Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle suun terveydenhuollon ja ruokapalvelujen rakennushankkeeseen liittyvän hankintaoikaisun hylkäämistä kokonaisuudessaan perusteettomana. Lisäksi esitetään, että markkinaoikeudelle annetaan oikaisuvaatimukseen tehtävää päätöstä vastaava vastine ja muut kirjelmät, ja että valtuusto valtuuttaa teknisen johtajan viipymättä allekirjoittamaan urakkasopimuksen hankkeen käynnistämiseksi.

Valtuusto valitsi aiemmin uuden hammashoitolan ja keskuskeittiön rakennushankkeen urakoitsijaksi tarjouskilpailussa halvimman tarjouksen tehneen jyväskyläläisen Rakennus Auvinen Oy:n. Tarjouskilvassa toiseksi jäänyt joutsalainen rakennusliike Insinöörityö Hentinen Oy teki päätöksestä hankintaoikaisun, jossa se vaati kuntaa kumoamaan ja poistamaan hankintapäätöksen kokonaisuudessaan, hylkäämään Rakennus Auvisen tarjouksen, ratkaisemaan asian uudelleen ja valitsemaan Insinöörityö Hentisen rakennushankkeen toteuttajaksi. Lisäksi joutsalaisfirma teki päätöksestä valituksen markkinaoikeuteen.

Insinöörityö Hentinen perusteli vaatimuksiaan sillä, että sen ja jyväskyläläisfirman tarjoukset ovat käytännössä samanlaiset – erityisesti koskien tuotantokeittiön keittiösuunnitelmaa, jonka joutsalaisfirma oli laatinut Metos Oy Ab:n kanssa. Insinöörityö Hentisen mukaan Rakennus Auvinen olisi hyödyntänyt hankintamenettelyssä sen suunnitelmia ja näin menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti, ja tästä syystä sen tarjous voitaisiin hylätä.

Molemmat yritykset olivat hyödyntäneet keittiösuunnittelussa samaa alihankkijaa Halton Oy:ä. Rakennus Auvisen kunnalle antaman selvityksen mukaan se sai Haltonin toimittaman tarjouksen liitteenä luonnospiirroksen keittiön tilaratkaisuista ja oletti suunnitelman olleen Haltonin laatima viitepiirustus, jota se on voinut hyödyntää osana hankkeen suunnittelussa

 Insinöörityö Hentisen mukaan Metos oli luovuttanut laatimansa keittiösuunnitelman joutsalaisfirman pyynnöstä Haltonin käyttöön. Tältä osin kunnalle on jäänyt epäselväksi, millainen käyttöoikeus keittiösuunnitelmaan Haltonille on luovutettu, ja kunnassa pidetäänkin mahdollisena sitä, että käyttöoikeus on sisältänyt oikeuden hyödyntää suunnitelmaa Haltonin toiminnassa ja tarvittaessa luovuttaa suunnitelma kolmannelle osapuolelle, ja ettei suunnitelmien luovutuksen yhteydessä ole yksilöity luovutettavan käyttöoikeuden laajuutta.

Edellä kerrotun epäselvyyden ja osapuolten selvitysten pohjalta kunnassa on katsottu Rakennus Auvisen voineen luottaa siihen, että sillä on ollut oikeus hyödyntää Haltonilta saamiansa keittiösuunnitelmia. Lisäksi kunnassa on todettu, että jyväskyläläisfirman tarjous ei ole tarjouspyynnön vastainen, firma ei ole syyllistynyt sen luotettavuuden kyseenalaistavaan vakavaan virheeseen ja ettei kunnalla ole oikeutta tai velvollisuutta poissulkea firmaa. Näin ollen kunnanhallitus päätti esittää kunnanjohtajan pohjaesityksen mukaisesti valtuustolle Insinöörityö Hentisen oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.

Tarja Kuikka