään tarjouksiin liitettyjen suunnitelmien perusteella tullut epäillä tarjousten laatimiseen liittyneen vilpillisyyttä tai hyvän tavan vastaisuutta.

Lisäksi katsottiin, että Rakennus Auvisen selvityksen perusteella kunta on voinut harkintavaltansa puitteissa katsoa, ettei yritys ole menetellyt sillä tavoin vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti, että se olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tai sen tarjous sulkea tarjouspyynnön vastaisena. Markkinaoikeuden mielestä kunta ei ollut menetellyt hankinnassa Hentisen esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti ja näin ollen valitus hylättiin.

Päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tarja Kuikka

Kuvassa Myllytien varteen parhaillaan rakenteilla olevat suun terveydenhuollon ja ruokapalvelujen toimitilat.

Lue myös:

JS 3.11.2021: Joutsan valtuusto hylkäsi hankintaoikaisun