Asukkaamme lähiomainen Tarja Pyyhtiä otti kantaa Joutsan Seudussa julkaistussa (6.10.2021) mielipidekirjoituksessaan Esperin Hoivakoti Kaaren palvelun kustannuksiin, laatuun ja riittävyyteen. Kiitämme arvokkaasta palautteesta, sillä sen avulla voimme kehittää toimintaamme. Kirjoituksessa oli kuitenkin myös muutama virheellinen väittämä, johon haluamme tarttua palveluntuottajana.

Palveluntuottajan on hinnoiteltava palvelut kustannusten mukaisesti – ja kunnan lakisääteisellä vastuulla on varmistaa, että palvelunsetelin arvoa korotetaan kohtuulliselle tasolle siten, että asukkaille jää riittävästi käyttövaraa. Tämä ehto ei toteudu, jos asiakkaan omavastuuosuus nousee liian suureksi.

Kunnalla on mahdollisuus päättää käyttääkö se tasasuuruista vai tulosidonnaista palveluseteliä. Kun kunta on tehnyt päätöksen palvelusetelin käyttöönotosta, on se samalla myöntänyt asiakkaille oikeuden valita palveluntuottaja. Valinnan mahdollisuuden tulee olla aito ja se edellyttää palvelusetelin kohtuullista arvoa.

Kunta ei voi myöskään olettaa, että yksityisen hoivapalvelun kustannukset olisivat pienemmät, jos asiakas hankkii palvelun palvelusetelillä. Mielestämme Joutsan palvelusetelin arvo ei ole riittävä.

Hyvinvointiala Hali ry:n tekemän selvityksen mukaan julkisen palvelutuotannon kustannukset ikääntyneiden tehostetussa palvelusasumisessa on keskimäärin noin 30 % yksityistä palvelutuotantoa korkeampaa.

Kaaressa hintamme ovat valtakunnan tason vertailussa varsin maltilliset. Johtuen kustannustason yleisestä noususta sekä hoitajamitoituksen kasvusta, joudumme niitä tarkastelemaan vuositasolla.

Vertailun vuoksi: Joutsassa palvelukotiyhdistys pyytää hoitovuorokaudelta palvelusetelillä 125,45 € ja ostopalveluasukkailta 193 €/vrk, ja vuonna 2020 hinnan toteutuma on ollut 159 €/vrk. Esperillä hoitovuorokauden hinta on 121,45 €/vrk.

Hoivan laadun kehittäminen on meille erityisen tärkeää. Olemme ottaneet käyttöön laatumittareita, joiden avulla seuraamme yksikkökohtaisesti hoivan toteutumista ja sen kehitystä.

Panostamme henkilöstömme koulutukseen. Vuoteen 2025 mennessä tulemme kouluttamaan 2000 hoitajaa tunnevuorovaikutusmenetelmä validaation.  Validaatio vahvistaa asukkaan arvostavaa ja yksilöllistä kohtaamista. Menetelmä otetaan käyttöön Esperin jokaisessa hoivakodissa uuden hoivamallimme mukaisesti.

Kuuntelemme asukkaan sekä hänen läheisensä toiveita hoidon toteuttamiseksi. Useimmat asukkaistamme ovat varsin iäkkäitä sekä monisairaita, joten emme voi päättää heidän puolestaan esimerkiksi viriketoimintaan osallistumisesta. Joskus myös asukkaan ja läheisen toiveet ovat erilaisia. Pidämme kuitenkin huolen, että virikkeitä on ja niitä tarjotaan.

Kunnat vastaavat lääkäripalveluiden järjestämisestä kuntalaisilleen, tämä koskee myös tehostetussa palveluasumisessa asuvia kuntalaisia. Tällä hetkellä lääkäripalvelut tuotetaan Esperin lääkäripalveluiden toimesta. Akuuteissa tilanteissa asiakkaamme ohjataan tarvittaessa päivystävän lääkärin vastaanotolle. Asukkaamme saavat lääkäripalveluja aina kun he niitä tarvitsevat. Käymme kunnan kanssa neuvotteluja lääkäripalveluiden jatkosta.

Kun viimeksi mittasimme Kaaren asukastyytyväisyyttä, saimme arvioiksi suosittelun osalta 3,40 (asteikolla 1-5), henkilökunnan ystävällisyyden osalta 4,77 (asteikolla 1-5), henkilökunnan ammattitaitoisuudesta 4,15 (asteikolla 1-5), henkilökunta huomioi minut riittävästi 4,00 (asteikolla 1-5). Näiden lukujen valossa asukkaat tuntuvat erittäin tyytyväisiltä henkilökunnan ja yksikön toimintaan. Kuten eräs vastaaja vapaassa kommentissaan totesi ”Hyvä hoito ja ystävällinen henkilökunta”.

Johanna Wiik-Anttila
Aluepäällikkö, Esperi Care

Jani Nurisalo
Viestintäjohtaja, Esperi Care

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →