Vaasan hallinto-oikeudessa on parhaillaan vireillä valitus koskien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä uittosäännön muuttamisesta Rutalahden puutavaran pudotuspaikan osalta.

Järvi-Suomen uittoyhdistys sai nimittäin tämän vuoden helmikuussa luvan muuttaa uittosääntöä Rutalahden toimipaikkansa osalta niin, että paikkaa saisi käyttää myös puutavaran muuta vesitse tapahtuvaa kuljettamista varten. Käytännössä termillä tarkoitetaan, että uittoyhdistys ottaisi pudotuslaiturit saaristohakkuisiin liittyvien proomukuljetusten käyttöön.

Luvan mukaan toiminta on sallittu arkipäivisin kello 7.00–18.00 välisenä aikana. Laituria käytettäessä toiminnasta on ilmoitettava etukäteen lähikiinteistöjen omistajille.

Tällä hetkellä uittosääntö on tehty pelkästään perinteistä uittoa silmällä pitäen. Kymijoen vesistöalueella ei kuitenkaan tällä hetkellä uiteta puuta tai varastoida niitä jäälle.

Saaristohakkuista tuleva puu siirrettäisiin pudotuspaikassa pienproomuista autokuljetuksiin. Näitä vesitiekuljetusten kerrotaan käytettävän aktiivisesti.

Jyväskylässä oleva Haapakosken pudotuspaikka ei enää nykyisellään sovellu puutavaralogistiikkaan. Syynä on tiheä asutus ja huono tie. Haapakosken toimintapaikka lakkautettiin tämän saman lupaprosessin yhteydessä. Karklahden vastaava alue Kuhmoisissa sai samanlaisen luvan kuin mitä Rutalahteen halutaan.

Rutalahden pudotuspaikan luvasta valittaneet haluavat hallinto-oikeuden kumoavan aluehallintoviraston päätöksen. Toissijaisesti he pyytävät, että proomukuljetuksia ei sallittaisi kesäaikana 15.6.–15.8. välisenä aikana.

Perusteluissaan valittajat katsovat, ettei aluehallintovirasto ole lupaharkinnassaan riittävästi ottanut huomioon asian kokonaisuutta ja siitä aiheutuvaa haittaa. Puutavaran uittotoiminta on alueella loppunut jo vuosikymmeniä sitten ja paljon ennen Rutalahden rantaosayleiskaavan voimaantuloa. Uittamisesta ei siten ole aiheutunut haittaa rantojen virkistyskäytölle, johon myös vapaa-ajan asuminen on luettava.

Puutavaran kuljetuksista tulee valittajien mukaan uusi häiriölähde proomujen ja rekkaliikenteen vuoksi. Valituksen tehneet toteavat lisäksi, että saarista tehtävät kuljetukset hoituvat esimerkiksi talvisin jäätä pitkin.

Luvan myöntäminen johtaa siihen, että haitat keskittyvät Rutalahden pudotuspaikkaan. Aiemmassa muistutusvaiheessa on viitattu siihen, että alueella on runsaasti kaavaan merkittyjä tontteja.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Rutalahden puutavaran pudotuspaikka. Karttapohja: OpenStreetMap.