Salola Wind Park Oy on suunnitellut vuodesta 2019 lähtien tuulivoimala-aluetta Jyväskylän kaupungin kaakkoisosaan Korpilahdelle, Joutsan ja Luhangan kuntarajojen välittömään tuntumaan.

Tarkentuneen aikataulun mukaan kaavaluonnos ja kaavan yva-selostus (ympäristövaikutusten arviointi) tulevat kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn 18.1.2022. Tuolloin kaupunkirakennelautakunta päättää kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Jyväskylän kaupunki vastaa hankkeen prosessiohjauksesta ja kaavan päätöksenteosta.

Yli tuhannen hehtaarin alueelle suunnitellaan 8–10 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden maksimikorkeudeksi on suunniteltu 290 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä, maakaapeleita ja sähköasema.

Tuulivoimaloiden tuottama sähkö täytyy johtaa valtakunnan verkkoon, ja sitä varten on tutkittu useita reittejä. Vahvaksi vaihtoehdoksi sähkönsiirron rakentamisen suhteen on noussut suunnittelun tässä vaiheessa voimaloiden yhdistäminen Tammijärven sähköasemaan joko ilmajohdolla tai maakaapelilla.

Vaihtoehtoiset 9–16 kilometrin reitit kiertävät Hauhanjärven kartan osoittamalla tavalla. Yksi ilmajohdon reitti Toivakan suuntaan on todettu toteuttamiskelvottomaksi, kun taas Tammijärven sähköasemalle on piirretty 4 reittiä. Myös yksi uusi 41 kilometrin mittainen uusi 100 kV:n voimajohtolinja Toivakan sähköasemalle on mukana kartoissa.

Sähkönsiirtoreittien tarkempi suunnittelu on meneillään. Aiemmin hankkeen infotilaisuuksissa on todettu voimajohtoaukean leveydeksi tarvittavan 26 metriä. Lisäksi johtoaukean molemmin puolin on 10 metrin reunavyöhykkeet, joilla puuston kasvua rajoitetaan.

Mikäli voimajohto toteutetaan maakaapelina, rakennustyön ajaksi metsäalueelle raivataan noin 20 m leveä työ- ja asennusalue, josta kaapelin lopullinen lunastus- ja rajoitusalue on noin 10 m leveä. Maakaapeleiden päällä ei saa kasvaa isoja puita.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päätti keväällä 2020, että Salolan tuulivoimahankkeeseen tulee soveltaa lakia ympäristövaikutusten arvioinnista eli hankkeelle on tehtävä niin sanottu yva-menettely. Joutsan ja Luhangan kunnat sekä Jyväskylän kaupunki olivat omissa lausunnoissaan vaatineet ympäristövaikutusten arviointia ennen hankkeen luvista päättämistä.

Jyväskylän kaupunki on avannut Salolan tuulivoimahankkeen lupaprosessia varten omat nettisivut. Sivuilta löytyvät tiedot hankkeesta, sen sisällöstä ja aikataulusta.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Useimmat suunnitelluista vaihtoehdoista Salolan tuulivoimaloiden liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon kytkeytyvät Tammijärven sähköasemaan. Se taas tarkoittaa Hauhanjärven kiertämistä joko ilma- tai maakaapeleilla.

EDIT: Maanantaina 10.1. saadun tiedon mukaan Jyväskylän rakennuslautakunnan kokous on siirretty helmikuun alussa tapahtuvaksi.