Luhangan kunnassakin on saatu laadittua sidonnaisuusrekisteri. Rekisteriin jäi kuitenkin huomattavan paljon puutteita, sillä peräti yhdeksän ilmoitusvelvollista jätti sidonnaisuusilmoituksen toimittamatta. Yksi ilmoituksen laiminlyöneistä oli Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä. Joutsassa sidonnaisuusilmoituksen jätti toimittamatta vain yksi ilmoitusvelvollinen.

Muun muassa kunnanhallituksen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan, sekä lautakunnan esittelijän on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Markku Parkkonen

Tagged with →