Viimeiset kolme vuotta ovat olleet Luhangan kunnan vanhusten palvelukeskus Tuuliharjun johtajalle Vuokko Lehtoselle (kuvassa) muutosten aikaa ja näyttää siltä, että muutosvauhti on vain kiihtymässä. Kun Lehtonen aloitti tehtävässään, Tuuliharju oli vielä virallisesti ottaen Luhangan vanhainkoti eli kyse oli vanhan mallin laitosasumisesta.

Tämän vuoden heinäkuun alussa vanhainkoti muuttui laitoksesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Periaatteessa muutos on iso, mutta talon käytännön elämään muutoksella ei ollut enää tässä vaiheessa suurta vaikutusta.

– Olin tuonut taloon jo heti alusta alkaen uudenlaista toimintakulttuuria ja halunnut pois laitosmaisuudesta. Tavoitteena on ollut ohjata vanhuksia toimimaan omilla voimavaroillaan itse. Ei siis esimerkiksi vain pyöritellä vanhuksia sängyn pohjalla, vaan koetetaan saada heitä liikkeelle, kertoo Vuokko Lehtonen.

Palvelukeskus Tuuliharjussa on entisen vanhainkodin puolella 13 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja entisessä tukiasuntosiivessä kahdeksan palveluasuntoa. Kun laitos muuttui asumisyksiköksi, muuttuivat entiset laitoshuoneet samalla asukkaiden vuokra-asunnoiksi eli kyseessä on siis vanhuksen oma koti. Kaikki huoneet ovat jo itse asiassa olleet muutaman vuoden ajan yhden hengen huoneita, joten laitosasumisen piirteitä on talosta karsittu jo ennen virallista muutosta.

Muutos laitoksesta palveluasumiseen toi muutoksia maksurakenteeseen. Yksinkertaistaen sanottuna ennen otettiin laitoshoidossa asuvalta tietty osuus tuloista hoivamaksuna ja uudessa järjestelmässä asukas maksaa vuokraa asunnosta ja hoivamaksuja.

Heinäkuun alussa voimaan astunut asiakasmaksulain uudistus kuitenkin toi maksurakenteeseen piirteitä, jotka muistuttavat osin vanhaa järjestelmää. Esimerkiksi asiakkaalle on jäätävä tuloista omaan käyttöön 164 euroa kuukaudessa. Lisäksi uudessa laissa korostetaan pienituloisille tehtäviä maksujen alennuksia toimeentulotuen hakemisen sijaan. Eli mieluummin pitäisi alentaa maksuja kuin ohjata vanhus toimeentulotuen hakuun.

Luhangan vanhainkodin muutos ajoitettiin tarkoituksella samaan hetkeen lakiuudistuksen kanssa, jotta uudessa järjestelmässä voidaan heti alusta lukien toimia uuden lain puitteissa.

Luhanka on tunnetusti poikkeuksellisen vanhusvoittoinen kunta. Yllättäen vanhusten suuri suhteellinen osuus ei ainakaan tällä hetkellä kuormita kunnan vanhustenhuoltoa mitenkään erityisen paljon. Palvelukeskus Tuuliharjussa oli lokakuun lopulla haastattelua tehtäessä vapaana kaksi tehostetun palveluasumisen paikkaa sekä yksi tukiasunto.

– Olen mielenkiinnolla kuunnellut muiden kuntien tilanteita. Esimerkiksi Jyväskylässä on palveluasumiseen monen kuukauden jonot. Meillä on myös kotihoidossa hyvä tilanne tällä hetkellä, eli jos vanhukset haluavat asua kotonaan, heidät pystytään kyllä usein omaisten kanssa yhteistyössä hoitamaan kotiin. Korona toi muutoksia palveluihin ja päiväkeskustoiminta on ollut tauolla, mutta korvaavaksi toiminnaksi olemme tarjonneet kotihoidon asiakkaille kuntouttavia kotikäyntejä, kertoo Lehtonen.

Palveluiden vähäisen kysynnän taustalla saattaa olla Lehtosen mielestä myös luhankalaisten vanhusten kotona pärjäämisen kulttuuri. Jatkossa kunnassa tullaan korostamaan palveluohjausta, jotta kaikki apua tarvitsevat sitä myös varmasti saavat.

Toinen luhankalainen piirre on erilaisten vapaaehtoistahojen vahva panos. Esimerkiksi haastattelupäivänä paikalliset Martat olivat tarjoamassa Tuuliharjun asukkaille viikoittaista ulkoilutusapua.

Hoitoalan työntekijöiden rekrytointi on iso haaste Luhangassakin. Apua ongelmaan on Lehtosen mukaan löytynyt ainakin yhdeltä yllättävältä taholta.

– Luhangassahan on paljon vapaa-ajan asukkaita ja heidän joukossaan tietenkin myös hoitoalan ammattilaisia. Olen saanut siitä porukasta rekrytoitua muun muassa vakituisia kesätyöntekijöitä Tuuliharjuun, kertoo Lehtonen.

Lehtonen aloittaa vuoden vaihteessa hyvinvointijohtajana

Luhangan palvelukeskus Tuuliharjussa tapahtuu iso muutos reilun vuoden päästä, kun toiminta siirtyy kunnalta maakunnallisen hyvinvointialueen hoidettavaksi sote-uudistuksen myötä. Jo tätä ennen vuoden 2022 alussa Tuuliharjun johtaja Vuokko Lehtonen siirtyy uusiin tehtäviin Luhangan kunnan hyvinvointijohtajaksi.

– Tulen kyllä vielä ensi vuoden ajan hoitamaan Tuuliharjuun liittyvät viranomaispäätökset, mutta talon lähiesimiehenä toimii sitten sairaanhoitajamme. Minun tehtäväni on kuitenkin saattaa Tuuliharju hyvinvointialueen haltuun, joten kyllä varmasti ensi vuosi menee pitkälti ikäihmisten asioiden parissa, arvioi Lehtonen.

Hyvinvointijohtajan virka on Luhangan kunnassa uusi. Viran tehtäväkenttä tulee olemaan poikkeuksellisen laaja. Alustavasti uuteen työnkuvaan on ajateltu kuuluvan muun muassa työllisyyden hoito, hyvinvointityö, vanhusten asumisen ja vanhuspalveluiden koordinointi, nuorisotyö, perhepäivähoidon koordinointi, asiointipalveluiden koordinointi sekä omaishoidon koordinointi.

Uuden viran perustamisen taustalla on se, että pienessä Luhangan kunnassa on huolehdittava samoista lakisääteisistä tehtävistä kuin isommissakin kunnissa ja kaupungeissa. Koska viranhaltijaorganisaatio on tavattoman pieni, on ainakin kunnanjohtaja Tuomo Kärnälle kasautunut kohtuuttomasti huolehdittavia asioita.

– Tuomolla on ollut ihan älyttömän laaja tehtäväkenttä, toteaa Vuokko Lehtonen.

Jatkossa Lehtosen työhuone tulee olemaan kunnanvirastolla ja hän tulee tekemään tiivistä yhteistyötä kunnanjohtaja Kärnän sekä vt. sivistysjohtaja Tiina Koivuniemen kanssa. Kunnan pienuutta kuvastaa se, että Lehtosen ja Kärnän lisäksi kunnantalolla on kokoaikaisia viranhaltijoita vain yksi eli rakennustarkastaja Risto Salonen.

Hammashoitajan ja sairaanhoitajan koulutuksen saaneelle Vuokko Lehtoselle siirtyminen hyvinvointijohtajaksi on urapolun isoin muutos.

– Tykkään kehittämistyöstä ja myös muutoksista työelämässä.  Olen nyt kymmenen vuotta ollut hoitotyön esimiehenä ja opiskellut työn ohessa sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen erikoistumisopinnot sekä yamk-opinnot. Opinnäytetyö on vielä tällä hetkellä työn alla lisääntyneen työmäärän vuoksi, mutta uusi työnkuva ja siirtyminen asiantuntijatehtäviin tuntuu tässä vaiheessa mukavalta.

Markku Parkkonen