Leivonmäen lakkautetun sahan alueelle haetaan ympäristölupaa PyroBit Oy:n toimesta. Lupaa haetaan erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanottamiseen, varastointiin ja koneelliseen esilajitteluun Saha-kiinteistöltä ostetulle määräalalle.

Hakemuksessa mainitaan PyroBit Oy:n tekevän yhteistyötä Tarpaper Recycling Finland Oy:n kanssa, jonka käsittelylaitoksille esilajiteltu kattohuopajäte toimitetaan jatkojalostettavaksi. Vuotuinen kattohuopajätteen vastaanotettava määrä olisi 10.000 tonnia ja varastoidun, käsittelemättömän kattohuopajätteen suurin kertavarastomäärä 10.000 tonnia.

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Joutsan kunnan terveydensuojeluviranomaiselta sekä ely-keskukselta naapurinkuuleminen. Määräaikaan mennessä asiasta saapui kuntaan viisi muistutusta. Lähes kaikissa muistutuksissa oli epätietoisuus siitä, onko kyseessä oikeasti uusi toiminta. Hakijana toimivan PyroBit Oy:n osalta tämä pitää paikkansa. Alueella on kuitenkin harjoittanut vastaavaa toimintaa 22.3.2018 myönnetyllä ympäristöluvalla Tarpaper Recycling Finland Oy, jossa on samoja vastuuhenkilöitä kuin nyt lupaa hakevassa PyroBit Oy:ssä.

Muistutuksissa pelätään, että aikaisemman ympäristöluvan saajana oleva Tarpaper Recycling Finland Oy on käytännössä läheisyhtiönsä kautta laajentamassa ympäristöluvan edellyttämää toimintaa Saha-tilan alueella.

Muistutuksia tehneiden saamien tietojen mukaan Tarpaper Recycling Finland Oy on ylittänyt sen ympäristöluvassa määritellyn jätteen vastaanottomäärät, mistä johtuen edellä mainittu PyroBit Oy:n materiaalin toimittaminen jatkojalostukseen on mahdotonta. Muistutuksissa mainitaan, että Tarpaper Recycling Finland Oy:n varasto on täynnä bitumikatetta ja sitä on varastoitu myös varastorakennuksen seinustalle, muistuttajien mukaan todennäköisesti enemmän kuin nykyinen lupa sallii. Lisäksi niissä mainitaan luvanhaltijan laiminlyöneen alueen asfaltoinnin varastoalueella ja että jätettä on varastoitu ilman lupaehtojen edellyttämää peittämistä.

PyroBit Oy on antanut vastineen kattohuopajätteen ympäristövaikutuksiin kohdentuen. Hakija muistuttaa, että kyseessä on materiaali, jota käytetään rakennusten vesikattojen pintarakenteena. Näin ollen kyseiset materiaalit ovat olleet säiden armoilla jo vuosikausia ennen niiden toimittamista haetulle lupa-alueelle.

Torstaina kokoontunut tekninen lautakunta käsitteli lupapäätösehdotusta. Lupapäätösehdotukseen oli kirjattu tiukkoja ehtoja. Vastaanotetut kattohuopajätteet tulee varastoida asfalttipäällysteisellä kentällä ja hulevedet tulee ohjata hakemuksen mukaisesti alueen länsireunaan rakennettavaan tasausaltaaseen. Lupaehdotuksessa esitettiin PyroBit Oy:tä asettamaan 100.000 euron jätevakuus, jonka lisäksi toiminnan aloittamista ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa varten edellytetään asetettavan 60.000 euron aloitusvakuus.

Päätösehdotuksesta poiketen asia palautettiin valmisteluun.

– Annoin muutetun ehdotuksen, sillä asiassa on vielä selvitettäviä seikkoja. Lautakunnassa keskusteltiin, pitäisikö lupamääräyksessä rajata tarkemmin sitä, mistä vastaanotettava jäte on peräisin. Toinen puhuttava seikka oli vakuussummat, perustelee ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo.

– Jätteen käsittelytoiminnan osalta katsoin, että hakijan esittämä 12.500 euron summa ei ollut riittävä ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaisten toimien varmistamiseksi. Hakijan ehdottama vakuus 1.800 euroa, joka koski toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta, oli myös mielestäni riittämätön ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle (YSL 199 §), kertoo Masalin-Weijo.

Masalin-Weijon mukaan varastointimäärä on ylitetty Tarpaper Recycling Finlandin Oy:n osalta, mutta Masalin-Weijolla ei ole tiedossa, että käsittelymääriä olisi ylitetty.

Seuraavan kerran tekninen lautakunta kokoontuu 24. helmikuuta, ellei ylimääräistä kokousta järjestetä.

Jonna Keihäsniemi

Kuvassa Leivonmäen lakkautetun sahan aluetta. Kuva: Heikki Utula.